Burgemeester Bijeenkomst 'Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst’ van HOGIAF

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Rabobank Utrecht, Maliebaan, 6 juli 2018

Goedenavond allemaal,

Dank u wel voor de uitnodiging om hier bij de Rabobank aan de Maliebaan, vanavond (terwijl de Piekenkermis net is begonnen), aan het begin van deze bijeenkomst aanwezig te mogen zijn. Landelijk voorzitter Ahmet Taskan - u weet, als u roept en het lukt in de agenda, kom ik graag langs, Utrechts voorzitter Janine Lie-A-Kwie, dank voor uw vriendelijke welkomstwoorden en succes met uw nieuwe klus, dat laatste geldt overigens ook voor de nieuwe HOGIAF directeur Ayhan Eren.

HOGIAF - betekent: helpt ondernemers groeien in alle facetten en fasen. Wat een fraaie betekenis van die letters. Afkomstig uit een ondernemersfamilie voel ik mij hier onmiddellijk thuis. En volgens mij denkt mijn adviseur Economische Zaken, Bas Akkers, die hier ook aanwezig is, net zo over.

Als thema voor deze bijeenkomst koos HOGIAF voor toekomstbestendig ondernemerschap, of te wel: ‘Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst’.

Misschien een beetje flauw om nu te roepen dat dit een paradox lijkt omdat ondernemerschap nu eenmaal ALTIJD toekomstbestendig moet zijn. Toch is dit thema wel degelijk superactueel. Want de  ondernemer van nu moet, wil hij succesvol worden en blijven, flexibeler zijn dan ooit. In een wereld die zelf zo snel verandert en competitiever wordt, is dat zelfs van levensbelang. Denk je net dat je een goed business model te pakken hebt, verschijnen er voor je het weet concurrenten op het toneel die ook in deze markt springen. En ook de consumenten zitten niet stil, zijn minder trouw en zijn door internet en social media beter geïnformeerd dan ooit. Businessmodellen moeten voortdurend tegen het licht worden gehouden en zo nodig aangepast.

En tijd om lang te broeden op ideeën heb je steeds minder. Het liefst worden producten en diensten zo snel mogelijk op de markt gebracht om ze te toetsen aan de ‘tucht van de markt’. Alleen dan weet je of iets werkt en kun je - zo nodig - aanpassingen doen.

Maar u heeft mij, beste ondernemers, hier niet uitgenodigd om u bij te praten over de do’s en don’ts van het ondernemerschap. Dat doen straks experts die er echt iets van af weten en zelf kent u natuurlijk ook het klappen van de zweep. Ik schetste slechts enkele achtergronden van het moderne ondernemerschap om duidelijk te maken dat we in de stad Utrecht begrijpen wat er anno 2018 van ondernemers wordt gevraagd. Om u vervolgens een beeld te geven van wat de gemeente daarbij voor u kan doen.

WAT DOET DE GEMEENTE VOOR ONDERNEMERS?

Wat de gemeente zo min mogelijk doet, is zich bemoeien met het reilen en zeilen van uw onderneming. Dat kunt u heel goed zelf. Maar wat we als gemeente wel belangrijk vinden, is u helpen door middel van het zogenaamde 'Utrechtse ecosysteem'. Het woord 'ecosysteem' heeft in dit geval niet te maken met natuur en milieu. Met dit woord doelen we op elementen als vestigingsklimaat, investeringen en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt die naar ons idee kunnen bijdragen tot een beter ondernemingsklimaat. 

Op het gebied van het vestigingsklimaat ondersteunen we in Utrecht bijvoorbeeld diverse incubators. Een incubator helpt nieuwe bedrijven met starten en groeien door diensten aan te bieden zoals huisvesting, managementtraining en toegang tot financiers en netwerken. Ik noem UtrechtInc (één van de beste universiteits-incubators van Europa, die u vindt op het Utrecht Science Park) en de wereldwijd vermaarde Dutch Game Garden aan het Jaarbeursplein. In deze incubators worden start-ups begeleid op een manier zoals ik aan het begin schetste: zo snel mogelijk een prototype op de markt brengen.

Een andere organisatie die bedrijven steunt, is de Utrechtse OndernemersAcademie. De UOA is van en voor ondernemers en laat ervaren ondernemers als mentor optreden van jonge bedrijven. Ook biedt de UOA masterclasses aan ondernemers aan.

Over ondernemers van de toekomst gesproken: eind mei mocht ik './ (dot slash) Utrecht' openen, een locatie op Kanaleneiland waar alleen startups & scaleups zijn gevestigd. Een gebouw waar de ondernemers van de toekomst dus nu al aan het werk zijn.

Ook op het gebied van investeringen en financiering biedt de gemeente mogelijkheden. Eerste voorbeeld: het Lokaal Ondernemers Fonds (LEF). Hiermee subsidiëren we bedrijven die nieuwe werknemers aannemen. Wel loopt dit fonds dit jaar af. We broeden nog op een passend vervolg.

Ook in de regio zijn er enkele fondsen waar u als ondernemer aanspraak op kunt maken.

En daarnaast staat in het kersverse coalitieakkoord 2018-2022 dat de gemeente Utrecht een investeringsplatform gaat oprichten. Het zal zijn gericht op het creëren en aanjagen van de werkgelegenheid en bedrijvigheid van de toekomst. Hier zult u ongetwijfeld uw voordeel mee kunnen doen.

En hetzelfde geldt voor de investeringen die wij als gemeente doen in de netwerken in de regio. Kijkt u eens op de websites van Startup Utrecht en de Economic Board Utrecht (EBU). En informeer naar de vele ondernemers- en winkeliersverenigingen, mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Utrecht. Daarnaast zetten wij onze eigen netwerken in om u als ondernemers in contact te brengen met mogelijke opdrachtgevers. En treden we als gemeente zelf meer en meer op als 'launching customer' voor startende bedrijven met innovatieve ideeën.

Een derde belangrijk onderwerp voor ons als gemeente is, dat zult u begrijpen, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. In een goed ecosysteem zijn talent, zijn goede werknemers een belangrijke voedingsstof. Zonder talent geen succesvol ondernemerschap. En gelukkig is Utrecht rijk aan talent. Niet voor niets is de stad het hart van de meest competitieve regio van het Europese vasteland.

Maar talent, dat kun je nooit genoeg hebben en daarom gaat het nieuwe gemeentebestuur extra werk maken van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. Dat gaat bijvoorbeeld over stage- en werkervaringsplaatsen. De gedachte daarachter is dat de werknemers en ondernemers van de toekomst moeten worden voorbereid op de vaardigheden die ze in die toekomst nodig zullen hebben. Ik zei er net ook iets over. In het nieuwe college van B en W hebben we zelfs een wethouder mbo, Klaas Verschuure. Niet voor niets is hij ook wethouder Economische Zaken.

Ten slotte, geachte aanwezigen, noem ik een aantal opkomende markten (groeimarkten) waarin de gemeente extra investeert. Dat doet Utrecht tegen de achtergrond van een stad, een wereld die zich razendsnel ontwikkelt, wat ons voor grote uitdagingen stelt op het gebied van mobiliteit, wonen, energie, voeding, zorg, en de kwaliteit van de openbare ruimte. Vandaar de belangstelling van de gemeente Utrecht voor Nieuwe Energie, Duurzaam financieren (fintech), Zelfmanagement en zorg op afstand, Sociaal Ondernemerschap, Slimme mobiliteit, Food & Health, Circulaire Economie en Data-Economie.

In 2040 zal de stad Utrecht, in plaats van 350 duizend inwoners nu, 430 duizend inwoners tellen. Dat is meer dan een kwart meer dan op dit moment. Die ontwikkeling moet op een gezonde en verstandige manier plaatshebben. Vandaar onze keuze voor Gezond Stedelijk Leven als uitgangspunt.

Daar hebben ook ondernemers baat bij. Want bedrijven vestigen zich juist daar waar de beroepsbevolking de juiste kwaliteit heeft. En die beroepsbevolking gaat op haar beurt wonen in een stad waar het goed wonen is.

De gemeente probeert de grote uitdagingen waar Utrecht voor staat over te brengen op u als ondernemers en u in die uitdagingen mee te nemen. Voor de stad is dat van levensbelang. Want als er iets vaststaat, is het wel dat we u als ondernemers hard nodig hebben. Nu en straks. Sterker nog: zonder uw creativiteit, drive en drang tot innovatie redden we het niet. Vandaar dat we u, binnen onze mogelijkheden, maar al te graag een handje helpen. Ook de stad Utrecht helpt ondernemers graag groeien in alle facetten en fasen. Dank voor uw aandacht.

Uw mening