Burgemeester Afscheid gemeenteraad

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, stadhuis, 27 maart 2018

Leden van de raad, leden van het college, beste mensen op de tribune, geliefden, familie, vriendinnen, vrienden, iedereen die meekijkt in de hal beneden, op TV of via internet,

Welkom in het stadhuis, welkom in de raadszaal voor deze buitengewone vergadering van de gemeenteraad van Utrecht. Vandaag is het tijd voor één van de bijzondere momenten uit ons democratische bestuur: het afscheid van de leden van de gemeenteraad na verkiezingen.

Onvermijdelijk aanleiding om terug te kijken op de afgelopen vier jaar. Daarbij zóu je kunnen beginnen bij de ongerustheid over de staat van ons lokale bestuur waarover de afgelopen maanden her en der te lezen was.

Zelf noemde ik in mijn nieuwjaarstoespraak de toenemende versnippering in de politiek, die de vorming van en samenwerking in coalities kan bemoeilijken. De afnemende belangstelling voor het raadswerk.

Maar ook hoorde je soms dat gemeenteraden niet op kunnen tegen de full-time bestuurders en medewerkers die ze moeten controleren. Zouden experimenten met directe democratie de positie van de gemeenteraad ondergraven. Krijgen niet alle raadsleden het voor elkaar, het raadswerk langere tijd te combineren met hun werk en privéleven. Terwijl ze het steeds drukker krijgen, omdat er steeds meer taken op gemeenten afkomen en de dossiers steeds complexer lijken te worden. Worstelen sommige gemeenteraden met een cultuur van elkaar vliegen afvangen, bij voorbaat zwart maken en afbranden. Komen lokale bestuurders en raadsleden regelmatig in het nieuws door twijfels aan hun integriteit. Is er her en der zelfs ongerustheid over infiltratie van de criminele wereld.

Het is waar dat het Huis van Thorbecke, waarin we als gemeenteraad nog steeds wonen, permanent onderhoud nodig heeft. Aan fundering, voegwerk, dak, ramen en deuren, hang- en sluitwerk. En dat soms zelfs een flinke verbouwing nodig is.

Maar van de thema's zoals ik die noemde, is de afgelopen vier jaar hier in Utrecht weinig gebleken. De raadsleden kwamen in het voorjaar van 2014 redelijk snel tot een coalitie van vier partijen. Naar mijn inschatting waren raad en college de afgelopen vier jaar volledig - in ieder geval behoorlijk - tegen elkaar opgewassen en werd er kritisch maar vooral ook constructief samengewerkt. Hoe uiteenlopend de politieke opvattingen in de coalitie en daarbuiten ook waren.

Wel vertrokken ook in deze periode helaas opnieuw de nodige raadsleden tussentijds. Ik kom tot een aantal van 10. Maar niet altijd omdat ze het raadswerk niet meer met hun baan en/of privéleven konden combineren. Ook - bijvoorbeeld - omdat ze werden gekozen in de Tweede Kamer.

En dat is juist weer een aanwijzing dat we de afgelopen vier jaar beschikt hebben over een raad die op zijn taak was berekend. Belangrijk in een periode waarin  Nederland en ook Utrecht uit het sociaal-economische dal klimmen en met nog meer optimisme naar de toekomst kunnen kijken.

Ook hier in Utrecht hebben we geëxperimenteerd met vormen van directe democratie. En al is dat voor een deel nog een grote ontdekkingstocht, het Huis van Thorbecke kan dat hebben en de Utrechtse gemeenteraad heeft vaak een goed gevoel voor wat werkt en wat niet.

Over de integriteit van raadsleden zijn ook hier in Utrecht debatten geweest. Die zijn open en eerlijk en tegelijk waardig, met wederzijds respect en zonder modder gooien gevoerd. In die sfeer schakelde de raad een commissie van wijzen in en een  gezaghebbend bestuurskundige.

Voor ondermijning bestaan in deze gemeenteraad op dit moment geen aanwijzingen.

En daar komt nog iets bij wat ik niet ongenoemd wil laten. Ik heb de raadswisseling in een interview kort geleden met de beste intenties ‘nieuwe zuurstof voor de lokale democratie’ genoemd. Daarmee heb ik natuurlijk niet bedoeld dat u als ‘huidige‘ raad na vier jaar buiten adem zou zijn geraakt. Wat mij is opgevallen, is dat u als raad juist een enorme energie ten toon heeft gespreid. Direct vanaf uw aantreden in 2014 tot op het laatst toe. Met andere woorden: u heeft vier jaar lang kei- en keihard gewerkt.

Brengt me bij de conclusie, geachte aanwezigen, dat we hier in Utrecht de afgelopen vier jaar eer hebben ingelegd met de kwaliteit van onze gemeenteraad. En ook met de cultuur van die raad. We debatteerden over de inhoud, kritisch maar ook respectvol. We gunden elkaar iets. We waren collegiaal. Ieders geluid telde.

Wie weet zijn er zelfs raadsleden die die vier jaar hebben ervaren als een groot warm bad. Dat is dan weer erg veel van het goede, hoewel het past bij onze mooie stad.
Zoals het ook bij Utrecht past dat de lijnen tussen raad en gemeentelijke organisatie kort zijn.

Overmorgen komt er een einde aan een periode van vier jaar waarin u als raad bent meegegroeid met Utrecht. Een stad die bij uw aantreden nog 328 duizend inwoners telde, nu 348 duizend. Een ontwikkeling die zich ook de komende jaren voortzet. U heeft zich volop ingezet om Utrecht in de richting te stuwen van een toekomst als groene, gezonde en slimme stad. Een stad waarvan iedereen zich deel kan voelen, waar iedereen kan meedoen. En dat tot in lengte van jaren.

Vier jaar lang heeft u als raad, samen met het college, de verantwoordelijkheid gedragen voor het bestuur van deze mooie stad. Het coalitieakkoord droeg de naam 'Utrecht maken we samen' niet ten onrechte. Inwoners, ondernemers en instellingen in de stad dachten en deden volop mee en namen initiatieven. Bijzondere samenwerkingsverbanden kwamen tot stand. Op alle beleidsterreinen zijn stappen gezet. Van zorg tot mobiliteit. Van wonen tot werkgelegenheid. Van onderwijs tot  openbare ruimte. Van cultuur tot duurzame energie.

Overmorgen neemt een nieuwe raad het stokje over. Nu staan we stil bij de 23 leden van deze raad die afscheid nemen. Ik vertel u hoe dat in zijn werk gaat.

Ik zal alle vertrekkende raadsleden kort toespreken en namens de gehele raad een geschenk aanbieden. In een aantal gevallen ook nog wat meer. De vertrekkende raadsleden krijgen dan één minuut de gelegenheid om ook zelf kort te spreken.
Ten slotte komt onze scheidend nestor, Arjan Kleuver, voor het laatst aan het woord.
We hebben afgesproken de afscheidstoespraken, in de traditie van de maidenspeech, niet te onderbreken. Al kan ik me voorstellen dat de aanvechting soms groot kan zijn.

Ongetwijfeld passeren de belangrijkste onderwerpen, de terugkerende dossiers en de meest memorabele momenten van de afgelopen jaren de revue. Weet zeker dat er ook hartekreten zullen klinken, boodschappen die u Utrecht, zijn inwoners en zijn bestuur nog wilt meegeven. Boodschappen voor die mooie, sterke stad die steeds mooier en sterker wordt.

Ik dank u allen voor uw bijdrage gedurende de afgelopen vier jaar, in een aantal gevallen langer. Een bijdrage waar uw opvolgers met een gerust hart op kunnen voortbouwen. Als scheidend raadslid bent u overigens van harte welkom bij de Vereniging Oud-Raadsleden.

Voor ik het woord richt tot het eerste scheidende raadslid, vraag ik kort uw aandacht voor het droevige bericht dat ons eerder deze maand bereikte. Voormalig raadslid Wim Oostveen overleed op 11 maart op 64-jarige leeftijd. Zijn strijdbare afscheidsbrief sloot hij af met een oprechte oproep aan de kiezer om te gaan stemmen (en ik citeer uit de brief) 'op welke partij laat ik aan u over'. Mooi van Wim.

Ik sluit af met een persoonlijke noot. Dank voor de samenwerking en het vertrouwen.
Dat zeg ik ook namens Merel van Hall en haar team en mijn collega's van (vooral) dinsdag: de wethouders.

Nu de eerste van de vertrekkende raadsleden: Jelmer Schreuder.

Jelmer Schreuder (D66)


Jelmer, nog geen vijf maanden geleden trad je aan in de raad, ter vervanging van Matthijs Sienot. Je had niet veel tijd meer, maar dat was voor jou geen reden om achterover te leunen. In je eerste raadsvergadering hield je je maidenspeech én diende je een amendement in. Een maandje later volgde een - aangenomen - motie over het aansluiten bij de statiegeld-alliantie.

Voor je fractie nam je de onderwerpen duurzaamheid, openbare ruimte en milieu voor je rekening. Je aanpak op je portefeuilles was bedachtzaam, feitelijk, onderzoeksmatig en vasthoudend. De andere woordvoerders hebben geen makkelijke aan je gehad.

Meneer Schreuder, voor zowel mijn woorden als voor je raadswerk geldt: het was kort maar krachtig. Dank je wel.

Erwin Derks (PvdA)


Veel maidenspeeches gaan over de reden waarom iemand de politiek is ingegaan.
Prachtig natuurlijk, maar de link met het onderwerp dat op dat moment op de agenda staat, is niet altijd even snel gelegd.

Jij pakte dat anders aan. Jij gaf je maidenspeech toen het Smakkelaarsveld aan de orde was en wist je persoonlijke verhaal te verweven met feiten die je over dat onderwerp had uitgezocht.

Het uitzoeken én onthouden van feiten is sowieso wel aan je besteed en dan zeker als het om getallen gaat. Zo heb ik gehoord dat je het budget dat de gemeente van het rijk krijgt voor de inburgering van nieuwkomers tot op de cent nauwkeurig kan noemen.

Je analytisch vermogen en kennis waren een aanwinst. Voor je fractie, voor de hele raad. Daarbij denk ik vooral aan de raadsaudits, waar je je als net aantredend raadslid direct op hebt gestort. Hartelijk dank voor je inzet, Erwin.

Stephan Oost (Stadsbelang Utrecht)


Pas tweeënhalve week geleden heb je je maidenspeech gehouden. Maar dat dat even heeft geduurd, wil niet zeggen dat je niet veel hebt gedaan. Jij bent iemand die achter de schermen gesprekken voert en de verbinding zoekt met andere partijen. Ik weet dit ook uit eigen ervaring.

Voor veel onderwerpen, maar waar je hart echt harder van gaat kloppen, is sport. Als hier het woord zwembad, voetbalclub of sportveld valt, kunnen we er vanuit gaan dat jij er op één of andere manier mee te maken hebt gehad. En soms zelfs de rol van reddende engel vervult. Toen Nieuw Utrecht failliet dreigde te gaan, heb je alles gedaan om dat te voorkomen.

Stephan, je nam je raadswerk zeer serieus en zag het niet alleen als een eer, maar ook als een plicht. Een plicht die zelfs vóór je andere werk gaat. Ik dank je zeer voor je inzet en toewijding.

Reinhild Freytag (Student & Starter)


Jij hebt als kersvers raadslid niet bepaald de kat uit de boom gekeken: tijdens je eerste raadsvergadering hield je al je maidenspeech en diende je een motie in, die nog aangenomen werd ook.

Deze no-nonsense, resultaatgerichte houding heb je als raadslid altijd gehouden. Je hebt niet veel woorden nodig om over te brengen wat je wilt bereiken.

Optreden als eenmansfractie betekent dat je over een breed scala aan onderwerpen moet kunnen meepraten. En moet kunnen kiezen. Jij had je focuspunten, zoals duurzaamheid, vervoer, sport, wonen en mobiliteit. Terreinen waarop je ook resultaten hebt geboekt. Je hebt je bijvoorbeeld succesvol ingespannen voor een maximering aan de inkomenseisen die verhuurders mogen stellen. En voor ruimte voor jonge ondernemers op het NPD-terrein in Overvecht.

Reinhild, iedere keer als je het woord kreeg in deze zaal, reageerde je met ‘ja, dank’
of simpelweg ‘dank’. Deze keer richt ik dat woord tot jou. Dank voor twee jaar raadswerk. En ik wens je veel succes met het afronden van je studie humanistiek!

Indra te Ronde (D66)


Je was voor je fractie woordvoerder publieke dienstverlening en verkeer. Maar eigenlijk had een subonderwerp van die laatste portefeuille wel even apart genoemd mogen worden: fietsen. Of het nu om fietspaden, fietsenstallingen of fietsplekken ging, je zat er bovenop. Bij iedere grote weg wilde je een fietstunnel en die kwamen er vaak ook nog.

De laatste tijd ondersteunde je fietsers niet alleen meer op hun diepte-, maar ook op hun hoogtepunten: je aandacht verschoof van fietstunnels naar fietsbruggen.

Je liefde voor de fiets betekende gelukkig niet dat je andere vervoermiddelen uit het oog verloor. Je hebt je bijvoorbeeld gebogen over de westelijke stadsboulevard en de doorstroming van de auto’s daar.

En ook wat betreft publieke dienstverlening zat je niet stil. Zo heb je met succes mede een motie ingediend bij de Programmabegroting 2018 om de dienstverlening van de gemeente digitaler te maken.

Beste Indra, hartelijk dank voor je inzet voor de raad en de stad. Ik hoop dat je er nog vaak met plezier aan deze tijd terug zult denken, bijvoorbeeld als je door een mooie tunnel of over een mooie brug fietst.

Lex van Eijndhoven (VVD)


Zeggen dat de ogen de spiegels van de ziel zijn, is nogal een cliché. Maar jij bent iemand die laat zien dat clichés toch altijd een kern van waarheid bevatten. Als je namelijk een leuke interruptie hebt bedacht, is dat aan alles te zien, maar vooral aan je glimmende ogen. Al zat je voor mij moeilijk in het zicht.

In deze raad was je scherp, of je nu interrumpeerde of niet. Je bent iemand die complexe materie in kan duiken en er vervolgens kort en krachtig de kern uit weet te halen. Breed inzetbaar ben je ook. Als nieuw raadslid zat je op de ruimtelijke onderwerpen en heb je je onder meer bezig gehouden met de afschaffing van erfpacht. Maar ook toen Judith Tielen naar de Tweede Kamer vertrok en jij een deel van haar sociale onderwerpen overnam, wist je je meer dan prima te redden.
Beste Lex, dank voor bijna tweeënhalf jaar raadlidmaatschap.

Monique Bollen (GroenLinks)


Ik kom nu bij de raadsleden die één volledige raadsperiode zitting hebben gehad, vanaf maart 2014 dus. Om te beginnen: Monique Bollen.

Bij je aantreden benaderde je de zaken met het spreekwoordelijke glas halfvol. En in de vier jaar die volgden, is dat glas geen druppel leger geworden. Telkens weer ging je op zoek naar harmonie in deze raad. En die harmonie vond je vaak door altijd het gesprek op te blijven zoeken: met je collega-raadsleden, maar ook met de stad.
Duurzaam denken gemeengoed maken, dat was je streven. Dat zijn niet zomaar mooie woorden geweest. Ik noem je inzet voor zonne-energie en windmolens bij het plan voor de polder Rijnenburg, je inspanningen om het nieuwe inzamelen in Wittevrouwen en Tuinwijk soepel te laten verlopen en je onvermoeibare aandacht voor de verduurzaming van het gemeentelijke inkoopbeleid.

Dank je wel voor je verfrissende optimisme en veel succes met je toekomstige werkzaamheden, Monique. Het zal niemand verbazen dat die op het gebied van duurzaamheid liggen.

Bert-Jan Brussaard (CDA)


Je bent jurist en dat was te merken in alles wat je voor deze raad deed. Je bent scherp, precies en zuiver op de inhoud. Je ontdekte bijvoorbeeld dat de toepassing van de wet Bibob wat betreft huisjesmelkers juridisch niet sluitend was, wat tot aanpassingen in de regeling leidde.

‘Huizen’ hadden sowieso vaak je aandacht de afgelopen vier jaar. Je maakte je onder andere hard voor een goede regulering van het middensegment en hield ons scherp op de juridische aanpak van woonfraude.

En als je je niet met gewone huizen bezighield, waren het wel de geloofshuizen: je maakte je ook hard voor het onderhoud van monumentale kerken.

Ik denk, Bert-Jan, dat niet alleen je fractiegenoten je gaan missen, alleen al omdat je iemand bent die altijd was gericht op samenwerking, ook met andere partijen.
Veel dank voor je inzet en voor je scherpe blik.

Aline Knip (D66)


Ik denk dat ik je de afgelopen vier jaar minstens zo vaak buiten de muren van dit gebouw ben tegengekomen als erbinnen. Als er een evenement in de stad is dat ook maar iets met cultuur te maken heeft, bent je er namelijk bij.

Als raadslid ben je sterk inhoudelijk gedreven, wat uitmondt in goede vragen tijdens debatten. En in concrete acties. Dankzij een motie van jou werden bijvoorbeeld de toekomstscenario’s onderzocht van het landhuis en landgoed Oud Amelisweerd.

Maar je bekommert je ook om zaken die zich binnen dit stadhuis afspelen. Zo zat je in de werkgroep ICT, die een terugkerend thema had: de Wi-Fi. Je hebt de deur praktisch platgelopen bij de griffie om de Wi-Fi problemen telkens weer aan te kaarten. Wat je ook gaat missen aan je raadswerk, ik denk dat het de netwerkverbinding niet zal zijn.

Aline, dank voor vier jaar raadswerk en succes met je nieuwe baan als hoofd subsidies bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Die functie lijkt me je op het lijf geschreven.

Hilde Koelmans (SP)


In een interview dat je recent met DUIC had over je vertrek uit deze raad, zei je dat je liever een motie indient waar je volledig achter staat, maar die het misschien niet haalt, dan eentje die meer kans maakt, maar niet je hele visie vertegenwoordigt.
Dat is denk ik kenmerkend voor jou als raadslid. Op je onderwerpen, onder meer cultuur en onderwijs, neem je onderbouwd stelling en doe je geen concessies.

Vasthoudend ben je ook. Je hebt je veel bezig gehouden met de verhuizing van de bibliotheek en telkens opnieuw aandacht gevraagd voor goede arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

Op je inzet voor de bibliotheek kijk je positief terug. Hoop dat dat voor nog meer dingen geldt, bijvoorbeeld je bijdrage aan de verbeterde toegankelijkheid van TivoliVredenburg.

Hilde, dank voor je standvastigheid en succes met je verdere werkzaamheden.

Bas Meijer (D66)


Ik ben benieuwd wat je zou antwoorden, Bas, als ik je zou vragen op welke prestatie als raadslid je met het meeste plezier terugkijkt. Voor de hand zou natuurlijk het aangenomen initiatiefvoorstel over de OMO-aanpak liggen. OMO staat voor 'Onconventionele Maatwerk Oplossingen voor huishoudens met meerdere problemen die vastlopen in de systeemwereld'. Maar misschien vertel je nog wel veel liever over die keer dat je de controller van de gemeente te slim af was.

Je nam in je fractie het onderwerp financiën voor je rekening, naast dierenwelzijn en jeugdzorg. Daarbij profiteerde je partij van je uitgebreide kennis van de decentralisatie(s) en je scherpe financiële blik.

Scherp was je ook als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Stad en Ruimte en als voorzitter van raadsinformatiebijeenkomsten. Zelfs toen je in die laatstgenoemde rol een uur van tevoren opeens een pittige bijeenkomst moest overnemen over de westelijke stadsboulevard.

Beste Bas, veel dank voor je raadswerk. Ik wens je veel succes met je werk als manager Control, Informatie en Financiën bij de Brandweer Amsterdam-Amstelland.
Bij iemand die zelfs de controller van de gemeente weet te corrigeren, moet dat wel goed komen.

Marloes Metaal (CDA)


Je bent enige raadslid, Marloes, dat consequent het krukje gebruikte om boven het katheder uit te komen. Verstandig, want zo ben je ook het enige raadslid dat consequent goed in beeld was voor mensen die raadsbijeenkomsten online bekijken.
In je eerste tijd bij de raad waren er vooral twee onderwerpen waarom je het krukje op klom: de korting op de huishoudelijke hulp en de Amsterdamsestraatweg.

In beide gevallen wist je waar je het over had, en niet alleen omdat je als een van de weinige raadsleden in Utrecht geboren bent. Wat betreft de huishoudelijke hulp ging je de stad in om met mensen te spreken en deelde je hun verhalen in de raad.
Voor de Amsterdamsestraatweg was je zélf deel van het verhaal als bewoonster van een van de zijstraten.

Later in je raadstijd heb je je onder meer hard gemaakt voor een duidelijke, eenvoudige communicatiestijl en informatievoorziening door de gemeente. Zoals bleek uit de aangenomen motie ‘Noem het buurtje bij de naam’, die je mede indiende en waarin de oproep stond om de Utrechtse buurtnamen te hanteren in plaats van de geografische namen.

Marloes, ook jou dank ik voor alle tijd en energie die je in het raadswerk hebt geïnvesteerd.

Brechtje Paardekooper (GroenLinks)


Een gedetailleerde all-rounder, zo zou ik je omschrijven. Je kunt meepraten over de dossiers van anderen - en weet dan ook nog waar je het over hebt. Ondertussen is het groenbeleid waar je het meest warm voor loopt en dan vooral bomen. In de raad wist je zelfs een ware bomencoalitie te smeden.

Je was een alert maar charmant, zelfs mild plaatsvervangend voorzitter van de commissie Mens en Samenleving. Je hebt gezag zonder streng te zijn.

Met je vertrek raakt deze raad niet alleen een gedreven collega kwijt, maar ook een creatief taalgebruiker met gevoel voor frames. Jij was het die de geplande brug
voor de koeien van een boer in Amelisweerd bestempelde tot ‘megalomane koeienbrug’. Een die term die bleef plakken.

Beste Brechtje, ik vind het extra jammer dat je vertrekt, want met wie kan ik nu samen trakteren op mijn verjaardag? Hartelijk dank voor je werk voor deze raad.

Tara Scally (GroenLinks)


Ik heb mij laten vertellen dat je een bijzondere manier hebt om scherp te blijven bij lange raadsvergaderingen. Je maakt een lijst van stopwoorden en termen die vaak bij een onderwerp vallen en noteert hoe vaak ze voorkomen. Ik weet niet of je je turflijstje er vandaag weer bij hebt gepakt, maar als ik je een tip mag geven: ik denk dat de woorden ‘dank je wel’, ‘inspanning’ en ‘afscheid’ het vandaag goed zullen doen.

Tijdens je raadsperiode was je niet alleen scherp op ons taalgebruik. Je hebt je altijd volop ingezet voor mensen die in een kwetsbare positie zitten. Eén keer was dat ‘zitten’ zelfs heel letterlijk: na een aanrijding kwam je tijdelijk in een rolstoel terecht. Je zette deze lastige gebeurtenis in voor je raadswerk. In je rolstoel ging je op pad om te kijken hoe het ervoor stond met de toegankelijkheid in Utrecht.

Ongedocumenteerden vormden een andere groep waar je je op richtte. Wat dat betreft kun je je raadsperiode bijna niet mooier afsluiten: de raad stemde begin februari unaniem in met je initiatiefvoorstel om cursussen en praktijkleertrajecten aan ongedocumenteerden aan te bieden.

Dank voor je inzet voor deze raad en voor de Utrechters, beste Tara.

Jolande Uringa (ChristenUnie)


Eén ding kan met zekerheid over je periode als raadslid worden gezegd: het was een vruchtbare tijd. Je hebt in je raadsperiode een dochter gekregen, en nu bij je afscheid is er weer een baby onderweg.

Laten we maar snel overgaan naar het echte werk. Want gewerkt, dat heb je zeker. Je hebt gezorgd dat we de sociale huurwoningen bij de plannen voor de westelijke stadsboulevard niet vergaten. Je ingezet voor een monument voor de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En succesvol de Visie Religieus Erfgoed verdedigd. Om zo maar eens een paar dingen te noemen.

Je bent bovendien een volhardend raadslid: als je iets wilt, ga je daarvoor, zelfs als het lang duurt. Pro-actief ben je ook. Al vanaf het begin van je raadsperiode, wilde je graag dat wij hier op het stadhuis afval zouden scheiden. Voordat het voorstel door de raad kwam, begon je er maar alvast mee in je eigen fractiekamer.

Jolande, ik dank je voor je goede werk en wens je veel succes met de laatste loodjes van het nieuwe leven.

Selma Baş (D66)


Kom nu toe aan de raadsleden die twee raadsperioden zitting hebben gehad, dus in 2010 zijn geïnstalleerd. Zoals Selma Baş.

Bijna acht jaar lang heb je kleur gebracht in de raad en niet alleen met de vrolijke outfits waarin je regelmatig verschijnt. Je stort je namelijk met hart en ziel op je onderwerpen en kunt, als het nodig is, ook heel vasthoudend zijn.

Je hebt je bijvoorbeeld ingezet voor sekswerkers, voor begrijpelijke taal op de gemeentelijke websites en hebt expertsessies georganiseerd rondom Stop Stalking. Als je vindt dat een onderwerp aandacht verdient, ga je door tot het onderwerp die aandacht hééft.

Maar de meeste bevlogenheid kwam boven als het om je eigen Overvecht ging.
Politiek dóe je met je hart, maar Overvecht hééft je hart. Ik heb gehoord dat je in Overvecht ook vaak op een goed zichtbare plek ging werken, zodat mensen uit de wijk je makkelijk konden aanspreken.

Beste Selma, ik kan natuurlijk geen afscheid van je nemen zonder nog even te memoreren dat je van alle raadsleden van wie we vandaag afscheid nemen, het meest vaak de fractiediscipline hebt weten te doorbreken.

Dank je wel voor je bevlogenheid in deze raad, als persoon en als politica. Dank ook voor je vervangend voorzitterschap van de Commissie Stad en Ruimte. En geniet van thuis - niet te vaak bij hem...

Steven de Vries (GroenLinks)


Deze omgeving, het politieke spel, de omgangsvormen, het debat zijn je op het lijf geschreven. Je bent scherp en weet je mederaadsleden uit de tent te lokken. De passie voor je raadswerk was niet alleen te horen in je vlammende betogen over bijvoorbeeld prostitutie en vuurwerk, maar ook te zien aan de gloed die je wangen regelmatig kleurt tijdens debatten.

Ook wanneer het politieke spel letterlijk een spel is, ben je in je element. Vol enthousiasme heb je je altijd gestort op het raadstoneel. We gaan je typetjes missen bij de volgende voorstelling.

In een interview over je afscheid van de raad zei je dat niet alles wat je wilt uiteindelijk ook lukt. Zo is het leven van een raadslid. Toch hoop ik dat er nog veel momenten zullen zijn dat je met tevredenheid terugblikt op je raadstijd. Bijvoorbeeld als je straks over de Neude fietst en beseft dat de bibliotheek daar mede dankzij jou is gevestigd.

Hartelijk dank, beste Steven, voor je passie en volharding, ook als woordvoerder veiligheid.

Ruben Post (PvdA)


‘Afscheid nemen bestaat niet’, zong een van Neerlands bekendste zangers ooit.
en ik begin hem te geloven. Vier jaar geleden heb ik namelijk al een keer afscheid genomen van jou als raadslid. Ik prees je in 2014 om je gedegen, gewetensvolle en motiverende aanpak.

Die woorden zijn van toepassing gebleven. Debatten ga je altijd in als een ware gentleman en met heel veel kennis.

De afgelopen jaren heb je je onder meer gebogen over het armoedebeleid en ervoor gewaakt dat we kinderen die in armoede opgroeien niet vergeten.

In je rol als woordvoerder verkeer vormde het feit dat je zelf geen rijbewijs hebt geen enkele belemmering. Je hebt je bijvoorbeeld ingezet voor een nieuwe vervoerder voor de Regiotax en er voor gepleit om van de Van Zijstweg geen zes- maar een vierbaansweg te maken.

Beste Ruben, ik sluit af met de woorden waarmee ik vier jaar geleden ook eindigde:
veel dank voor je bijdrage aan het werk van deze gemeenteraad.

Nicole van Gemert (SP)


Je maidenspeech ging over thuiszorg, Nicole. Die woorden waren de eerste van vele. Thuiszorg is namelijk het onderwerp waar je je hebt in vastgebeten. En niet onverdienstelijk. De raad stemde bijvoorbeeld unaniem in met je motie om voor elke Utrechter maatwerk toe te passen bij de toewijzing van huishoudelijke hulp.

Als je niet over thuiszorg sprak, sprak je wel over armoedebeleid. Ook dan bleef het niet bij woorden, maar kwamen ook de daden. Bijvoorbeeld voor inwoners die het financieel niet breed hebben bij het vervallen van het woonlastenfonds: je zette je ervoor in dat zij niet hoefden te verhuizen.

Maar ook als het debat over een onderwerp gaat waar je minder in zit, weet je met veel humor en flair aan te haken. Eén uitzonderingetje daargelaten dan. Je moest eens op stel en sprong een debat overnemen van collega Schipper over subsidie voor Oud Amelisweerd. Je las zijn verhaal keurig voor en wilde al weglopen, toen er een interruptie kwam.

Toenmalig burgemeester Wolfsen heeft verzocht om het woord dat toen uit je mond kwam, toch maar niet in de notulen op te laten nemen. Heel hartelijk dank voor je inzet, Nicole.

Michel Eggermont (SP)


Ik heb vier jaar geleden al eens afscheid van je genomen als raadslid, net als van Ruben Post. Toch heb ik nu bepaald geen déjà vu: je kapsel heeft een flinke transformatie ondergaan ten opzichte van 2014.

De woorden die ik nu tot je richt, zijn misschien wel een déjà vu. Of déjà écouté is het dan. Vier jaar geleden had ik het al over je wiskundig vermogen. Dat ben je de afgelopen vier jaar blijven tonen. Je bent iemand die in excel-sheets hele begrotingen narekent. En niet tevergeefs. In 2016 ontdekte je bij de rioolheffing bijvoorbeeld een foutje, waardoor die omlaag kon.

Ik heb gehoord dat ze zich bij de afdeling financiën nu eerst afvragen of een stuk Eggermont-proof is voor ze het openbaar maken.

Maar ook als het niet om cijfertjes gaat, laat je van je horen. Laten we het initiatiefvoorstel over het raadgevend referendum bijvoorbeeld niet vergeten, dat je mede hebt ingediend en dat het ook, enigszins gewijzigd, heeft gehaald.

Michel, ik dank je opnieuw voor je volle inzet in de raad. Overigens ga ik er wel vanuit dat we je nog wel regelmatig zullen zien bij de fractiekamer van je partij.

Gadiza Bouazani (PvdA)


De laatste drie raadsleden hebben vanaf 2006 in de raad zitting gehad. Drie volledige raadsperioden. Dat maakt het nog lastiger een volledig beeld te geven van hun raadswerk in de enkele minuten die ik daarvoor heb.

Gadiza, één ding kan met zekerheid over je worden gezegd: je bent na al die jaren nog steeds even bevlogen en enthousiast als je in 2006 was.

Dat enthousiasme werd zichtbaar in de onderwerpen waarmee je je bezighield. Jeugd, onderwijs, sport, economische zaken en Leidsche Rijn bijvoorbeeld. En je toewijding ging daarbij verder dan simpelweg spreken in de raad. Je zocht de Utrechters op – en zij wisten jou zelf ook te vinden.

Vooral voor sport kwam je buiten de muren van deze zaal in beweging. Ik denk dat er in de afgelopen jaren maar weinig zaterdagen zijn geweest waarop je niet op een sportveld hebt gestaan. Het maakt je een graag geziene gast in het sportverenigingsleven en een geloofwaardig pleitbezorger voor sportgerelateerde zaken in deze raad.

Afgelopen december werd bijvoorbeeld je motie aangenomen waarin je opriep de sportdeelname van kwetsbare bewoners te stimuleren.

Ook voor onderwerpen buiten je portefeuille deinsde je niet terug. Zo kreeg je in 2011 een dag voor de bespreking van de voorjaarsnota te horen dat je die namens je partij mocht doen. Altijd fijn, fractievoorzitters die plotsklaps wethouder worden. Met weinig voorbereiding, maar met veel van je kenmerkende spontaniteit, wist je je uitstekend te redden.

We zagen je enthousiasme ook in je plaatsvervangend voorzitterschap van de commissie Mens en Samenleving. Die zat je met veel humor en veel flair voor. Mijn taak als voorzitter van de gemeenteraad kon ik afgelopen september dan ook met een gerust hart aan je overdragen.

Je enthousiasme kwam tot slot tot uiting in je collegialiteit. Bij ieder sporttoernooi van de raad was je van de partij. Van plankenkoorts was bij jou ook bepaald geen sprake: je hebt met ieder raadstoneel meegedaan. En toen de Neude drie jaar geleden tijdelijk werd uitgerust met een schaatsbaan, was jij het die je mederaadsleden optrommelde om de ijzers onder te binden - en met succes.

Beste Gadiza, heel veel dank voor de afgelopen twaalf jaar. Voor je enthousiasme als raadslid, als plaatsvervangend voorzitter, als collega en als vrouw/mens. Niet alleen overhandig ik je het cadeau en een raadspenning, maar ik kan ook melden dat Zijne Majesteit de Koning je op grond van je verdiensten heeft benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bouchra Dibi (PvdA)


Zelfs als je twaalf jaar raadslid bent, kun je het risico lopen om vast te komen zitten in de procedures die hier gelden. Daar is bij jou gelukkig geen sprake van. Ik heb me laten vertellen dat je nog steeds wel eens aan je collega’s vraagt hoe een procedure ook al weer verloopt. Bij jou gaat het dan ook niet om de vorm, maar om de inhoud.

Als ik een rode draad mag aanwijzen in je werk als raadslid, dan is het wel het opkomen voor mensen in onze stad die het moeilijk hebben. Je hebt je in de afgelopen twaalf jaar onder meer gestort op de onderwerpen werk en inkomen, verslavingsbeleid, daklozen, asielzoekers, armoede, participatie en jeugd.

Je hebt bijvoorbeeld gepleit voor het toegankelijker maken van het initiatievenfonds, gevraagd om buurtvaders beter te ondersteunen en zag recent nog mede een motie overgenomen waarin de gemeente wordt opgeroepen om de inburgering weer op te pakken, binnen de grenzen van de wet.

Natuurlijk mag je inzet voor je eigen geliefde Overvecht niet ontbreken in dit rijtje. Jij was het bijvoorbeeld die de motie over de Taskforce Overvecht mede indiende, wat inmiddels heeft geleid tot de Versnelling Overvecht.

Op je onderwerpen ga je vol het debat in en kan niemand om je standpunt heen. Aan je onbevangenheid is nooit iets veranderd. Je kon je twaalf jaar geleden al verbazen als partijen over een kwestie anders dachten dan jij - en nog steeds gaan je wenkbrauwen soms omhoog als je hoort wat je mederaadsleden vinden.

Als raadslid ben je altijd scherp geweest en duidelijk in wat je wilt. Tegelijkertijd heb je het vermogen om niet in teleurstellingen te blijven hangen. Dat lijkt me een essentiële eigenschap om het twaalf jaar vol te houden als raadslid.

Met je vertrek raakt je fractie een gepassioneerd lid kwijt met veel kennis van zaken en contacten in de stad. Dat gaan ze missen, verwacht ik. Ik denk dat ze stiekem ook je snoepjes en dropjes gaan missen tijdens de raadsvergaderingen. Want ook de inwendige mens verwaarloosde je als raadslid niet.

Beste Bouchra, heel hartelijk dank voor je werk van de afgelopen twaalf jaar. Dat voor Zijne Majesteit aanleiding is je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Arjan Kleuver (D66)


Ik ben me er bewust van dat ik nu een speech richt tot iemand die ik op deze plek regelmatig de meest fantastische verhalen heb horen vertellen. Soms ontroerend en altijd met de nodige humor. De raadsleden die hun maidenspeech hielden, konden telkens weer op een mooie reactie van je rekenen. Je zocht van tevoren informatie op over de raadsleden die het woord nog niet hadden genomen. Wat je boven water wist te krijgen, was soms licht verontrustend, maar ik moet het je nageven: je wist er altijd een goed verhaal van te maken.

Door al deze lof voor je nestorschap zouden we bijna vergeten dat je je ook hebt ingezet als allround raadslid en dat maar liefst drie periodes lang. Je bent een volksvertegenwoordiger pur sang: je zoekt de mensen in de stad op, luistert naar hun verhalen en neemt die mee de raad in.

In 2006 deed je dat bijvoorbeeld, toen je als kersvers raadslid direct al te maken kreeg met een ernstig dossier: het ongeluk met de ingestorte trap bij de Stadhuisbrug. Je zocht toen de mensen op die bij het ongeluk betrokken waren geweest.

Het gesprek met de inwoners ben je in de vele jaren die volgden altijd blijven voeren. Bij de discussie rondom de bouw van windmolens in Lage Weide bijvoorbeeld. En ook onlangs nog, toen je een bewonersavond organiseerde rondom de autobranden.

Bewoners zoek je overigens niet alleen op wanneer je weet dat ze je aanwezigheid op prijs zullen stellen. Een tijdje terug kreeg je het aan de stok met een aantal Bunniksiders. Je hebt ze vervolgens op de koffie gevraagd. Ik denk dat je toen naast koffie ook je retorische talent hebt ingezet, want ik heb gehoord dat een aantal van hen het inmiddels jammer vindt dat je deze raad verlaat.

Je talent om gesprekken te voeren, moet er bovendien iets mee te maken hebben
dat je goed kan luisteren. Dat deed je ook in de raad. Ik heb begrepen dat je fractievoorzitter je in je eerste periode in de raadszaal graag op de plek wilde zetten die het meest in het zicht van de camera’s was. Je let namelijk altijd op en duikt niet achter je computerscherm weg. Gelukkig was dit één van de weinige vormen van cameratoezicht waar je geen punt van hebt gemaakt.

Arjan, eindigen met een drieslag vind ik wel toepasselijk bij een retorisch begaafd nestor: dank voor je luisterend oor, dank voor je harde werk, dank voor je goede Utrechtse verhalen.

Waaraan ik nog kan toevoegen dat Zijne Majesteit koning Willem Alexander heeft besloten je op grond van je verdiensten te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Uw mening