Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Beperkt en kleinschalig nieuwe woningen


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


In Vleuten-De Meern komen geen nieuwe grootschalige bouwprojecten of -ontwikkelingen, hier is geen ruimte voor. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een aantal grootschalige projecten. Deze horen nog bij de bouwprojecten van Leidsche Rijn, maar er komen geen nieuwe meer bij.

Er zijn wel kleinere bouwlocaties zoals het centrum van De Meern. De kwaliteitsverbetering voor de buurt is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Dat betekent:  

 • bouwstijl moet passen bij de sfeer van Vleuten-De Meern
 • uitstraling van het gebied moet verbeteren
 • aanbod van woningen moeten passen bij de vraag in de buurt, bijvoorbeeld seniorenwoningen

Spelregel: maak woningtypen die passen bij de vraag uit de wijk.

Spelregel: zorg dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen ook als ze ouder worden.

Behoud

Gezinnen met kinderen

In Vleuten-De Meern wonen veel gezinnen met kinderen. De huidige woningvoorraad past bij deze doelgroep. De voorzieningen in de buurt passen hierbij:

 • veel scholen
 • kinderdagverblijven
 • openbare ruimte om in te spelen
 • verschillende sportvelden en sportverenigingen.

Voor deze doelgroep is het behoud van deze kenmerken belangrijk.

Ouderen

Voor ouderen zijn weer andere voorzieningen van belang:

 • winkels
 • buurthuizen
 • verzorgingstehuizen waar activiteiten plaatsvinden.

Sociale huurders

Er is extra aandacht voor sociale huurwoningen. Op dit moment neemt de vraag naar sociale huurwoningen toe, terwijl het aanbod afneemt. De prijzen van deze woningen stijgen en de wachttijden lopen op. We vinden het belangrijk dat:

 • de prijs van de woningen niet te veel stijgt
 • behoud van de hoeveelheid sociale huurwoningen

In de Actualisering Woonvisie Utrecht is het woonbeleid verwoord. De plaats van voorzieningen en het behoud van de woningvoorraad staan in het bestemmingsplan.

witte rij woningen om een hofje met groen en bankjes

Variatie is belangrijk, ik wil niet alleen maar dezelfde soort woningen

Kansen

In de wijk Vleuten-De Meern wonen veel gezinnen met kinderen, met name in de nieuwere delen. Daarnaast wonen er in de historische kernen, relatief veel ouderen. Bewoners in Vleuten-De Meern zijn erg tevredenheid over het woongenot in hun wijk. Veel mensen willen graag in de wijk kunnen blijven wonen ook als hun situatie verandert, bijvoorbeeld omdat ze een dagje ouder worden.  

Verschillende woningtypes

Sommige bewoners vinden de diversiteit in de woningvoorraad beperkt. Als de situatie van mensen verandert, zijn er te weinig mogelijkheden om binnen de wijk te verhuizen. Bijvoorbeeld naar een goedkopere woning. Er zijn te weinig goedkope appartementen in de wijk voor eenoudergezinnen. Dit is onder andere een probleem voor mensen die gaan scheiden, maar vanwege de kinderen in de wijk willen blijven wonen. Dit is vaak niet mogelijk.

Waar we aan werken:

 • stimuleren/sturen van woningbouwco√∂peraties en ontwikkelaars om verschillende soorten woningen te bouwen
 • uitbreiden hoeveelheid sociale huurwoningen (op langere termijn)

De gemeente bouwt zelf geen woningen. 

Seniorenhuisvesting

Vanuit de wijk is er behoefte een meer woningen die geschikt zijn voor senioren. Het aanbod sluit niet aan op dit moment niet aan op de vraag uit de wijk. Er zijn weliswaar op verschillende plekken in de wijk appartementen of woonvormen voor senioren. Toch leeft het gevoel dat dit te weinig is.

In de praktijk blijkt dat de hoeveelheid seniorenwoningen voldoet, maar dat de kwaliteit van de woningen niet altijd aan te sluiten bij de vraag. Wat we willen:

 • voldoende betaalbare woningen voor senioren
 • locaties voor seniorenwoningen kiezen in de buurt van mantelzorg, ondersteuning en voorzieningen waar zij behoefte aan hebben
 • zorg- en samenleefverbanden die beter aansluiten bij de wens van senioren. Dit kan de doorstroom van ouderen naar een seniorenwoning bevorderen.

De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor voldoende en betaalbaar woningaanbod. Met name nu de gemeente meer zorgtaken heeft en mensen gestimuleerd worden langer thuis te wonen. Leegkomende (zorg)gebouwen ombouwen tot woningen of kleinschalige nieuwbouwprojecten zijn hiervoor het meest geschikt.

Toewijzingsbeleid sociale huurwoningen

Oudere bewoners willen graag verhuizen binnen de eigen wijk als hier woningen beschikbaar komen. Zij krijgen echter geen voorrang voor deze woningen. Toewijzing van een woning gaat op basis van inschrijfduur, niet op basis van de huidig woonlocatie.

Opvang kwetsbare groepen

Utrecht verspreidt de opvang van kwetsbare groepen, zoals asielzoekers, verslaafdenopvang en dak- en thuislozen over de stad. De gemeente bekijkt voortdurend of er voldoende (nood)opvang voor statushouders is. Op dit moment is dat buiten Vleuten-De Meern.

We vangen dak- en thuislozen voornamelijk op in het centrum van Utrecht op. Als het kan en ook wenselijk is, kunnen ex-dak- en thuislozen of ex-verslaafden gewone huisvesting krijgen. Dit kan in alle Utrechtse wijken, ook in Vleuten-De Meern.

Inwoners van Vleuten-De Meern denken heel verschillend over de opvang van kwetsbare groepen in de wijk. Maar de kleinschalige opvang die er nu is, gewoon tussen andere bewoners, vindt men over het algemeen goed werken.