Bestuur en organisatie Structuurvisie

structuurvisie

In de structuurvisie uit 2004 staan de ideeën van de gemeente over het aanzien van de stad in 2030.

De stad is steeds in beweging: er wordt verbouwd, gebouwd, afgebroken. Voorbeelden zijn de bouw van Leidsche Rijn, opknappen van woningen in naoorlogse wijken en het vernieuwen van het stationsgebied op basis van het Masterplan Stationsgebied.

De structuurvisie Utrecht beschrijft de gewenste ruimtelijke invulling van de stad Utrecht op middellange en lange termijn. De structuurvisie is een middel om grip te krijgen op de stedelijke ontwikkeling. Lopende programma's en projecten worden daartoe met elkaar en met de gewenste stedelijke ontwikkeling in verband gebracht. Mede gebaseerd op de positie van de stad in regionaal en Randstedelijk verband vloeien hier de hoofdlijnen uit voor het stedelijk ruimtelijk beleid. Uitwerkingen daarvan voor wijk- en buurtniveau zijn vervolgens noodzakelijk voor nadere concretisering van deze hoofdlijnen.

Waarom een structuurvisie?

Het is belangrijk een structuurvisie te hebben. Er staat veel op het programma en de ambities zijn hoog. 

  1. In de nabije toekomst komt er veel op de stad af waardoor de stad blijft groeien. De structuurvisie moet ervoor zorgen dat uitvoering van diverse projecten zoals de bouw van Leidsche Rijn en de uitvoering van het Masterplan Stationsgebied elkaar versterken. Het tempo van groei moet niet leiden tot groeipijnen en korte termijn ontwikkelingen moeten passen binnen de lange termijn visie voor de stad.
  2. Het is belangrijk de stedelijke prioriteiten te stellen. Het is niet mogelijk om op alle fronten in de stad bezig te zijn.
  3. Bij alle aandacht voor uitvoering en ontwikkeling moet er ook aandacht zijn voor de bestaande stad en het beheer daarvan.
  4. Ten slotte maken we als stad onderdeel uit van dit land en van de regio. We geven in de structuurvisie een visie op onze positie binnen de landelijke en regionale ontwikkelingen. De structuurvisie is de Utrechtse inbreng voor De Nota Ruimte, het provinciale Streekplan en het Regionaal Structuurplan

Kern van de visie

Utrecht ontwikkelt 1 stad met 2 complementaire centra: Utrecht CS (binnenstad en stationsomgeving) en Leidsche Rijn Centrum. Deze 2 centra worden onderling verbonden door hoogwaardige infrastructuur en een hoogstedelijk milieu en worden goed aangesloten op het netwerk van de Deltametropool.

Utrecht zet zich in voor onderhoud van de luwere gebieden van de stad. Herstructurering van de naoorlogse wijken is van belang voor het vitaal houden van de bestaande stad. Utrecht streeft naar het realiseren van een complete evenwichtige stad. Daarbij is bereikbaarheid onmisbaar voor het draaiend houden van het stedelijk systeem.

Met de perspectieven voor 2030 is gereedschap ontwikkeld voor het ruimtelijk ordenen van programma en kwaliteiten in de stad. De zwaarste programma's in de marktgebieden, specifieke kwaliteiten op de plaatsen van de podia, en de relatieve rust en leefbaarheid in de binnentuinen.

Een eindbeeld voor 2030 is niet beschikbaar. Het is wezenlijker de discussie mogelijk te maken, dan een masterplan voor over 25 jaar op te stellen. Of we in 2030 al toe zijn aan een volledige transformatie van bijvoorbeeld de Cartesiusdriehoek is in dit kader minder relevant dan het discussiëren over de wenselijkheid ervan. Met deze structuurvisie hopen we duidelijkheid te hebben verschaft over het ontwikkelingsbeeld tot 2015 en een voertuig voor discussie over de periode daarna te hebben aangeboden.

Utrecht in de Randstad

Utrecht is knooppunt in het (inter)nationale infrastructuurnetwerk en vormt daarmee een van de toegangspoorten tot de Randstad. Utrecht Centraal Station bedient Nederland en grote delen van Europa per trein. De stad ligt op een knooppunt van landelijke snelwegen. Op Randstadniveau willen de regio en de gemeente Utrecht zich blijvend kunnen ontwikkelen als één van de belangrijke pijlers van dit stedelijk systeem. Bereikbaarheid van zowel Randstad, regio als stad is daarbij cruciaal.

Utrecht regionaal

Utrecht werkt steeds meer samen met Hilversum, Amersfoort, Eemland, BRU en Provincie Utrecht, de zogenaamde NV Utrecht. Er wordt gewerkt aan gezamenlijke profilering, samenhang en samenwerking binnen het gebied.

Het woon-, werk en leefklimaat in dit gebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan de Deltametropool door haar ligging. De stedelijke driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum vormt het economische en verzorgende hart van de Utrechtse flank van de Noordvleugel van de Randstad. In verband met hun kruispuntfunctie overtreft de werkgelegenheid in de 3 steden verre de daar woonachtige beroepsbevolking en levert die regio de op een na grootste bijdrage aan de nationale economie (na Amsterdam). Daarvoor is doorstroming van het verkeer - zowel van trein als auto - cruciaal.

Utrecht en de omliggende gemeenten

Tezamen met omliggende gemeenten vormt Utrecht een steeds sterker wordende eenheid met een gezamenlijke woning- en arbeidsmarkt. Ten noorden en westen van de stad ligt het uitgestrekte veenweidelandschap en grenst Utrecht aan het Groene Hart. Aan de Oostkant ligt, op de overgang van de stad en de Utrechtse Heuvelrug, de Hollandse Waterlinie. De attractiepunten rond de stad hebben een regionale functie. Voorbeelden zijn de Maarsseveense plassen, de Loosdrechtse plassen, de forten, landgoed Amelisweerd en kasteel de Haar.

Tijdshorizon

De structuurvisie Utrecht is opgedeeld in tijdvakken: 2004 (start), 2015 en 2030. De visie Utrecht 2030 is het kader voor ontwikkelingen op de lange termijn. De lopende programma´s bepalen voor een groot deel wat er in de stad zal veranderen. Het gaat om programma´s voor wonen, werken, groen en infrastructuur. Ook na deze termijn ook is duidelijk dat er in de toekomst grote vraag zal blijven naar ruimte om te wonen, werken en recreëren.

Downloaden structuurvisie

Download hier de hele structuurvisie (pdf, 2,6 MB). Deze heeft een lage resolutie, dus met lage kwaliteit en snelle download. Afbeeldingen en kaarten zijn daarom slecht leesbaar. Onderstaande losse kaarten en hoofdstukken hebben een betere kwaliteit.

Kaarten bij de structuurvisie

Structuurvisie in hoge kwaliteit per hoofdstuk

  • Hoofdstuk 1 (pdf, 9,1 MB) - Dit is Utrecht!
  • Hoofdstuk 2 (pdf, 13,1 MB) - Wat komt er op Utrecht af?
  • Hoofdstuk 3 (pdf, 18,2 MB) - Ontwikkelingsperspectieven 2030
  • Hoofdstuk 4 (pdf, 7,1 MB) - Gebiedsperspectieven 2030
  • Hoofdstuk 5 (pdf, 10,8 MB) - Visie op 2015: kiezen, prioriteiten en de juiste randvoorwaarden
  • Hoofdstuk 6 (pdf, 3,4 MB) - Bijlagen
schema structuurvisie

Ontwikkelingsperspectieven 2030

Utrecht kiest ervoor om de kernkwaliteiten in combinatie met elkaar in ontwikkeling te brengen, te benutten en uit te bouwen. We maken de kernkwaliteiten meer zichtbaar en zorgen ervoor dat de kwaliteiten de toekomstige ontwikkeling gaan structureren.

We doen dat met behulp van ontwikkelingsperspectieven. Voor elke kernkwaliteit hebben we bekeken hoe we deze het beste kunnen ontwikkelen. Zo komen we tot drie ontwikkelingsperspectieven: 'De Markt', 'Het Podium' en 'De Binnentuin'. Tezamen bieden ze een compleet beeld van de stad. Als horizon voor de perspectieven wordt 2030 gehanteerd, een vaststaand eindbeeld voor 2030 wordt echter niet gegeven. Het moet werken als referentie, als wervend perspectief. Het is bepalend voor wat we op korte termijn gaan doen. De ambitie en denkrichting van de drie perspectieven vormen het kader voor de toekomstige ontwikkeling van de stad.

Perspectief De markt


perspectief de Markt

Perspectief Het podium


Perspectief het Podium

Perspectief De binnentuin


Perspectief de Binnentuin

Per gebied kunnen meerdere perspectieven van toepassing zijn. In de binnenstad kunnen bijvoorbeeld onderdelen van markt, podium en binnentuin worden ontwikkeld en/of bewaard.