Bestuur en organisatie Actieagenda Werkbeweging helpt 2.000 Utrechters aan het werk

Het aantal banen in Utrecht groeit. Steeds meer mensen vinden werk, maar er is ook een groep die achterblijft. Deze werkzoekenden zitten al langer in de bijstand en hebben extra hulp nodig. Met de actieagenda Werkbeweging helpen wij 2.000 Utrechters om aan het werk te komen. Of we helpen ze om een stap in die richting te maken, bijvoorbeeld door scholing. Dit is naast de 1.450 werkzoekenden die jaarlijks aan het werk gaan uit de bijstand.

Actieagenda Werkbeweging

Er is veel werk. De stad heeft werkzoekenden hard nodig. Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom gaan we tussen juli 2019 en december 2021 aan de slag met een programma met 3 actielijnen uit de Actieagenda Werkbeweging (pdf, 2,34 MB):

 • meer aandacht, maatwerk en een vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering
 • meer samenwerken met werkgevers om te zorgen voor meer passende banen (bijvoorbeeld deeltijdbanen onder schooltijd)
 • tegengaan van vooroordelen op de arbeidsmarkt, hierbij willen we onder andere afspraken maken met grote werkgevers in de stad

Voortgang

De eerste resultaten en ontwikkelingen over de periode tot april 2021 zijn bekend. Meer weten? Lees de Voortgangsrapportage Actieagenda Werkbeweging.

Samenvatting voortgang actieagenda werkbeweging april 2021

Meer werk en meer beweging richting werk.

Wat is Werkbeweging?

Werkbeweging biedt extra dienstverlening bovenop de bestaande dienstverlening. Dat helpt 2.000 Utrechtse werkzoekenden om stappen te zetten naar de arbeidsmarkt.

Voor wie is Werkbeweging?

Werkbeweging richt zich op 3.800 Utrechtse inwoners die al langer in de bijstand zitten. Veel van hen hebben te maken met meerdere uitdagingen: lichamelijk, geestelijk, verslaving en financieel. Voor hen is de stap naar werk groot. Daarvoor biedt Werkbeweging hen extra ondersteuning.

Resultaten en cijfers vanaf juli 2019 tot maart 2020

415 extra bewegingen naar werk

Vanaf de start van Werkbeweging is er een plus op de reguliere dienstverlening. Na de eerste lockdown bleef het aantal bewegingen naar werk op peil. 415 extra werkzoekenden zetten stappen naar werk.

Co-financiering

Samenwerking: UW, Sagenn, Queridon, SBB, ROC MN, Stimulans, Alliander
Financiering: Regiodeal en Oranjefonds

 • 31% van de respondenten vraagt hulp bij lichamelijke en psychische problemen (KTO)
 • 21% van de 3.800 bijstandsgerechtigden is actief op een traject richting werk (eerste kwartaal 2021)
 • 20% van de respondenten geeft aan last te hebben van discriminatie op werk en/of opleiding (KTO)
 • 4.250 persoonlijke contactmomenten: aantal toegenomen van 3.000 naar 4.250 per kwartaal
 • 3 op de 4 respondenten vindt het aantal contactmomenten precies goed (KTO, zomer 2020)
Samen met de stad

Werkbeweging benut het rijke en gevarieerde aanbod aan (informele) partijen met meerwaarde voor onze werkzoekenden. We werken op veel manieren met ze samen om onze doelen te realiseren.

Gevolgen van de corona pandemie
 • De arbeidsmarkt is ingrijpend veranderd
 • Er zijn minder mogelijkheden van ondersteuning aan onze doelgroep

“Ik heb meer inlevingsvermogen naar een klant toe. Het is voor de inwoner erger geworden na de coronasituatie, maar ook voor mij (…). Ik herken het, ik snap het”. -Werkmatcher-

Wat hebben we gedaan?

1. Vaker persoonlijk contact en meer maatwerk
Leefwereld centraal stellen
 • Omslag in werken, handelen vanuit werkzoekende
 • Meer maatwerk door meer tijd en meer persoonlijk contact
 • Toeleiden naar laagdrempelig aanbod (wmo)
Doen wat nodig is
 • Nieuw aanbod verbonden met diversiteit leefwereld
 • Samenwerking met buurtteams en (informele) zorg en welzijn
Werkzoekenden en talenten in beeld
 • Meer inzicht in behoefte, wensen en motivatie door meer contactpersonen
 • 1.000 arbeidsmedische onderzoeken uitgevoerd
 • Korte lijnen voor samenspraak met partners in de stad

“Hierbij ontvang je een kopie van mijn arbeidsovereenkomst (…). Ik wil je graag nogmaals bedanken voor je inspanningen, je constructieve en flexibele houding en, bovenal voor het feit dat je oog hield voor de persoon, zijn context en de menselijke maat”. -Werkzoekende-
“Bedankt voor het zelfvertrouwen en de bemoedigende woorden, ben super trots op mezelf dat ik me uit mijn depressie heb gevochten en nu echt een baan heb (…). – Werkzoekende-

2.    Meer passend werk en meer banen
Omslag in werken: meedenken met werkgevers
 • Werkgevers pro-actief bediend, ook wanneer er geen vacatures waren
 • Trajecten coronaproof gemaakt
Meer passend werk
 • Passende banen en leerwerktrajecten gecreëerd
 • Extra ontmoetingen werkgevers en werkzoekenden mogelijk gemaakt
Leefwereld centraal stellen
 • Nieuwe trajecten met taal op de werkvloer
 • Hulp bij digitaal vaardig en digitaal solliciteren
 • Scholing op de werkvloer

“Mijn motivatie om deel te nemen aan Werkbeweging zijn de mensen en de talenten”. -Werkgever-
“Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie, er zijn op verschillende afdelingen banen en werkervaringsplekken gecreëerd”. Gemeente Utrecht

3.    Vooroordelen en discriminatie verminderen
Signaleren en aanpak
 • Inventariseren trainingsaanbod bij partners
 • Netwerk voor doorverwijzing en advies
 • Bewustwording en meldingsbereidheid verhoogd
 • Ervaringen doelgroep in beeld
Versterken aansluiting met veld
 • Expertmeeting o.a. inzet mystery guest
 • Aansluiten bij brede Utrechtse aanpak tegen discriminatie
 • Deelname alle werkmatchers aan dialoogsessies

“De gemeente kan bijdragen aan inzicht en bewustwording en de dialoog bevorderen bij alle partijen”. En “ook in de eigen organisatie”. -KTO, zomer 2020-

Wat gaan we doorontwikkelen

1.    Vaker persoonlijk contact en meer maatwerk
Maatwerk
 • Aandacht voor activering, scholing, schulden
 • Campagne informele partijen
 • Versterken vertrouwensband
Meer diversiteit bewegingen
 • Meer flexibiliteit om in te stromen
 • Pilots maatjes in Overvecht/Regiodeal
 • Met meer partners warme overdracht
Persoonlijke ontwikkeling
 • Aanbod vindbaar en deelbaar
 • Breed investeren in digiale vaardigheden
 • Betere aansluiting hulpverlening en werk
2.    Meer passend werk, meer banen
Doorontwikkelen door kennis
 • Inzicht in veranderende arbeidsmarkt
 • Pilots met ondernemers in Overvecht/Regiodeal
 • Overstap naar kansrijke sectoren
Meer ontwikkeling op het werk
 • Meer combinaties laagdrempelig werk én scholing
 • Meer werkgevers bieden taal en cultuur op de werkvloer
 • Digitale dienstverlening
Meer passende banen en meer keuze
 • Extra passende werkervaringsplekken
 • meer (digitale) ontmoetingen met werkgevers
 • Baancreatie ook voor niet-arbeidsbeperkten
3.    Vooroordelen en discriminatie verminderen
Signaleren en aanpak
 • Vergroten meldingsbereidheid
 • Brede vakkennis: hoe in gesprek over dit item
 • Speciale focus: 45+, dak- en thuislozen en statushouders
Versterken aansluiting met veld
 • Met partners verbeteren van weerbaarheid werkzoekenden
 • (Expert)meetings met werkgevers en betrokkenen
 • Versterken lijnen met Artikel 1 Grondwet en de Universele Rechten van de Mens
Doorontwikkelen belangrijke onderdelen
 • Meer professionals die elk minder werkzoekenden begeleiden, dus meer tijd per persoon
 • Persoonlijke werkmatcher door individuele caseload
 • Investeren in kennis medewerkers op diverse leefgebieden

Bekijk de infographic van de samenvatting voortgang actieagenda werkbeweging april 2021 (pdf, 387 kB)

Samen met de stad

Organisaties, ondernemers, werkzoekenden en andere betrokken Utrechters werken vanaf het begin met de gemeente samen aan de actieagenda Werkbeweging. Wethouder Linda Voortman: "Met Werkbeweging richten we ons op Utrechters waarvoor de stap naar werk groter is. Dat vinden we belangrijk. Want werken is goed voor het zelfvertrouwen van mensen, werk biedt structuur en sociale contacten."

Waarom vinden we dit belangrijk

Utrecht staat voor 'Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen'. Een stad waar iedereen kan mee doen, en iedereen zich thuis voelt. In een gezonde stad hebben mensen een passende baan of opleiding, of zijn ze op een andere manier actief bij de samenleving betrokken.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie