Bestuur en organisatie Uitgangspunten voor maatregelen 1,5 meter in de openbare ruimte

Er zijn veel ideeën en initiatieven in de stad om te zorgen voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Daarom heeft de gemeente uitgangspunten gemaakt om snel beslissingen te kunnen nemen over tijdelijke maatregelen.

8 uitgangspunten

Er zijn 8 belangrijke uitgangspunten.

Gezondheid en veiligheid staan voorop. De landelijke richtlijnen zijn daarvoor een belangrijke basis. Daarbij is er extra aandacht voor toegankelijkheid. Mensen met een beperking moeten zich veilig kunnen verplaatsen. En maatregelen moeten begrijpelijk en duidelijk zijn.

Als de ruimte beperkt is (zoals in de binnenstad en andere winkelgebieden), staan voetgangers op de eerste plaats. Daarna komen de fietsers, openbaar vervoer en auto’s, in die volgorde. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang, omdat ze de minste ruimte innemen en kwetsbaar zijn.

Auto’s krijgen minder voorrang, omdat deze in verhouding veel ruimte vragen. Meer auto’s in de stad zorgen er ook voor dat het oversteken van wegen moeilijker wordt. En dat zorgt voor fietsfiles en wachtende voetgangers bij verkeerslichten. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Mensen met vitale beroepen moeten wel de auto kunnen gebruiken.

Als er weinig ruimte is, kan er ook gekozen worden voor het combineren van vervoersmiddelen, zoals fiets en openbaar vervoer. Het is belangrijk dat het OV snel en betrouwbaar blijft. Soms is het nodig om fietspaden af te sluiten, zodat er meer ruimte komt voor voetgangers. Fietsers kunnen dan over de rijweg of busbaan rijden. De maximumsnelheid is dan 30 km/u.

Iedereen moet veilig naar de (super)markt of winkel, het werk, school of gewoon naar buiten kunnen. Voor deze bewegingen maken we ruimte. Verplaatsen gaat boven verblijven. We kiezen dus eerder voor bredere stoepen dan een plek om te zitten.

 

We willen de drukte zoveel mogelijk spreiden. Dat doen we bijvoorbeeld door bezoekers aan te moedigen om drukke tijdstippen en drukke plekken te vermijden. En door reizigers te verleiden om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen.

Daarbij vertrouwen we erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om de drukte uit de weg te gaan. De regionale handhavingsstrategie gaat ook uit van deze eigen verantwoordelijkheid. Pas als het echt niet anders kan, wordt er ingegrepen.

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het verminderen van de drukte in gebouwen en op privéterrein. Bijvoorbeeld door waar dat kan medewerkers thuis te laten werken.

Economische activiteiten en sport zijn belangrijk voor de stad. Daarom geven we hier ruimte aan, waar dat kan. De openbare ruimte richten we zo goed mogelijk in met zo min mogelijk obstakels of hindernissen voor voetgangers en fietsers. De ruimte die overblijft kan gebruikt worden voor recreatie en economische activiteiten.

Initiatieven van partijen die voldoen aan de uitgangspunten ondersteunen wij. Bijvoorbeeld door op de grond voor winkels met markeringen aan te geven waar mensen kunnen wachten.

We zorgen ook voor fietsparkeren in de stad. Dat kan (tijdelijk) ten koste gaan van autoparkeren. Minder validen en mensen met vitale beroepen houden gewoon de mogelijkheid hun auto te parkeren. Fietsparkeren richten we zo in dat voetgangers voldoende ruimte hebben op de stoepen. Daardoor moet de fiets soms op enige afstand van de bestemming gestald worden.

We bereiden snelle, tijdelijke en relatief eenvoudige maatregelen voor. We willen daarom geen straten of pleinen volledig herinrichten. Waar mogelijk maken we wel een tijdelijke herverdeling. We plaatsen niet meer markeringen, borden en andere communicatie-uitingen dan nodig. We doen vooral wat strikt noodzakelijk is. De openbare ruimte moet vanzelfsprekend verkeersveilig, verblijfsveilig, begrijpelijk en overzichtelijk blijven. Zodat mensen begrijpen welk gedrag er van ze wordt verwacht. Sommige maatregelen die we in de toekomst gepland hadden, voeren we eerder uit.

De maatregelen passen we toe in deze volgorde:

  1. eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand van mensen (we vragen om afstand te houden, thuis te blijven bij klachten en te laten testen en drukte te vermijden)
  2. spreiding in ruimte, gebieden en tijd (dit doen we samen met ondernemers en partijen in de stad)
  3. beter benutten van de bestaande openbare ruimte (verwijderen van hinderlijk gestalde fietsen en andere objecten die in de weg staan, instellen van eenrichtingverkeer voor voetgangers en fietsers).
  4. eerst gebruiken aangrenzende ruimte (bijvoorbeeld parkeerplaatsen), daarna zo nodig herinrichting
  5. mengen van verschillende soorten verkeer, als dat veilig kan
  6. afsluiten voor autoverkeer, eventueel fietsverkeer of zelfs voetgangers, wanneer de veiligheid in het gedrang komt.

We willen dat mensen de maatregelen zoveel mogelijk accepteren en opvolgen. Mensen moeten daarom begrijpen welk gedrag er van ze wordt verwacht. We sluiten ook zoveel mogelijk aan op het gedrag dat mensen al hebben. We maken gebruik van gedragskennis.

Alleen door de situatie in de gaten te houden kunnen we zien of de maatregelen werken. En kunnen we ze aanpassen als dat nodig is.

Met communicatie versterken we de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden. We doen dit door helder te communiceren over de (steeds nieuwe) regels en maatregelen in de openbare ruimte. Altijd is de kernboodschap: samen houden we het coronavirus onder controle.

 

Deze uitgangpunten kunnen veranderen, bijvoorbeeld als er nieuwe landelijke richtlijnen komen. Of als we zien dat het beter kan.

De uitgangspunten en maatregelen zijn dus tijdelijk. Hoe lang, dat weten we nog niet.

Afwegingskader

De uitgangspunten komen uit het afwegingskader. Op 19 mei is de eerste versie van het afwegingskader vastgesteld en op 10 juli is het licht aangepast. In november 2020 is het afwegingskader weer geactualiseerd op basis van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

Het verandert soms doordat we nieuwe kennis hebben. Zo kijken we nu anders aan tegen maatregelen die gericht zijn op mensen in beweging (lopen of fietsen). De kans op besmetting blijkt hierbij minder dan wanneer mensen langere tijd bij elkaar in de buurt staan of zitten.
Ook hebben we het afwegingskader nu zo gemaakt dat het een poosje meekan.

Lees het afwegingskader (pdf, 248 kB)

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur