Bestuur en organisatie Hulp bij invullen inkomstenverklaring Tozo

Hebt u een Tozo-uitkering? En hebben wij u gevraagd de inkomstenverklaring in te vullen? De informatie op deze pagina helpt u bij het berekenen van uw netto-inkomsten.

Zoekt u het aanvraagformulier Tozo 4 of andere informatie over Tozo? Kijk dan op utrecht.nl/tozo.

Hieronder leest u hoe u het juiste bedrag aan netto-inkomsten aan ons doorgeeft.

Uw netto-inkomsten uit zelfstandig bedrijf of beroep

Wij berekenen dit zo: omzet – zakelijke lasten x 0,82. U hoeft dit niet zelf te berekenen bij het invullen van het formulier. Omdat u aan het eind van het jaar nog inkomstenbelasting moet betalen, verminderen wij het bedrag met een gemiddeld percentage van 18%. Daarom vermenigvuldigen wij het inkomen met 0,82.

Bereken uw omzet

Het gaat om het inkomen dat betrekking heeft op de maanden waarover Tozo is aangevraagd. Omzet die is ontvangen in oktober voor werkzaamheden gedaan in september of producten die in september zijn verkocht, heeft geen betrekking op oktober. Die hoeft u dus niet mee te nemen in het inkomen van oktober. Andersom geldt natuurlijk ook dat inkomen dat u in januari ontvangt maar betrekking heeft op werkzaamheden of producten in december, wél meeneemt bij het inkomen van december.

Hebt u facturen die een debiteur niet kan betalen? Dan tellen deze niet mee als inkomsten.

Hebt u een grote subsidie of grote opdracht ontvangen die langer duurt dan de Tozo periode? Dan rekenen wij de inkomsten (zo mogelijk op basis van gewerkte uren) naar rato toe aan de Tozo periode.

Neemt u deel aan de KOR? Dan draagt u geen btw af. In dat geval tellen voor het inkomen uit bedrijf de bedragen die u hebt ontvangen.

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in loondienst bij de eigen BV, werkt het bepalen van het netto maandinkomen iets anders. U telt het nettoloon en de inkomsten vanuit de BV (het bedrijfsresultaat, naar rato van het percentage van uw aandelen) van die maand, bij elkaar op. Daarbij komen nog eventuele uitkeringen en/of overige inkomsten.

De inkomsten van een BV berekent u op dezelfde manier als inkomsten uit eigen bedrijf (niet zijnde een vennootschap) zoals hierboven. Met als enige verschil dat u de laatste stap van het forfaitair percentage vervangt door de vennootschapsbelasting (vpb). Bij een positief bedrijfsresultaat tot € 20.416 (op maandbasis) mag u 15% in mindering brengen voor verschuldigde vpb om te komen tot een nettowinst uit de BV. Bij een negatief bedrijfsresultaat is geen vpb verschuldigd en is dit niet van toepassing.

Het bruto DGA loon is een bedrijfslast van de BV. U mag het bruto DGA loon daarom opgeven bij de lasten. Daardoor wordt het bedrijfsresultaat lager.

Om tot het totale inkomen te komen telt u het nettoloon en het bedrijfsresultaat (naar rato van het percentage van uw aandelen) bij elkaar op. Door de coronacrisis is het bedrijfsresultaat vaak negatief, als u loon uit de BV ontvangt (volgens de boekhouding). Daardoor kunt u uw eigen loon niet (geheel) uitkeren. De optelsom van gebruikelijk loon en bedrijfsresultaat kan een negatief bedrag zijn. Dan worden alleen als inkomsten meegenomen eventueel loon uit ander dienstverband (niet de eigen BV) en andere overige inkomsten (verhuur, uitkering, alimentatie).

 

Hierbij moet u weten hoe de winstverdeling is tussen de firmanten. Dit kunt u uit de vennootschapsakte of jaarrekening afleiden. Vervolgens kunt u met het aandeel in de winst berekenen wat het inkomen per firmant is. De berekening is dan verder gelijk aan die van de onderneming met een eenmanszaak.

Bereken uw zakelijke lasten

In principe kunt u alle zakelijke lasten die bij de 3 maanden horen, opvoeren. Ongeacht of die wellicht later fiscaal kunnen worden afgetrokken. U maakt deze kosten nu. Dit zijn bijvoorbeeld: materiaalkosten, reiskosten, leaseauto. Maar ook kosten voor: huur, gas, water en licht, rente en eventueel personeelskosten.
NB: Bedragen die u ontvangt vanuit de NOW (noodmaatregel voor personeelskosten) brengt u in mindering op de loonkosten.

Sommige kosten maakt u slechts een paar keer per jaar, bijvoorbeeld kosten voor onderhoud van bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratiekosten, gemeentelijke belastingen, heffingen en noodzakelijke investeringen. Deze incidentele kosten mag u naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ meetellen als kosten. Dus als u jaarlijks € 1.200 aan bedrijfsverzekering betaalt, kunt u naar rato € 100 per maand als verzekeringskosten opvoeren.

Bereken uw overige netto-inkomsten

Overige netto-inkomsten die meetellen voor Tozo

  • Inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkering)
  • Inkomsten uit (onder)verhuur/kostgeverschap
  • Sociale verzekeringsuitkeringen (WW, ziektewetuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering)
  • Alimentatie (zowel partner- als kinderalimentatie tellen mee)
  • Uitgesteld inkomen

Deze netto-inkomsten tellen niet mee voor Tozo:

  • Uw Tozo-uitkering
  • Toeslagen van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
  • Kinderbijslag
  • Vrijwilligersvergoeding, tot een maximum van € 180 per maand
  • Teruggave inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (dit is in afwijking van artikel 32 van de Participatiewet)

Zo geeft u uitgesteld inkomen aan ons door

Misschien ontvangt u uitgesteld inkomen. Dat is inkomen waar u gedurende het jaar nog geen gebruik van kunt maken. Elke maand wordt dan voor u een bedrag gespaard. Denk hierbij aan een eindejaarsuitkering, 13e maand of een winstdelingsregeling. Ontvangt u uitgesteld inkomen? Stuur dan een loonstrook of ander bewijsstuk mee waarop het bedrag staat.

Wij kijken naar de maanden waarin het uitgestelde inkomen is gespaard. En naar de maanden waarin u een Tozo-uitkering ontving. Het uitgestelde inkomen in de maanden die samenvallen met de Tozo-uitkering verrekenen wij met uw Tozo-uitkering. Het kan zijn dat u hierdoor een deel van het uitgestelde inkomen moet terugbetalen.

Bereken uw totale inkomsten

De totale netto-inkomsten zijn de netto-inkomsten uit eigen bedrijf én de overige netto-inkomsten. Als dit voor een bepaalde maand uitkomt op een negatief bedrag, krijgt u geen hoger bedrag aan Tozo-uitkering. De Tozo-uitkering is maximaal het sociaal minimum.

Welke bewijsstukken stuurt u mee

U levert een loonstrook of ander bewijsstuk in als er bij u sprake is van uitgesteld inkomen.
U hoeft geen bewijsstukken in te leveren van alle andere inkomsten en kosten. U moet deze bewijsstukken wel bewaren. Wij gaan steekproefsgewijs controleren.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie