Burgemeester Uitreiking Speld van de Stad aan Ger Molenschot

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Hiëronymushuis, 25 september 2017

Dames en heren,

U begrijpt dat ik niet kom vergaderen. Er is meestal een andere aanleiding voor mijn aanwezigheid. En dat is ook nu het geval. Die aanleiding is meneer Molenschot. U neemt vandaag na 38 jaar vrijwillige inzet afscheid van de KCU, meneer Molenschot.

Ooit ‘De Armenkamer’ genoemd, maar sinds 1994 Katholieke Caritasinstelling der Stad Utrecht. Een instelling die vandaag de dag veel meer is dan een fondsbeheerder. U zag als administrateur, en de laatste 23 jaar als secretaris het bestuur veranderen van regenten in hedendaagse bestuurders, die inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij. De KCU besturen, dat vraagt om actief beleid. Daar heb je vrijwillige professionals voor nodig. Mensen zoals u,  meneer Molenschot. U zorgde voor de correspondentie, bereidde vergaderingen voor, maakte de notulen, deed de financiële administratie.

U verzorgde niet alleen de secretariële ondersteuning van het bestuur en stelde de jaarrekening op, maar regelde ook het onderhoud van de huisvesting, de contacten met pachters en huurders, de inning van gelden en alle administratie die daar uit voort kwam. U deed dit alles nauwgezet, betrouwbaar, consistent, bescheiden en dienend.

Vele jaren was u het eerste aanspreekpunt. Niet alleen voor het bestuur, maar ook voor eenieder die in contact wenste te komen met de KCU.

Mede door uw inzet, meneer Molenschot, kon de KCU haar werkzaamheden als stedelijke caritasinstelling uitvoeren, zoals het ondersteunen van mensen of groepen mensen die tussen wal en schip dreigden te vallen. En het ondersteunen van activiteiten, die het leven en welzijn van mensen in wijken verbeteren. De enige vergoeding die u voor al dat werk vroeg, was een jaarlijks bedrag voor een Nederlandse pastoor en zijn arme parochie in Brazilië.

Meneer Molenschot, u begrijpt dat de gemeente Utrecht zeer erkentelijk is voor uw enorme inzet. Uw afscheid is voor het gemeentebestuur van Utrecht een mooie gelegenheid om u eens extra in het zonnetje te zetten vanwege al uw verdiensten voor de stad en de KCU in het bijzonder. En wij doen dat op gepaste wijze door de Speld van de stad Utrecht aan u uit te reiken.