Bestuur en organisatie Bouwbeleid

Studenten/jongerencomplex City Campus Max aan het Europaplein met roeiers op de voorgrond

Utrecht verwacht in 2040 meer dan 455.000 inwoners te hebben. De komende jaren bouwen we daarom duizenden woningen voor huidige en nieuwe inwoners. Ook de leefbaarheid vinden we belangrijk. Daarom investeren we daarnaast in de openbare ruimte en in voorzieningen. Zo werkt Utrecht aan een gezonde stedelijke ontwikkeling.

Ruimtelijke strategie

Hoe Utrecht op een gezonde manier wil groeien staat in de Ruimtelijke Strategie Utrecht die op 8 december 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Bekijk de Ruimtelijke Strategie Utrecht (pdf, 2,6 MB)

Waar geven we geld aan uit?

In het Bestedingskader (bijlage 2 van agendapunt 5 Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Ruimte) staat hoe, waarvoor en onder welke voorwaarden we het geld besteden aan de doelstellingen uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht.

Projecten

Utrecht werkt aan meer dan 250 bouw- en openbare ruimte projecten. Al deze bouwprojecten staan op een kaart waarop u kunt doorklikken naar de projectinformatie.

Elk jaar wordt voor de gemeenteraad een rapportage gemaakt van de voortgang van de bouwprojecten in Utrecht. Dit jaar is voor het eerst een rapportage gemaakt waarin ook alle mobiliteitsprojecten zijn opgenomen. Deze rapportage heet Meerjarenperspectief Ruimte (MPR 2019). De rapportage komt naar verwachting op 16 mei beschikbaar.

Voorwaarden en richtlijnen

Hoogbouw

De hoogbouwvisie van Utrecht gaat verder dan niet hoger bouwen dan de Dom. Lees welke doelen en plannen Utrecht nog meer heeft. Meer uitleg vindt u op de pagina Hoogbouw.

Welstand

In de welstandsnota staat hoe Utrecht omgaat met nieuwe bouwplannen. Past een gebouw wel in de omgeving? De welstandscommissie beoordeelt bijvoorbeeld op keuze van materialen, afmeting en kleurgebruik. Zie ook de pagina Welstandsbeleid.

Toegankelijkheid

Hoe houdt u er tijdens de bouw al rekening mee dat straks de bezoekers zelfstandig kunnen doen waar het gebouw voor bedoeld is? Gemeentelijke gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. In de Utrecht Standaard Toegankelijk (pdf, 144 kB) staan de uitgangspunten daarvoor. De gemeente wil graag dat ook andere partijen tijdens de bouw deze uitgangspunten gebruiken.
Bekijk in een tekening wat de gemeente doet voor toegankelijke gebouwen (pdf, 2,8 MB)

Grondbeleid

De gemeente is verantwoordelijk voor de regie op het ontwikkelen van gebieden in de stad. Voor veel lokale activiteiten is grond nodig. Plannen voor wonen, werkgelegenheid en recreatie hebben gevolgen voor het grondgebruik. Als grond voor iets anders gebruikt gaat worden, moeten we ook het toegestane grondgebruik veranderen. Het toegestane grondgebruik staat in de regels en maatregelen van de gemeente. De regie op gebiedsontwikkeling regelen we met het Utrechts grondbeleid (pdf, 1,1 MB).

Proces van (bouw)projecten

Bij ingewikkelde bouwprojecten gebruiken we het Utrechts Planproces (UPP). Het bestaat uit duidelijke stappen die u doorloopt als u een project wilt realiseren. Door dit proces vast te leggen, is voor iedereen duidelijk hoe een (ingewikkeld) planproces eruit ziet: van initiatiefnemer tot ambtenaar en van bewoner tot bestuur. Het proces is in kaart gebracht in het UPP-schema.

Bekijk het schema van het planproces (UPP) (pdf, 94 kB)

Afhankelijk of het gaat om een bouwplan, een groenplan of een verkeersplan, volgt een project UPP 1, 2, 3 of 4. In het UPP-schema staat ook UPP 0. Bij UPP 0 wordt - na vaststelling van het startdocument - een kort participatietraject gevolgd. Als dat geen nieuwe informatie oplevert, kan direct met de juridisch-planologische procedure worden gestart.

Uw mening