Bestuur en organisatie Vragen en antwoorden Tozo-bedrijfskrediet

Op deze pagina staan alle vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)-bedrijfskrediet.

Voor het aanvragen en de voorwaarden kijkt u op www.utrecht.nl/tozobedrijfskrediet.

 

Tozo 3 loopt van oktober 2020 tot en met juni 2021.

Dit is informatie van het Rijk die wij nu hebben:

 • In Tozo 3 bedrijfskrediet verandert niet veel ten opzichte van Tozo 2. U kunt een lening aanvragen tot 1 juli 2021 tot een maximum van € 10.157 met 2% rente. U kunt dit bedrag maximaal lenen voor Tozo 1, 2 en 3 samen. Hebt u al een deel van dit bedrag geleend? Dan kunt u het restbedrag nog aanvragen.

Wij zijn het uitvoeren van Tozo 3 nu aan het voorbereiden. En wachten nog op een besluit van het Rijk. Vanaf half oktober kunt u een aanvraag doen op www.utrecht.nl/tozobedrijfskrediet.

Om uw vaste bedrijfslasten en overige kosten te betalen die u door de coronacrisis niet meer kunt betalen.

 • Bent u zelfstandige en uw partner niet? De vraagt u bedrijfskapitaal aan en uw partner tekent mee. Uw partner is medeaansprakelijk.
 • U bent beiden zelfstandige en werken in hetzelfde bedrijf. U vraagt dan gezamenlijk bedrijfskapitaal aan en tekenen beiden. Er logt 1 iemand in en in de portaal wordt  vervolgens aan uw partner gevraagd om ook in te loggen. Er kan slechts 1 keer het maximale bedrag van € 10.157 worden toegekend.
 • U bent beide zelfstandig ondernemer, maar u hebt beiden een eigen bedrijf (het gaat hier om 2 verschillende bedrijven). Dan kunt u allebei bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. U tekent beiden voor bedrijfskapitaal voor uw eigen bedrijf en dat van uw partner.
 • Binnen 1 bedrijf werken meerdere vennoten (vof) of maten (maatschap). Voor 1 bedrijf kan slechts 1 keer bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Alle vennoten/maten tekenen mee voor het bedrijfskapitaal.

Als u de lening niet zelf kunt terugbetalen, helpt uw partner u met het terugbetalen. Jullie dragen samen verantwoordelijkheid voor de lening.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) is een tegemoetkoming van de overheid aan organisaties die door de coronacrisis direct getroffen zijn, bijvoorbeeld omdat zij op last van de overheid direct dicht moesten, zoals horeca en sportscholen. U krijgt 4000 euro tegemoetkoming om de eerste financiële klappen op te vangen. Meer informatie vindt u op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland. Dit is een gift.

Tozo-Bedrijfskrediet is een lening en moet u terugbetalen. Bedrijfskrediet wordt aan een grotere groep ondernemingen verstrekt, dan TOGS.

U kunt van beide regelingen tegelijk gebruikmaken als u aan de voorwaarden voldoet. 

De overheid mag maar beperkte steun aan bedrijven geven. Over de afgelopen 3 jaar mag u niet meer dan € 200.000 aan staatssteun ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld subsidie zijn maar ook de TOGS en NOW vallen hieronder. Twijfelt u? Stuur dan even een e-mail naar tozobedrijfskrediet@utrecht.nl en stuur uw ontvangen staatssteun mee in een overzicht.

Ja. Zowel de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) die voorziet in een tegemoetkoming van de loonkosten voor werkgevers die met forse omzetverliezen kampen als gevolg van Corona, als de TOGS, valt onder staatsteun.

Ja, dat kan, als u aan de voorwaarden voor Bbz voldoet. Anders dan bij de Tozo vindt er bij beoordeling van Bbz-aanvragen een toets plaats op de levensvatbaarheid van het bedrijf, inclusief een analyse van de afloscapaciteit. Ook geldt voor Bbz-kredieten een hoger rentepercentage, namelijk 8%.

Ja, dat kan in principe, als er een liquiditeitsprobleem is ontstaan als gevolg van het coronavirus. Let op: het Tozo-bedrijfskrediet is niet bedoeld om bestaande kredieten mee te herfinancieren.

 

De looptijd is 3 jaar.

 

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van zowel u als uw levenspartner, bijvoorbeeld paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning (een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs bij een uitkeringsaanvraag).
 • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Kopie laatste afschrift van de zakelijke bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet overgemaakt moet worden, met de tenaamstelling duidelijk zichtbaar.
 • Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet.
 • Indien mogelijk een kopie van de meest recente jaarrekening
 • Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskrediet nodig heeft.

 

Dat weten we nog niet. Zodra hier meer duidelijkheid over komt laten wij u dat hier weten. Wij volgen de situatie op de voet, de beslissingen van het ministerie zijn hierin leidend.

Dat kan. In principe moeten alle vennoten aansprakelijkheid aanvaarden, tenzij 1 van de vennoten enkel arbeid inbrengt in het maatschap. In dat geval hoeft hij/zij geen aansprakelijkheid te aanvaarden. Dit staat als volgt in de tozo regeling:

Artikel 11. Zelfstandigen in een samenwerkingsverband

 1. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal aan de zelfstandige die het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent in de vorm van een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid, wordt slechts verleend indien hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uit de bijstandsverlening voortvloeiende verplichtingen wordt aanvaard door:
  • a. alle vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend;
  • b. de besloten vennootschap en de coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid.
 2. De eis van aanvaarding van hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor de commanditaire vennoot wiens inbreng uitsluitend uit kapitaal bestaat.
 3. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt niet verleend aan de vennoot in een maatschap die daar alleen arbeid inbrengt. Deze vennoot behoeft geen hoofdelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor de aan de andere vennoten verleende bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

De gemeente Utrecht heeft een deel van de aanvragen voor de Tozo-bedrijfskredieten uitbesteed aan 2 externe partijen. Zij behandelen de aanvragen namens de gemeente Utrecht, omdat wij zelf de stroom van aanvragen niet meer aankonden. Er zijn 2 bedrijven die dit doen. Dit zijn de FBA Adviesgroep en Friedeberg Consultancy.

Aanvragen Tozo 2 bedrijfskrediet

U kunt Tozo 2 bedrijfskrediet tot en met 30 september 2020 aanvragen op Utrecht.nl/tozobedrijfskrediet.

Ja, u kunt Tozo 2 ook aanvragen als u Tozo 1 niet hebt aangevraagd.
 

Voor Tozo bedrijfskrediet geldt dat u met Tozo 1 en Tozo 2 samen maximaal € 10.157 kunt lenen.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur