College van B en W Publieksversie samenvatting coalitieakkoord

Utrecht: ruimte voor iedereen

In ons coalitieakkoord vertellen wij wat we de komende jaren gaan doen voor een mooier en beter Utrecht, een stad waar voor ruimte is voor iedereen.

Het akkoord bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Utrecht: plaats voor iedereen. Over onderwijs, economie, werk, sport, welzijn, zorg en veiligheid
  2. Utrecht: gezonde groei voor iedereen. Over wonen, mobiliteit, nieuwe energie en een gezonde omgeving om in te leven
  3. Utrecht: de kracht van iedereen. Over hoe we de genoemde doelen willen bereiken, samen met Utrechters en andere betrokkenen

Utrecht: plaats voor iedereen

Het eerste deel gaat over onderwijs, economie, werk, sport, welzijn, zorg en veiligheid. Wij zien dat het goed gaat met Utrecht, dat de stad groeit en dat veel mensen hier met plezier wonen en werken. Tegelijkertijd zien we ook mensen die het moeilijk hebben om mee te doen. Bijvoorbeeld omdat ze een heel laag inkomen hebben. Wij maken samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers van Utrecht een plaats voor iedereen. Dit doen we met verschillende maatregelen en we maken hiervoor ook geld beschikbaar.

Kansen

We investeren extra in onderwijs, zodat alle kinderen de kans hebben hun talent te ontwikkelen en er genoeg leraren zijn. Ook willen we dat bijvoorbeeld mbo-opleidingen goede kansen bieden op werk. Daarnaast investeren we in het beter bekend maken van Utrecht om zo meer bedrijven naar onze stad te halen of in Utrecht te houden. Verder maken we geld vrij om mensen die moeilijk een betaalde baan kunnen vinden een kans te geven. In Utrecht leven behoorlijk veel mensen in armoede, ook gezinnen met kinderen. Dat vinden wij niet acceptabel en daarom geven we de aanpak van armoede een flinke impuls. We proberen bijvoorbeeld te voorkomen dat mensen schulden krijgen en we investeren in taalontwikkeling.

Sport en cultuur

Voor cultuur en sportaccommodaties in de stad maken we extra geld vrij en we zorgen dat er - ook als de stad groeit - voldoende voorzieningen zijn op dat gebied. We willen dat de Ronde van Spanje (de Vuelta) naar Utrecht komt en zorgen dat het een feest van de hele stad wordt. Wel vinden we dat de provincie en het bedrijfsleven hier ook aan bij moeten dragen.

Veiligheid

We vinden het belangrijk dat Utrecht een veilige stad is waar iedereen prettig kan wonen en verblijven. We proberen aan de ene kant overlast en criminaliteit te voorkomen door meer toezichthouders en buurtvaders in de wijken te hebben. En aan de andere kant treden we hard op tegen crimineel gedrag als dit plaatsvindt. Bijvoorbeeld mensenhandel vinden we onacceptabel en we blijven voorop lopen in de bestrijding daarvan.

Jezelf kunnen zijn en kunnen meedoen

Wat ons betreft, moeten Utrechters vooral zichzelf kunnen zijn. Daarom:

  • Gaan we discriminatie tegen, steunen het regenboogakkoord en geven als gemeente zelf het goede voorbeeld.
  • Investeren we in het kunnen opdoen van digitale vaardigheden
  • Regelen we voorzieningen voor mensen die bijvoorbeeld minder goed kunnen lezen en schrijven
  • Gaan we eenzaamheid te lijf
  • Maken we de stad toegankelijker voor mensen met een beperking. Kortom, wij vinden het belangrijk dat de groei van de stad kansen biedt om van Utrecht de plaats te maken waar iedereen meedoet en op zijn eigen manier zijn leven inricht.

Utrecht: gezonde groei voor iedereen

Het tweede deel van het akkoord gaat over wonen, mobiliteit, nieuwe energie en een gezonde omgeving om in te leven.

Wonen

We vinden dat er voor iedereen ruimte moet zijn om in Utrecht te wonen. Van jong tot oud, voor een gezin of alleenstaande, van laagbetaalde werknemers, statushouders, bijstandsgerechtigden, doorstromers uit maatschappelijke opvang, studenten en zzp’ers tot leraren, bouwvakkers, verpleegkundigen en beginnende ondernemers. De groei van de stad biedt daarvoor allerlei kansen. Bijvoorbeeld door snel meer woningen te bouwen, maar ook het aantal woningen in de categorie middenhuur en de sociale woningvoorraad te verhogen. Hiervoor sluiten we samen met ontwikkelaars en corporaties een stadsakkoord en maken begin 2019 een nieuwe woonvisie.

Fietsers en voetgangers

Utrecht moet natuurlijk ook aantrekkelijk en bereikbaar blijven. Daarvoor moeten we de openbare ruimte goed met elkaar delen. We geven bijvoorbeeld voorrang aan fietsers en voetgangers; en we willen dat het autogebruik niet verder groeit. Dit betekent onder meer dat we van Utrecht de fietshoofdstad van de wereld willen maken. Hiervoor reserveren we tot 2030 ongeveer 20 miljoen euro. Dit geld besteden we bijvoorbeeld aan doorgaande fietsroutes en fietstunnels. En aan verbetering van het openbaar vervoer.

Een gezonde leefomgeving

In 2030 willen we in de milieuzone alleen nog maar auto’s zonder uitstoot. We denken aan het opheffen van bijvoorbeeld parkeerplaatsen langs de Oudegracht en het Janskerkhof, zodat hier meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers.

Ook maken we geld vrij voor meer verkeersveiligheid. We maken het ‘groene rondje’ van de singels af en we willen een groen lint in Overvecht aanleggen. Hierdoor wordt het net zoals rondom bijvoorbeeld het Maximapark straks aantrekkelijk om op deze paden hard te lopen of een ommetje te maken.

Duurzame energie

Utrecht wil koploper zijn in de verandering naar een duurzame energievoorziening en economie. We versnellen de verandering van onze energiesystemen om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden. We presenteren uiterlijk in 2021 een plan aan de gemeenteraad waarin staat welke wijk wanneer van het gas af gaat. Dat is nodig omdat de gaswinning in Groningen stopt. Dit plan maken we samen met partijen in de stad (bedrijven, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties enzovoort) en leggen dit vast in een zogeheten stadsakkoord. Het is ons doel dat dat in 2030 zeker 40.000 bestaande woningen in Utrecht niet langer gebruik maken van gas. Daarnaast willen we grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en gescheiden inzameling van afval verbeteren. Nieuw te bouwen woningen zijn energieneutraal en dit geldt in 2040 ook voor onze eigen, bestaande gebouwen. We streven ernaar dat in 2025 op minimaal 25% van de Utrechtse daken zonnepanelen liggen.

Utrecht: de kracht van iedereen

Het derde deel van het akkoord gaat vooral over hoe we de genoemde doelen willen bereiken, samen met Utrechters en alle andere betrokkenen.. Hoe zorgen we dat zij kunnen meepraten over wat zij belangrijk vinden? Wat kunnen wij leren van hun ideeën voor straat, buurt en wijk? Utrechters zijn trots op hun stad, wij ook! Utrechters zijn vaak ondernemend, tonen initiatief en veel inwoners doen vrijwilligerswerk. Utrechters praten regelmatig mee over de toekomst van hun buurt, komen met goede plannen en zorgen dat de buurt er verzorgd uitziet. Ook veel Utrechtse organisaties en bedrijven doen graag iets voor de maatschappij.

Wij gaan bij initiatieven van inwoners graag uit van mogelijkheden en kansen. Dus proberen we belemmeringen weg te nemen en zijn we bijvoorbeeld van tevoren duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is. We denken mee met succesvolle en maatschappelijk waardevolle initiatieven en proberen het slagen daarvan meer zekerheid te bieden. We gaan het Initiatievenfonds nog bekender maken. En we zoeken nieuwe manieren om mensen te betrekken. Zo kunnen nóg meer Utrechters meedenken en meebeslissen over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

In de buurten

We beseffen dat elke buurt in Utrecht een eigen karakter heeft en dat inwoners het meest betrokken zijn bij hun directe omgeving. We werken meer buurtgericht en laten dit ook zien in de gemeentelijke communicatie en in de samenwerking met maatschappelijke organisaties. Dit geldt van Vleuterweide en De Meern tot Sterrenwijk en het Utrecht Science Park, van Zuilen en de Gageldijk tot Transwijk en Lunetten.

We gaan verder met het verbeteren van de Amsterdamsestraatweg, de Kanaalstraat en Damstraat, en schakelen de aanpak van Overvecht in een hogere versnelling. We betrekken inwoners meer door zelfbeheer te stimuleren, buurtbudgetten te maken en het zogenoemde Bewonersbod te promoten.

Gemeentelijke organisatie

De gemeente moet een organisatie zijn met medewerkers die weten wat er leeft in de stad, die enthousiast meewerken aan de doelen in dit coalitieakkoord en die de stad betrekken bij wat ze doen. Er komt een ‘groenegolf-team’ om initiatiefnemers te helpen met hun plan. Als iets níet kan, vertellen we dat ook. Onze publieksdienstverlening blijft op peil (digitaal en aan het loket) en informatie blijft voor een groot deel ook op papier beschikbaar. We kijken over onze gemeentegrenzen heen en werken aan onze stedelijke opgaven samen met andere overheden, bedrijven en instellingen. De genoemde punten zijn maar een klein deel van alle maatregelen die we in gedachten hebben. In totaal investeren we met dit akkoord de komende 4 jaar voor zo’n € 90 miljoen in de stad.

Hulp en contact College van B en W

Telefoon

14 030

Algemene vraag

Reactieformulier

Contact per collegelid

Contactpagina

Persvoorlichting en collegecommunicatie

Contactpagina pers