Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Sociale cohesie in de wijk


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


De gemeente zorgt niet voor sociale verbindingen in de wijk, dit ontstaat door contact tussen bewoners onderling. We proberen het wel te stimuleren en te ondersteunen. Bijvoorbeeld vanuit het Initiatievenfonds en door samen te werken met Stichting Welzaam. Daarnaast zorgen we voor buurtcentra, speelvoorzieningen, sportaccommodatie en scholen. Dit alles kan helpen om de binding die buurtbewoners met elkaar hebben, de sociale cohesie in de wijk, te vergroten. 

Behoud

Buurtbewoners vinden met name in de oude dorpskernen de sociale contacten goed. In nieuwe delen kan het beter, vinden zij. Uit de buurtmonitor (grote stadsbrede enquête in 2015) blijkt dat het rapportcijfer voor sociale cohesie weinig verschilt tussen de buurten:

  • Vleuten-Haarzuilens: 6,4
  • De Meern: 6,3
  • Veldhuizen-Vleuterweide: 6,1

Vergeleken met andere wijken in Utrecht zijn dit relatief hoge cijfers. De gemeente kan het behoud van sociale cohesie niet regelen in het bestemmingsplan, maar de plekken die de binding tussen buurtbewoners kunnen versterken zoals buurtcentra, speelvoorzieningen, sportaccommodaties en scholen staan wel in het bestemmingsplan.

kinderen staan hand in hand in een kring, buiten op een grasveld

Met mijn directe buren heb ik weinig gemeen, maar waar ontmoet ik de mensen waarmee ik wel een klik zou kunnen hebben?

Kansen

De sociale cohesie in de wijk is goed, maar er is ook nog ruimte voor verbetering. Bewoners en maatschappelijke organisaties geven aan dat zij meer laagdrempelig contact tussen bewoners willen.

Laagdrempelig contact tussen buren

In de wijk hebben buren contact met elkaar, maar op verschillende plekken is dat minder vanzelfsprekend. Veel bewoners willen wel graag met hun buurtgenoten in contact komen. Het liefst op een eenvoudige manier zoals bij een buurtfeest dat zij zelf organiseren. Daarnaast zijn er organisaties die werken aan sociale contacten tussen bewoners, bijvoorbeeld door:

  • activiteiten voor ouderen
  • ondersteuning van initiatieven
  • samenwerking met organisaties zoals Stichting Welzaam
  • subsidie voor activiteiten via het Initiatievenfonds

Voor ouderen is het moeilijker om contact met de buren te krijgen, dan voor jonge gezinnen met kinderen. Die komen elkaar vaak tegen op het schoolplein of op de sportclub. Ouderen vinden het daarom belangrijk dat er activiteiten worden georganiseerd. Jonge gezinnen regelen dit liever zelf.

Voor de sociale binding tussen mensen in de wijk, werkt de gemeente samen met organisaties die dit proberen te versterken (Sociaal Makel Organisaties). In Vleuten-De Meern is dat Stichting Welzaam. Deze stichting ondersteunt initiatieven en adviseert de gemeente. Ook is er het Initiatievenfonds. Het Initiatievenfonds geeft subsidie om activiteiten mee te financieren.