Burgemeester Uitreiking koninklijke onderscheiding aan Ed Hamming

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, hoofdkantoor Rabobank, 19 januari 2017

Geachte heer Hamming, beste Ed, familie Hamming, dames en heren,

‘Ondernemen, dat is héél koud en héél stil’, liet Anton Dreesmann zich ooit ontvallen.
Als ondernemer herkent u waarschijnlijk op de één of andere manier wel wat Dreesmann daarmee bedoelde. Al klinkt het een tikje gechargeerd. Maar er zijn ook ondernemers op wie het gewoon niet van toepassing is en één van die ondernemers bent u meneer Hamming, jij, Ed. Je kunt het dan hebben over de jaren dat je zelf als ondernemer hebt gewerkt bij Bührmann-Tetterode, Hij Herenmode, Wehkamp en, 14 jaar lang, Koninklijke Vendex.

Maar vandaag gaat het vooral om het vele dat je, met name sinds 1991, op andere manieren hebt betekend voor de Nederlandse detailhandel.

In 1991 trad je namelijk aan als bestuurslid van de Raad. Vorig jaar oktober was je daar een kwarteeuw aan verbonden. De helft van die tijd als voorzitter. In de Raad toon je je tot op de dag van vandaag een onvermoeibaar pleitbezorger voor de Nederlandse winkeliers.

Iemand die bovendien zelfs in de meest stormachtige tijden bruggen blijft slaan tussen het MKB en het grootwinkelbedrijf. De velen met wie je hebt samengewerkt, beschouwen je als een deskundig en vasthoudend bestuurder, die bovendien altijd rekening houdt met het algemeen belang.

Op verschillende manieren liet je, ook na je vertrek bij Vendex in 2005, blijken dat je hart blééf liggen bij de Nederlandse detailhandel. En dat je besefte dat winkeliers voor wie concurreren een tweede natuur is, er soms toch beter voor kunnen kiezen om samen op te trekken. Of je nu behoort tot het grootwinkelbedrijf of het MKB.

Je werd vicevoorzitter van de Vereniging Detailhandel Nederland, de brancheorganisatie die de collectieve sociale en economische belangen behartigt van winkeliers en hun personeel. En ook voor een ander actueel onderwerp in de detailhandel zette je je in, namelijk de veiligheid en de aanpak van fraude. Bijvoorbeeld in het bestuur van de Stichting Fraudeaanpak Detailhandel. Belangrijk resultaat van je werk daar is het zogenaamde Waarschuwingsregister, waarin mensen komen te staan die zich schuldig hebben gemaakt aan interne fraude. Sinds 2015 heb je zitting in het bestuur van de Stichting Afrekenen met Winkeldieven. Sinds 2013 bestaat op dit gebied een regeling, die de Stichting afhandelt. Vanaf je aantreden zet je je volop in om zo veel mogelijk winkeliers bij deze regeling te betrekken.

Eveneens vanaf 2015 heb je je gewijd aan het op verantwoorde en transparante wijze opheffen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel ... Bij de rechtsopvolger, de Stichting Detailhandelsfonds, nam je plaats in het bestuur. De stichting financiert projecten en activiteiten die er toe bijdragen dat de sector zich sociaal-economisch goed ontwikkelt.

Hoe breed je actief bent voor de detailhandel, blijkt verder uit je werk in het bestuur van Nedvang. Hier gaat het om recycling van verpakkingsafval. Om dat nog beter voor elkaar te krijgen, moet een enorm aantal private en publieke partijen bij elkaar worden gebracht. Ik noemde al je oog voor het algemeen belang. Dat komt je hier goed van pas.
En dat geldt natuurlijk ook bij je werk als bestuurslid van VNO/NCW.
 
Dit alles overziend, Ed, wordt wel duidelijk dat ondernemen voor jou het tegendeel van 'heel koud' en/of 'heel stil' is geweest. Laat staan het behartigen van de belangen van ondernemers waarmee je je zo intensief bent gaan beziggehouden. Waarbij je ook in de moeilijke tijden waarmee de detailhandel momenteel te maken heeft, blijft zoeken naar mogelijkheden om samen te werken, om verschillen te overbruggen en bruggen te bouwen. In de volle overtuiging dat je politiek je alleen hoort en de consument je alleen ziet wanneer je als detailhandel optreedt als een geheel.  Bijvoorbeeld bij het, samen met overheden en vastgoedeigenaren, aangaan van de belangrijke uitdaging om de Nederlandse winkelstraten vitaal te houden.

Je grote inzet, Ed, voor de Nederlandse detailhandel is ook Zijne Majesteit de Koning ter ore gekomen. En het is mij een eer je vanavond te kunnen mededelen dat Zijne Majesteit heeft besloten je, op grond van je verdiensten voor die detailhandel en voor de samenleving, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte geluk gewenst.