Samenvatting actieplan

Om onze maatschappelijke ambities te bereiken, willen we meer gebruikmaken van de kennis en innovatiekracht van de markt. Dat vraagt om commitment van de gemeenteraad, het college en op álle ambtelijke niveaus in de organisatie. Daarom verankeren we MVI in in onze organisatie.

We kiezen voor een integrale en decentrale aanpak (dus dicht waar de inkoopbehoefte ontstaat), waarin we sturen op resultaat en controleerbare afspraken. Daarmee kunnen we meer maatschappelijke én meer economische waarde realiseren met onze inkoop.

Onze MVI-aanpak in een notendop

1. MVI is de nieuwe norm voor duurzame inkoop in Utrecht:

 • ‘MVI, tenzij’: duurzaam inkopen krijgt een minder vrijblijvend karakter (comply or explain)
 • Leidende principes: Maatschappelijke ambities van de gemeente vertalen we naar leidende principes voor MVI binnen projecten en aanbestedingen
 • De Utrechtse drietrapsmethode: we hanteren 3 ambitieniveaus van MVI: op het hoogste niveau (3) dagen we de markt maximaal uit en op het laagste niveau (1) passen we minimaal de landelijke selectie- en gunningcriteria toe (PIANOO)
 • Focus op impact: we richten ons primair op de meest kansrijke categorieën, waar we de meeste maatschappelijke impact verwachten. Voor aanbestedingen binnen deze categorieën geldt het hoogste ambitieniveau (3)
 • MVI-aanpak op maat: elke kansrijke categorie heeft een aparte MVI-aanpak op maat, waar we het komende jaar ervaring mee gaan opdoen. Zie de interactieve infographic

2. Leren en experimenteren doen we samen:

 • We doen het komende jaar ervaring op met de nieuwe aanpak bij een aantal kansrijke projecten, scherpen deze verder aan en kijken wat ervoor nodig is om structureel zo te werken
 • We gebruiken de creativiteit van burgers en ondernemers om onze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, bijvoorbeeld in de vorm van stads- en marktgesprekken, ‘challenges’ en andere innovatieve manieren waarmee we ondernemers uitdagen om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen

3. MVI en onze maatschappelijke doelen/ambities borgen we integraal in de organisatie:

a. We geven invulling aan maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap (MVO):
In de infographic van het actieplan kunt u zien op welke maatschappelijke waarde de accenten worden gelegd en wat de kansrijke projecten/aanbestedingen voor 2018 zijn.

 • MVI of een bijdrage aan de MVI-doelstellingen wordt onderdeel van de resultaatgesprekken van de integraal resultaatverantwoordelijk managers
 • MVI/relevante maatschappelijke doelen benoemen we expliciet als uitgangspunt bij interne en externe opdrachtverlening en bij de start van projecten
 • We organiseren doorlopende bewaking van de MVI-ambitie en op meerdere niveaus in de vertaling naar inkoopstrategie en andere documenten
 • We maken een expliciete en transparante afweging van belangen op het juiste niveau
 • We nemen de MVI-principes als verplicht onderdeel op in belangrijke (beslis)documenten
 • We ontwikkelen monitoring op maat (per categorie), om de daadwerkelijke resultaten (contract/realisatie) naast de inspanning (aanbesteding/uitvraag) in beeld te brengen

b. We scheppen de juiste randvoorwaarden om effectief met MVI aan de slag te kunnen gaan: 

 • We helpen opdrachtgevers en projectleiders om maatschappelijk verantwoord te kunnen inkopen binnen projecten, bijvoorbeeld met kennis en expertise, tools voor monitoring en we maken ze bewust van het belang van hun rol in relatie tot MVI
 • We breiden onze kennis en expertise actief uit op gebied van sociaal en innovatiegericht inkopen, zoals innovatiepartnerschap, challenges en SBIR (Small Business Innovation Research)
 • We bieden experimenteer- en ontwikkelruimte (meer tijd, procesgeld) binnen kansrijke projecten

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier