Jeroen Kreijkamp Presentatie voorjaarsnota 2017

Toespraak wethouder Jeroen Kreijkamp

Stadhuis Utrecht, 15 mei 2017

Dames en heren, de presentatie van de Voorjaarsnota 2017.

Ik ben blij dat we nu met elkaar in alle openheid en transparantie over de Voorjaarsnota 2017 kunnen spreken. Zonder embargo, waar ik donderdag in de raad al over zei dat is niet meer van deze tijd, hopeloos ouderwets. En dat blijkt.

Hierbij bied ik het eerste openbare exemplaar aan de voorzitter van de commissie Mens en Samenleving.

De Voorjaarsnota die ik namens het college presenteer vandaag is geen makkelijk verhaal. Het was geen eenvoudige puzzel om te leggen. Dit is een Voorjaarsnota waarin we in Utrecht investeringen mogelijk maken in onze inwoners en de groeiende stad. Tevens lossen we forse onontkoombare knelpunten op. Het is een stevige, meerjarig sluitende begroting waar ik trots op ben!

Ik zal de hoofdlijnen toelichten. We zijn tot een Voorjaarsnota gekomen waar de volgende uitgangspunten centraal staan:

  • Het oplossen van forse knelpunten.
  • Blijven investeren in de groei van de stad.
  • Geen verassingen achterlaten voor de komende collegeperiode.
  • En uiteraard een meerjarig sluitende begroting.

Het college heeft de afgelopen maanden keuzes gemaakt die we graag aan de raad willen voorleggen. Dit zal gebeuren in het raadsdebat van 29 juni (en waarschijnlijk in de nacht van de 30e).

We hebben goed gekeken naar de financiële ruimte die de voorjaarsnota biedt. Het gaat daarbij om autonome ontwikkelingen, financiële ruimte door groei van de stad, overige ontwikkelingen en het resultaat over 2016. Dit geeft een totaal van ruim 138 miljoen euro, waarvan het resultaat over 2016 46 miljoen euro positief was. Die zetten we in voor: op te lossen knelpunten, investeringen in de groei van de stad en overige ambities.

Ik begin bij onontkoombare knelpunten, eerst het zuur dan het zoet.

Utrecht is een aantrekkelijke, levendige en bruisende stad om in te wonen en te werken. Met een bijzondere historische binnenstad die veel bezoekers trekt en waar inwoners van Utrecht trots op zijn. Dit erfgoed koesteren we. Hiervoor zijn investeringen noodzakelijk zoals aan de unieke Utrechtse werven. De staat van de wal- en kluismuren voldoet niet aan de functionele en veiligheidseisen. We hebben een herijking van het bestaande project gedaan, er is nu een extra budget nodig van 12 miljoen euro. Hiermee kunnen de werkzaamheden worden afgerond aan de gehele Oudegracht, de gehele Nieuwegracht en het eerste deel van de Kromme Nieuwegracht.

Utrecht wil een gezonde groene stad zijn. Helaas kampt Utrecht de komende jaren met Essentaksterfte. Er zijn verschillende scenario's gemaakt en er wordt verder onderzoek gedaan. Gezien de onzekerheid over het verloop hiervan en ontwikkelingen die de schade mogelijk kunnen beperken stellen we nu voor om 5 miljoen euro te reserveren. Hiermee kunnen we naar verwachting de komende 5 jaar de bomen vervangen daar waar nodig.

En midden in onze historische binnenstad: de Dom. In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de restauratie. Het is nog niet duidelijk wat de totale kosten gaan worden maar we reserveren nu alvast 2 miljoen extra om voorbereid te zijn op toekomstige uitgaven.

En dan bij de knelpunten ook het grootste risico van de gemeentebegroting. De Rijksoverheid! Ons grootste knelpunt is een ongewilde consequentie van het huidige rijksbeleid. In 2015 is een nieuw verdeelmodel voor de verdeling van de rijksmiddelen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen ingevoerd. De uitkomst van dit model is voor Utrecht zeer ongunstig. Utrecht krijgt, net als veel andere grote gemeenten, veel minder van het rijk dan we aan uitkeringen aan onze inwoners uitgeven. Daarom voorzien we een fors tekort. Voor een deel van dit tekort kunnen we een beroep doen op een vangnetregeling. We spannen ons uiteraard in om dit tekort terug te dringen. Het resultaat van deze inspanning vloeit echter terug naar het Rijk. Dat vinden wij een merkwaardige prikkel. Uiteraard leggen we ons niet neer bij deze onrechtvaardige verdeling en het daarmee gepaard gaande mechanisme, waardoor ons tekort niet direct daalt als we meer mensen uit de uitkering aan het werk helpen. We blijven ons dan ook inzetten voor de correctie van het huidige model en ondernemen actie in richting van het Rijk op de vangnetregeling.

Uit behoedzaamheid reserveren we hier nu 9 miljoen structureel voor. Uitspraak hoger beroep op onze gewonnen rechtszaak volgt op 13 juni.

Utrecht is nog steeds de snelst groeiende stad van Nederland. Vorig jaar hadden we het nog over een groei van 80 inwoners per week. Inmiddels zitten we op een groei van 120 mensen per week. Dat zie je ook aan alle werkzaamheden in de stad. Als ik vanuit het Stadskantoor naar buiten kijk zie ik dat er volop gebouwd wordt, vorige week telde ik nog zo’n 20 grote hijskranen.

Utrecht is aantrekkelijk, bruisend en populair. Deze snelle groei brengt uitdagingen met zich mee, zoals meer gebruik van voorzieningen en intensiever gebruik van de openbare ruimte. Het college wil dat Utrecht voor alle inwoners, bedrijven en bezoekers een prettige en leefbare stad blijft met haar eigen en unieke karakter.

Op dit moment wordt in Utrecht het aantal woningen fors uitgebreid. Bijna 35% van het totale aantal woningen dat in de komende jaren wordt gebouwd, worden sociale huur- en studentenwoningen. Daarnaast is bijna 30% van de totale woningbouwproductie de komende jaren in het middeldure huursegment.

In Leidsche Rijn wordt volop gebouwd. En ook Leidsche rijn Centrum krijgt steeds meer vorm. Maar ook elders in de stad zijn er volop ontwikkelingen. We willen snel starten met (de voorbereidingen van) de bouw van woningen en voorzieningen in het Cartesiusgebied, de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier/Lombokplein. In deze voorjaarnota zetten we een volgende stap om dit mogelijk te maken.

De strategie waarmee we vorig jaar gestart zijn en waarbij we extra inkomsten uit de groei (zoals extra inkomsten uit gemeentefonds en belastingen) ook investeren in de stad zetten we voort. In totaal gaat het om ruim 45 miljoen euro.

Voor de Merwedekanaalzone kiezen we ook voor een extra bereikbaarheids-impuls waarbij we als eerste denken aan een fietstunnel bij de Mandelabrug. Voor het Utrecht Science Park en Rijnsweerd reserveren we middelen voor maatregelen uit de gebieds- en omgevingsvisie die nu wordt gemaakt. Verder vervolgen we de aanpak voor de Amsterdamsestraatweg en werken we voor de Kanaalstraat met de bewoners aan een visie.

De schaalsprong van Utrecht vraagt naast fysieke investeringen ook om nieuwe investeringen in maatschappelijke voorzieningen. We willen dat de voorzieningen op peil blijven voor alle Utrechters. Daarom wordt er dit jaar een eerste stap gezet in de ontwikkeling van een maatschappelijke investeringsagenda. Dat betekent dat we extra willen investeren in onder andere meer sportvelden en schoolgebouwen, meer capaciteit in de jeugdgezondheidszorg, het bestrijden van taalachterstanden en meer budget voor Utrechters in armoede.

Het cultuurbudget groei ook mee met de groei van de stad. De zeven instellingen die vorig jaar een positief advies kregen van de adviescommissie cultuurnota maar waar het budget ontoereikend voor was, kunnen hierdoor met hun programmering doorgaan.

Werk, banen en economie zijn essentieel voor een aantrekkelijke stad en regio. Utrecht blijft inzetten op het groene, gezonde en slimme profiel van stad en regio en het waarderen van start- en scale-ups als belangrijke aanjagers van de nieuwe economie.

In een leefbare en bruisende stad is veiligheid belangrijk. Daarom is er in deze Voorjaarsnota geld vrijgemaakt voor de (preventieve) aanpak van radicalisering en ondermijnende criminaliteit. “Utrecht maken we samen” blijft het motto voor dit college en daarom gaat Utrecht door met de stadsgesprekken over de toekomst van Utrecht met oude en nieuwe Utrechters, met jong en oud.

In deze Voorjaarsnota maakt het college een eerste reservering voor de gemeentelijke bijdrage voor de start van de Vuelta in Utrecht. Hiermee bouwt Utrecht voort op internationale sportevenementen, zoals ook het EK vrouwenvoetbal dit jaar.

Samenvattend. We hebben in deze Voorjaarsnota forse knelpunten opgelost, we kunnen blijven investeren in de groei van de stad, zowel fysiek als maatschappelijk. En dat resulteert in een solide, meerjarig sluitende begroting die nu voor u ligt en waar ik trots op ben.

Het college kijkt uit naar het gesprek met de raad.