Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Verkeersveiligheid


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Bewoners in Vleuten-De Meern maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk. Dit hebben we vaak gehoord en blijkt ook uit de buurtmonitor (2015). In de laatste gaf 41% van de ondervraagden aan ontevreden te zijn over verkeersveiligheid in de buurt. Daarbij heeft 21% aangegeven vaak last te hebben van gevaarlijk verkeer in de buurt.  In Veldhuizen, Vleuterweide en De Meern zijn die percentages hoger dan in Vleuten en Haarzuilens.

Het is belangrijk dat alle verkeersdeelnemers zich veilig kunnen verplaatsen in de wijk. In de nieuwe buurten (Vleuterweide, Veldhuizen, De Balije en De Woerd) wonen veel kinderen. In de oude kernen (Vleuten en De Meern) wonen relatief veel ouderen. Voor beide groepen is extra aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid, omdat zij relatief kwetsbaar zijn. Bewoners vinden goede fiets- en wandelroutes en veilige oversteekplaatsen het belangrijkst.

Spelregel: zorg dat iedereen zich veilig voelt in het verkeer. Met extra aandacht voor kinderen en ouderen.

Behoud

Bewoners van Vleuten-De Meern zijn tevreden over de verkeersveiligheid binnen de directe woonomgeving, zoals de eigen straat. Hier wordt langzaam gereden en kunnen kinderen op straat spelen. Bewoners vinden dit erg fijn en willen dit dan ook graag behouden. De fietsstraten zijn op een aantal plekken in de wijk nieuw. De maximumsnelheid is hier 30-kilometer per uur, de fietser staat centraal en de auto is te gast. Bewoners hebben daar een veiliger gevoel in vergelijking met vroeger.

U leest in het bestemmingsplan meer over de wet- en regelgeving van wegen en verkeer in Vleuten-De Meern.

moeder fietst met kinderen over een fietsstraat

Nu is het bij haal- en brengtijden bij de school een chaos. Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan

Kansen

De oude infrastructuur voor het verkeer in de wijk, voordat de grootschalige uitbreiding van de wijk Vleuten-De Meern eind vorige eeuw begon, bestond uit doorgaande wegen buiten de bebouwde kom. Hier werd hard gereden. Met de komst van de nieuwe wijken zijn deze wegen omgezet naar wegen binnen de bebouwde kom, met een toegestane snelheid die daar bij hoort. Ook  zijn er nieuwe wegen en fietspaden gemaakt.

Nog niet alle oude wegen zijn opnieuw ingericht en geven soms nog niet het gevoel van een weg binnen de bebouwde kom. Hierdoor wordt op deze wegen vaak harder gereden dan is toegestaan en doen zich onveilige verkeerssituaties voor.

Verkeersonveilige situaties kunnen ook komen door gescheiden verkeersstromen, zoals een vrijliggend fietspad. Op kruispunten waar dit verkeer elkaar dan tegenkomt kan het juist onveilig zijn of voelen.

Verkeersveiligheid in 30-kilometergebieden

We richten alle woongebieden in als 30-kilometergebied, maar toch voelen bewoners zich niet altijd veilig in het verkeer. In de nieuwe buurten zijn de verschillende soorten verkeersstromen soms gescheiden. Bewoners geven aan dat het voornamelijk mensen uit de eigen woonbuurt en bezorgdiensten zijn die te hard rijden. Hoe we dit op kunnen lossen:

  • bestuurders op een vriendelijke wijze confronteren met hun rijgedrag, zoals smileys die tonen wanneer iemand zich aan de snelheid houdt of juist niet.
  • verkeersmaatregelen, zoals een drempel

Werkt een positieve benadering niet? Dan moet de gemeente andere maatregelen nemen. Per locatie bekijken welke maatregelen geschikt zijn.

Veilige kruispunten

Sommige kruispunten voelen onveilig voor bewoners. Dit kunnen we oplossen door:

  • kruispunten beter zichtbaar maken
  • duidelijkheid wie voorrang heeft op een kruispunt, bijvoorbeeld via haaientanden
  • zorgen dat duidelijk te zien is welke soorten verkeer gebruikmaken van het kruispunt
  • gebruik van andere routes stimuleren

Veilige verkeerssituatie rondom scholen

Het verkeer bij (basis)scholen moet veilig zijn. Veel bewoners vinden de situatie bij scholen vaak nog onveilig. Dit komt onder andere door de ochtend- en middagspits bij het halen en brengen van kinderen met zowel de auto als de fiets. Auto’s en fietsende kinderen rijden op dezelfde weg. Dit is soms gevaarlijk. Daarom is een oplossing met minder auto’s wenselijk. Mogelijke oplossingen zijn:

  • stimuleren om kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen
  • gescheiden fietsroutes
  • autovrije zone rondom de scholen

De gemeente werkt aan het veiliger maken van het verkeer rondom scholen. Samen met de scholen, Harten voor Sport en Veilig Verkeer Nederland is het project verkeerveilig verkeersgedrag gestart. Daarnaast wordt per school bekeken wat de situatie is en de mogelijkheden zijn.