Omgevingsvisie Beleid verkeer en mobiliteit

Wat wil de gemeente en waarom?

Utrecht is een populaire stad om te wonen, werken en bezoeken. De stad groeit. En daardoor ook het verkeer en het aantal mensen op straat of in de trein. Hoe houden we de stad dan toch aantrekkelijk en bereikbaar?

fietsers steken de Biltstraat over, bij bushalte Oorsprongpark

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft een aantal keuzes gemaakt, zodat Utrecht een mooie, gezonde en bereikbare stad blijft. Het verkeersbeleid van de gemeente staat onder meer beschreven in mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim regelen, slim bestemmen 2016 (pdf, 17 MB).

Hieronder staan belangrijke uitgangspunten in het verkeersbeleid van de gemeente.

  • Bij verkeersprojecten kijken we niet naar afzonderlijke straten, maar naar de hele omgeving. Oplossingen voor verkeer en mobiliteit moeten ook bijdragen aan andere doelstellingen van de gemeente: meer verkeersveiligheid, gezonde lucht, een prettig leefbare stad en kansen voor de economie.
  • Verschillende delen van de stad vragen om verschillende oplossingen. In het mobiliteitsplan onderscheiden we verschillende zones. In de binnenstad, het centrum van Leidsche Rijn en de Uithof stellen we fietsers en voetgangers centraal. Lopen en fietsen legt in verhouding minder beslag op de ruimte dan autoverkeer. In andere delen van de stad is er meer ruimte voor auto’s. In de hele stad zetten we in op schonere en stillere vormen van vervoer en meer verblijfskwaliteit. 
  • Hun functie bepaalt hoe wegen of straten er uitzien. Immers een weg die deel uitmaakt van een route voor doorgaand verkeer, ziet er anders uit dan een 30 km-straat door een woonwijk.
  • We stellen de weggebruiker centraal bij het inrichten van straten en gebieden: wat hebben die nodig om zich goed en veilig door de stad te kunnen verplaatsen? Ook helpen we mensen bij hun keuze voor een geschikte manier van reizen, of om meer buiten de spits op pad te gaan.

Dit plan is tot stand gekomen in overleg met bewoners, ondernemers en organisaties uit de stad. Deze partijen blijven we ook in de toekomst betrekken bij het verkeersbeleid en de uitvoering daarvan.

De keuzes uit dit mobiliteitsplan zijn tot en met 2025 het uitgangspunt voor alle verkeersprojecten die we in de stad uitvoeren. Deze keuzes zijn verder uitgewerkt in gebiedsagenda’s (per gebied) en actieplannen (per thema).

Waar toetst de gemeente op?

De gemeente kijkt bij de opzet en uitvoering van projecten zoveel mogelijk naar het totale beeld van de omgeving. We willen graag dat de verkeersmaatregelen die we nemen ook andere doelen dienen. Zoals een veilige, leefbare wijk en gezonde, schone lucht.

Daarnaast zoeken we naar maatwerkoplossingen: wat is er op die plek nodig om de stad bereikbaar en leefbaar te houden? In het mobiliteitsplan ‘Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen’ staan de uitgangspunten die we tot en met 2025 hanteren voor verkeersmaatregelen.

Op het gebiedsniveau in de Omgevingsvisie komen deze voorwaarden terug.

Bij grotere ruimtelijke ontwikkelingen zoals de bouw van nieuwe woningen of bedrijven bekijken we ook wat er nodig is voor de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, parkeer- en fietsvoorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving. Hiervoor gebruiken we de checklist uit het mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’.

Wetgeving

In de Planwet verkeer en vervoer (1998) staat dat elke gemeente 'samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid' moet voeren. Het gemeentelijke beleid moet bovendien passen bij het rijksbeleid, te vinden in de Nota Mobiliteit. En bij het provinciale beleid, te vinden in het Strategisch mobiliteitsplan provincie Utrecht.

Zodra de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd, vervalt de Planwet. Het verkeersbeleid van de gemeente wordt dan opgenomen in de Omgevingsvisie.

Meer weten?

Meer informatie over het verkeersbeleid vindt u in de nota Slimme Routes, Slim regelen, slim bestemmen (pdf, 17 MB). De gemeenteraad heeft deze nota vastgesteld op 26 mei 2016.

Het mobiliteitsplan is een uitwerking van de visie 'Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar (pdf, 9,9 MB), uit 2012.

Relatie met ander beleid

Het verkeersbeleid heeft te maken met deze andere beleidsthema’s:

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl