Lees voor

Overzicht onderzoeksrapporten archeologie

Verslaglegging onderzoek

De laatste jaren is de gemeente Utrecht regelmatig in het nieuws geweest, soms tot ver buiten de landsgrenzen, met berichten over belangwekkende archeologische ontdekkingen. Vooral de bouwactiviteit in Leidsche Rijn was regelmatig aanleiding tot spraakmakende opgravingen, waarbij vooral de resten van de Romeinse grens (Limes) tot de verbeelding spraken.

Ondertussen leverde ook de oude binnenstad talrijke grotere en kleinere verrassingen op, waaronder resten van middeleeuwse pottenbakkersovens, de resten van het veertiende-eeuwse Sint-Joostengasthuis en - niet te vergeten - een laatmiddeleeuwse gouden ring die waarschijnlijk heeft toebehoord aan een abdis.
De gemeente Utrecht streeft ernaar dit soort ontdekkingen door regelmatige publiciteit en publicaties breed onder de aandacht van het publiek te brengen. Ondertussen moeten al deze opgravingen en ontdekkingen ook goed worden vastgelegd, uitgewerkt en voor toekomstige generaties van onderzoekers toegankelijk gemaakt. Daartoe heeft de gemeente de vorm gekozen van Basisrapportages archeologie.

Deze reeks komt tegemoet aan nieuwe regelgeving op het gebied van de archeologische monumentenzorg, maar probeert door een laagdrempelige verschijningsvorm ook de vraag naar informatie vanuit het geïnteresseerde publiek en andere geledingen van de samenleving te beantwoorden. Integratie van bestaande kennis in een nieuw verhaal is hierbij steeds het doel van het team Cultuurhistorie, die optreedt als uitgevende instelling.

De rapporten zijn via deze pagina allemaal als pdf-file te downloaden. (zie onderstaande lijst)

De rapporten zijn ook te bestellen (tegen kostprijs) bij: 
Gemeente Utrecht 
Erfgoed
Postbus 8406
3503 RK Utrecht
Telefoon: 030 - 286 00 00
e-mail: erfgoed@utrecht.nl

De volgende basisrapportages archeologie zijn inmiddels verschenen:

01 De Grauwert
Archeologisch onderzoek naar een laatmiddeleeuwse nederzetting

02 Eligenstraat
2000 jaar bebouwing in het zuiden van de Utrechtse binnenstad

03 Sportpark Terweide
Inheems-Romeinse bewoning uit de eerste eeuw ten noorden van de Limes 

04 Twee IJzertijdvindplaatsen langs de snelweg
Archeologisch proefonderzoek 

05 Middeleeuwse bewoning langs de snelweg
Archeologisch proefonderzoek langs Rijksweg A2

06 Parkwijk-noord
Zoektocht naar Romeinse activiteiten ten noorden van het castellum op de Hoge Woerd

07 Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hogeweide
Archeologisch proefonderzoek

08 Langs de Hogeweide
Archeologisch proefonderzoek van een laat- en postmiddeleeuws bewoningslint

09 In de schoot van het landschap
Vleuterweide-Wilhelminalaan. Een nederzetting uit de midden- en late IJzertijd

10 Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hogeweide
Archeologisch onderzoek wegens de verlegging van de Waterleiding Rijn-Kennemerland

11 Wegens wateroverlast
Archeologisch onderzoek LR 39 De Balije II: wachttorens, rivierdynamiek en Romeinse infrastructuur in een rivierbocht van de Heldammer Stroom

12 Broederschap Maria in de Wijngaard en onser liever vrouwe in die Sonne
Archeologisch onderzoek naar twee kloostergemeenschappen aan de Nieuwe Kamp in Utrecht

14 Wonen aan het water (deel 1)
Archeologisch onderzoek van een twaalfde eeuwse nederzetting langs de Oude Rijn 

15 Wonen aan het water (deel 2)
Archeologisch onderzoek naar een laatmiddeleeuws, omgracht stenen huis in Leidsche Rijn

16 Vroege Wacht
Archeologisch onderzoek van twee eerste-eeuwse Romeinse wachttorens

18 Sportpark Terweide 2
Archeologisch onderzoek Sportpark Terweide 

19 Een goede buur?
Definitief archeologisch onderzoek naar een vicus, grafvelden, infrastructuur en een inheemse nederzetting in de omgeving van het Romeinse castellum in De Meern. 

20 Boeren langs de Hogeweide
Een (post)middeleeuws boerderijlint op kapittelgrondgebied in Leidsche Rijn

21 Werk aan de weg
Archeologisch onderzoek aan een verspoelde sectie van de Limesweg

25 Oudenrijnseweg
Archeologisch onderzoek van een inheems-Romeinse nederzetting uit de eerste eeuw na Chr. en een vlasrootcomplex uit de twaalfde eeuw na Chr. in De Meern, gemeente Utrecht. 

26 Vroegmiddeleeuwse bewoning langs de A2
Archeologisch onderzoek naar een nederzetting uit de zevende en achtste eeuw in Leidsche Rijn

27 Rheyngaerde
Proefsleuvenonderzoek Rheyngaerde. Aanvullend Archeologisch Onderzoek naar de Romeinse limesweg) 

28 Duits Vliegtuiggraf
Een Duits vliegtuiggraf uit de eerste oorlogsuren. Archeologische begeleiding van de berging van een Junkers 88 in Leidsche Rijn (Utrecht)

29 Terug naar Themaat
Het archeologisch onderzoek LR50 en LR52 naar drie huisplaatsen aan de Thematerweg

30 Appellaantje
Een vroegmiddeleeuwse nederzetting aan de Wilhelminalaan bij Vleuten 

31 Gewei uit de geul
Onderzoek naar een bronstijdrestgeul en sporen uit de vroeg-Romeinse tijd aan de Burgemeester Middelweerdbaan in De Meern, Utrecht 

33 Op zoek naar de weg
onderzoek naar de Romeinse limesweg in De Meern (gem. Utrecht) 

34 Pottenbakkers aan de Anthoniedijk
Inventariserend onderzoek m.b.v. proefsleuven en definitief archeologisch onderzoek voorafgaand aan het nieuwbouwproject ‘Hoogstraat aan de Vecht’ te Utrecht 

36 Middeleeuwse bewoningssporen bij de Letterenbibliotheek
Definitief onderzoek aan de Wittevrouwenstraat 7-11, gemeente Utrecht

38 Veranderend landschap en schuivende erven
VTN '98-2: middeleeuwse bewoning in Veldhuizen (De Meern)

39 Romeinen op het schoolplein
Proefsleuvenonderzoek (LR 61) op het schoolplein van de R.K. Basisschool Drie Koningen in De Meern, gemeente Utrecht  

40 De limesweg in West-Nederland
Inventarisatie, analyse en synthese van archeologisch onderzoek naar de Romeinse weg tussen Vechten en Katwijk

41 Lichte Gaard
Archeologisch onderzoek naar het castellum en het bisschoppelijk paleis (in Utrecht) 

43 Scherven, schepen en schoeiingen
Archeologisch onderzoek in een fossiele rivierbedding bij het castellum van De Meern 

45 Boeren en Molenaars?
Archeologisch onderzoek naar een laatmiddeleeuws erf aan de Strijlandweg, gemeente Utrecht 

46 Plangebied Hamlaan
Middeleeuwse bewoning naast de Hamtoren te Vleuten 

47 Achter het castellum
LR66: Inventariserend archeologisch veldonderzoek (IVO-P) en een waarneming ten oosten van de Hoge Woerd, Utrecht 

48 Blauwkapel
Proefsleuvenonderzoek aan de Kapelweg 25/27 te Blauwkapel, gemeente Utrecht

50 Klokken gieten naast de kerk
Opgraving op het Pieterskerkhof in Utrecht 

52 Wacht aan het water
Archeologisch onderzoek naar sporen en vondstassemblages uit de Romeinse tijd in Vleuterweide

54 Wonen aan het Zwarte Water
Inventariserend Veldonderzoek Merelstraat aan het Zwarte Water, gemeente Utrecht 

56 Zes IVO's in de bestaande stad 
Inventariserend veldonderzoek aan de Johan Wagenaarkade, Weg naar Rhijnauwen, Rotsoord, Eykmanlaan, Groeneweg en de Kanonstraat in Utrecht

59 Rondom het castellum
LR69: Archeologische begeleiding en metaaldetectieonderzoek bij de aanleg van de track op de Hoge Woerd in De Meern 

61 Het "Huis Loenersloot"
Archeologische begeleiding aan de Nieuwegracht 20 in Utrecht

62 Weg water en wilgentenen
DSL: archeologisch onderzoek naar de Romeinse limesweg, een restgeul en pre-Romeinse sporen in Hoograven, Utrecht

63 Sporen aan de Singel
Inventariserend veldonderzoek op het terrein van het Hiëronymushuis, Maliesingel 77, Gemeente Utrecht

64 Domplein Revisited
Een proefopgraving in Van Giffens werkput XIX op het Domplein gemeente Utrecht  

66 Nieuw licht op de Marnixlaan
Archeologische onderzoek naar het karthuizerklooster Nieuwlicht

67 "Terug naar Themaat II"
Archeologisch onderzoek aan de Thematerweg te Haarzuilens, gemeente Utrecht

68 Graven op de Gruttersdijk
Archeologisch onderzoek in de Bemuurde Weerd 

69 Zijdebalen
Proefsleuvenonderzoek Zijdebalen Utrecht. 
IVO-P Deelgebied 1 

70 Utrecht Vredenburg
Definitief onderzoek noordwest-toren en westmuur van kasteel Vredenburg 

71 Utrecht Bergstraat
Definitief onderzoek opgravingen naar de stadsmuur

72 Rijnvliet-Zuid Sportpark en Strijkviertel
inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) naar bewoningssporen uit de late middeleeuwen en Romeinse tijd 

73 Rijnvliet-Noord Woningbouw
inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) naar de limes in het noorden van Rijnvliet, gemeente Utrecht

74 IJzertijdbewoning en de limesweg in Kanaleneiland
BNL1 en AML: archeologisch onderzoek aan de Beneluxlaan en Amerikalaan (Utrecht) 

75 Gruttersdijk 24-25
Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht 

76 Riool centrum Vleuten
LR 70 Archeologische begeleiding van het vervangen van het riool in de Dorpsstraat, Schoolstraat en achter het winkelcentrum aan de Hindersteinlaan in Vleuten 

77 Park Transwijk Paviljoen
Een definitief archeologisch onderzoek naar de limesweg aan de Beneluxlaan

78 Admiraal Helfrichlaan
Inventariserend proefsleuvenonderzoek naar de Romeinse limesweg in Utrecht

79 Ophogingen en tuinders buiten de poorten
Profielen van buitenstedelijke ophogingen aan de Stationsstraat te Utrecht

80 Nieuwe inzichten in oude waterweg
Een archeologisch onderzoek naar de kademuur van de Leidschevaart

81 Utrecht Vredenburg
Vanaf de toren een duik in de slotgracht van Kasteel Vredenburg

82 Rituelen in Rijnvliet?
Definitief archeologisch onderzoek in deelgebied Rijnvliet, gemeente Utrecht 

85 Graan en greppels
LR1 t/m 4, LR14 en LR87: Proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen en opgravingen van inheemse bewoning ten oosten van castellum Hoge Woerd in Langerak, Leidsche Rijn, Utrecht

88 Drift 27-31?
Een archeologische begeleiding op het binnenterrein van de Letterenbibliotheek, Utrecht.

93 Binnenbebouwing van het Romeinse castellum in Utrecht
Uitwerking van de opgravingen in de Pandhof van de Dom (1956 en 1964)

97 Baden Powellweg
Archeologische begeleiding inrichting groenstrook Baden Powellweg in Utrecht.

99 Steenweg 17
Archeologische begeleiding bij nieuwbouw op de Steenweg 17 in Utrecht

101 De Liesbosch
Archeologische Begeleiding Sanering Liesboschpark (LBP)

109 Gageldijk
Archeologische begeleiding rond de aanleg van een fietsviaduct aan de Gageldijk, gemeente Utrecht

110 Gerrit Rietveld College
Archeologische begeleiding op het terrein van het Gerrit Rietveld College, Utrecht

naar boven

Laatst gewijzigd: 20 november 2015

Contact

Distributie en verkoop
archeologische rapporten

Gemeente Utrecht
REO Erfgoed

Bezoekadres:
Zwaansteeg 11
3511 VG Utrecht

Postadres:
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht

Telefoon:
(030) 286 00 00

e-mail:
erfgoed@utrecht.nl

De gemeente Utrecht maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.