Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Water


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Vleuten-De Meern is een waterrijk gebied. Het vele water en de natuurlijke uitstraling ervan wordt in de wijk erg gewaardeerd. Er wordt 's zomers veel gezwommen in Vleuten-De Meern.

Vooral de officiële zwemlocaties Haarrijnse plas en Strijkviertel zijn populair. In de toekomst wordt water nog belangrijker in de wijk voor:

 • recreatief gebruik, bijvoorbeeld zwemmen of varen
 • gevoel van ‘groene woonomgeving’
 • opvang van veranderingen in het klimaat, bijvoorbeeld afvoer van overtollig regenwater en verkoeling bij hitte

Spelregel: laat ontwikkelingen bijdragen aan maatregelen tegen klimaatverandering

jongens en meisjes varen met bootjes en een surfplank over de Leidsche Rijn

Meer steigers, zodat mensen en kinderen kunnen zwemmen in het water naast hun huis.

Behoud

Het water in de wijk en het vaarwater door de wijk heen geven een bijzondere uitstraling aan de wijk. Dit is daarom opgenomen in het bestemmingsplan, zodat bij veranderingen juridische bescherming bestaat. Hetzelfde geldt voor de officiële zwemlocaties Haarrijnse plas en Strijkviertel.

Kansen

Veel mensen in de wijk hebben aangegeven dat zij het water beter willen kunnen zien en dat ze het meer willen gebruiken. Daarvoor moeten de randvoorwaarden wel goed zijn. De gemeente werkt al aan verbetering van de waterkwaliteit, waterbeheer en het opvangen van de gevolgen van veranderingen in het klimaat.

Meer beleving en gebruik van het water

Veel mensen in de wijk willen het water in Vleuten-De Meern beter benutten. Bijvoorbeeld door:

 • de aanleg van steigers om te kunnen zwemmen
 • een terras aan het water
 • het mogelijk maken van watersporten, zoals kanoën en vissen

Hiervoor zijn wel randvoorwaarden. Een belangrijke randvoorwaarde is bijvoorbeeld dat het water voldoende schoon is (waterkwaliteit). Daarom werkt de gemeente samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om dit te verbeteren. Zij zijn verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. Het belangrijkste doel is dat al het water minimaal voldoet aan het streefbeeld 'zichtbaar', zoals te zien in onderstaande tabel. Dat is nu nog niet op alle locaties het geval.

Verder willen we dat bewoners niet alleen op de officiële locaties veilig kunnen zwemmen, maar dat dit ook kan op andere plekken in de wijk. Als dit tenminste niet in strijd is met andere functies, zoals behoud van natuur. Daarom houden we de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken goed in de gaten, zoals in de plas Veldhuizen.

Ook vinden we het belangrijk dat mensen kunnen vissen in de wijk als dit tenminste niet strijdig is met andere functies of als dit tot overlast leidt.

Is er een plek waar u graag een steiger of een terras wilt? Dan kunt u via het Initiatievenfonds mogelijk een tegemoetkoming krijgen in de kosten.

Tabel Voorwaarden per streefbeeld
Voorwaarden LaagZichtbaarLevendigNatuurlijk
Bedekkingspercentage algen of kroos> 25%< 25%< 10%< 5%
Doorzicht< 20 cm> 20 cm> 60 cm> 60 cm
Aantal soorten ondergedoken of drijfbladplanten01 t/m 34 t/m 56 en meer
Hoeveelheid zwerfvuil in het waterveel,  > 10 stuks per 100 m2

weinig,

< 10 stuks per 100 m2

weinig,

< 10 stuks per 100 m2

weinig,

< 10 stuks per 100 m2

Meer vaarroutes

Bewoners zien kansen om de verschillende buurten te verbinden door vaarroutes voor langzaam vaarverkeer te ontwikkelen. Dit is een goed idee, maar helaas ook erg ingewikkeld en kostbaar. Bijvoorbeeld doordat er veel verschillen zijn in de hoogte van het waterpeil. Hierdoor is het erg moeilijk en duur om onderdoorgangen te maken of aan te passen.

Toch zijn we aan het onderzoeken of we meer routes kunnen maken. Daarnaast onderzoeken we altijd bij geplande waterwerkzaamheden of verbeteringen mogelijk zijn. De vaarmogelijkheden in het Máximapark worden al verbeterd.

Volksgezondheid en wateroverlast

De gemeente moet volgens de wet zorgen voor:

 1. veilige inzameling en transport van afvalwater, zonder risico’s voor de volksgezondheid en het milieu
 2. opvang en afvoer van regen, zonder wateroverlast
 3. voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast. Bijvoorbeeld drassig gebied of een tunnel die droog blijft bij hevige regenval.

Hoe de gemeente dit allemaal doet, leest u in het Plan Gemeentelijke Watertaken 2016-2019 (pdf, 13,4 MB). Hierin staat ook wat u van de gemeente kunt verwachten bij problemen met het riool of wateroverlast.

Aanpassen aan klimaatverandering

Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt, waardoor de zomers heter en de winters zachter worden. Naar verwachting zijn in 2050 de winters in Utrecht vergelijkbaar met de huidige winters in Nantes of Bordeaux. Door stijgende temperaturen neemt de neerslag in de winter toe. We verwachten in de zomer vaker regenbuien waarbij in korte tijd heel veel water valt. Daarom moeten we in de wijk een aantal maatregelen nemen om de woonomgeving in alle jaargetijden veilig en prettig te houden.

We nemen maatregelen die zich richten op:

 • wateroverlast door extreme neerslag
 • langere perioden met droogte, mogelijk in combinatie met bodemdaling en zettingen
 • hitteoverlast, met name in dichtbebouwde omgevingen met weinig groen
 • toename van recreatieve gebruik van de openbare ruimte, zoals terrassen, zwemwater en parken, door stijgende temperaturen