Omgevingsvisie Groenbeleid

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente Utrecht wil het groen in de stad voor iedereen bereikbaar houden en de kwaliteit verbeteren. Grote groengebieden en belangrijke groene verbindingen wil de gemeente verder ontwikkelen, verbeteren en beschermen.

Groen maakt een stad leefbaar, mooi en het is goed voor het milieu. Woont u in Utrecht? Dan willen we bijvoorbeeld dat u een mooie fietstocht kunt maken langs een groene route. Of dat u kunt ontspannen in een mooi park. Veel groen is ook aantrekkelijk voor bezoekers van de stad.

mensen zitten op bankjes in het Zocherpark, een bootje vaart voorbij in de singel

In het groenstructuurplan Utrecht, Stad en land verbonden (pdf, 1,3 MB) hebben we dit verwoord in 3 ambities:

 • meer groen om de stad
 • sneller naar buiten
 • beter groen in de stad

Het groenstructuurplan van 2007 is bijgewerkt in de actualisatie groenstructuurplan Utrecht 2017 - 2030 (pdf, 4,8 MB). Hierin hebben we 2 ambities toegevoegd:

 • het groen in de stad gebruiken voor een gezonde stad
 • het groen in de stad gebruiken om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen

Wat doet de gemeente?

Om het groen in de stad voor iedereen bereikbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren, doet de gemeente onder andere het volgende:

 • We houden rekening met de bijzondere plant- en diersoorten die in Utrecht voorkomen en vragen ontwikkelaars en initiatiefnemers dit ook te doen. Deze soorten zijn opgenomen in de nota Utrechtse soortenlijst (pdf, 0,7 MB).
 • Samen met bewoners hebben we wijkgroenplannen gemaakt.  Zo zorgen we voor meer groen in de wijk.
 • We ontwikkelen wandel- of fietsroutes langs water en groen, bijvoorbeeld langs de oevers van Vecht (pdf, 3,6 MB) en het Amsterdam-Rijnkanaal.
 • We knappen parken op, zoals de Voorveldse Polder en het Niftarlakeplantsoen
 • We subsidiëren groen op daken en gevels
 • We planten grotere bomen langs de belangrijke routes (Zie ook het bomenbeleid)
 • We helpen de natuur, bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en muren.
 • We informeren inwoners en belangstellenden over natuur in de stad, bijvoorbeeld via twitter (@Stadsecoloog030) en de natuurwaardekaart. De natuurwaardekaart geeft aan waar beschermde planten en dieren zijn. De kaart geeft een indicatie, maar vervangt niet de wettelijk gevraagde onderzoeken bij bouwen of ontwikkelen.
 • We werken bij onderhoud en beheer van het groen volgens de gedragscode en de bijbehorende leidraad voor gemeente Utrecht (pdf, 9,1 MB).

Alle grote groenprojecten die de gemeente Utrecht uitvoert staan in het Meerjarengroenprogramma (pdf, 2,5 MB).

Aan welke regels toetst de gemeente?

De groei van de stad vraagt om het vastleggen van de plekken die we groen willen houden in en om de stad. Zodat we daar bij ontwikkelingen rekening mee kunnen houden en het groen zoveel mogelijk kunnen beschermen. Daarnaast vraagt de groei van het aantal inwoners in de stad om ontwikkeling van nieuw groen, goede recreatieve en groene verbindingen en het verbeteren van bestaand groen.

De groengebieden die we extra beschermen zijn gekozen omdat ze ecologische, landschappelijke, recreatieve  en/of cultuurhistorische kwaliteiten hebben. Ook kijken we hoe we groengebieden kunnen gebruiken om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Deze gebieden staan aangegeven op de visiekaart (pdf, 11 MB). Een toelichting bij de kaart staat op bladzijde 33 van de actualisatie groenstructuurplan Utrecht 2017-2030. Als in die gebieden plannen zijn waardoor groen verdwijnt, moet de gemeenteraad daar eerst over beslissen.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente of deze in de groenstructuur ligt. Ook vragen we u om te onderzoeken of er planten of dieren zijn waar we extra rekening mee willen houden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Welke dit zijn staat in de nota Utrechtse soortenlijst (pdf, 0,7 MB).

Meer informatie

In de nota groenstructuurplan Utrecht Stad en land verbonden (pdf, 1,3 MB) wordt het beleid uitgebreid toegelicht. De gemeenteraad heeft de nota vastgesteld in mei 2007.

Het groenstructuurplan van 2007 is bijgewerkt in de actualisatie groenstructuurplan Utrecht 2017 - 2030 (pdf, 4,8 MB). De gemeenteraad heeft de actualisatie vastgesteld op 8 maart 2018.

In de nota Utrechtse soortenlijst (pdf, 0,7 MB) staan soorten die we in Utrecht willen stimuleren en beschermen. Dit is een uitwerking van het Groenstructuurplan. De gemeenteraad heeft de nota vastgesteld op 7 juni 2018.

Relatie met ander beleid

Het groenbeleid heeft een relatie met de volgende beleidsthema’s:

Hulp en contact Groenbeleid

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl