Begroting en verantwoording Beleidsstukken bij jaarstukken 2016

In de Programmabegroting worden in het onderdeel Beleidsbegroting een aantal beleidsdocumenten en -webpagina's genoemd die u op deze pagina kunt bekijken.

Bewoners en bestuur

Stedelijke ontwikkeling

Duurzaamheid

Bereikbaarheid

Openbare ruimte en groen

Economie

Werk en inkomen

Onderwijs

Maatschappelijke ondersteuning

Jeugd

Volksgezondheid

Veiligheid

Cultuur

Sport

Vastgoed