Bestuur en organisatie Zorgprofessionals en coronavirus

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociale domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen. Gemeente Utrecht en de samenwerkingspartners volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Hebt u vanuit uw organisatie aanvullende informatie voor deze pagina? Geef die informatie dan door aan uw accounthouder bij gemeente Utrecht.

Blijf ook goed in gesprek met uw partnerorganisaties in de buurt en in de stad over de maatregelen, over benodigde ondersteuning in een huishouden /gezin en over wat dit betekent voor uw dienstverlening. Neem bij twijfel, vragen of mogelijke knelpunten contact op met uw accounthouder. Dan kunnen we samen zoeken naar een manier om het goede te blijven doen voor onze inwoners.

Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen hun uitkering op tijd. Het kan zijn dat wij een inwoner eerder gevraagd hebben om activiteiten te doen. En dat het nu niet lukt vanwege de maatregelen. Inwoners hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Dit heeft geen gevolgen voor de uitkering. Activiteiten die zij wel kunnen doen, blijven zij doen. Zoals gevraagde bewijsstukken opsturen en wijzigingen in hun situatie doorgeven. Dit kan online met de formulieren op www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen

Voor afspraken geldt dat wij vooraf contact opnemen. Het kan zijn dat de afspraak wordt verplaatst of niet doorgaat. Ook kan een afspraak omgezet worden naar een telefoongesprek. Bij vragen kunnen inwoners terecht bij hun werkmatcher of kijken op de contactpagina van Werk en Inkomen.

 

De balies van de buurtteams zijn niet open. Het buurtteam is telefonisch en per mail bereikbaar. De lopende samenwerking met gezinnen/huishoudens vervolgen ze telefonisch. Buurtteammedewerkers bieden alleen noodzakelijke zorg bij mensen thuis. Verder bieden ze zoveel mogelijk zorg op afstand. 3 locaties zijn wel geopend (onder voorwaarden) voor begeleiding van calamiteiten (dat zijn: huiselijk geweld, een financiële crisis of een situatie waarbij persoonlijke begeleiding noodzakelijk is). Deze locaties zijn geopend voor die situaties waar een afspraak wel noodzakelijk is, maar waar een huisbezoek niet veilig of mogelijk is. Zie ook de website van buurtteams Utrecht

 

Gezien de doelgroep zijn vrijwel alle instellingen volledig gesloten. Instellingen hebben telefonisch contact met deelnemers of contactpersonen om te inventariseren of extra ondersteuning nodig is. Daarnaast onderzoeken zij andere mogelijkheden, zoals belbomen, om eenzaamheid tegen te gaan. Een klein aantal partijen is nog wel open om kwetsbare ouderen te blijven zien, omdat er anders een groot risico is dat deze ouderen niet meer eten en drinken, gaan dwalen, gedesoriënteerd raken, enzovoort.

De meeste instellingen voor SP, en plekken waar SP en AA  gemengd zijn, zijn dicht. Wel zijn ze telefonisch bereikbaar. Zij zoeken telefonisch contact met kwetsbare deelnemers om hulpvragen te inventariseren en deelnemers van juiste informatie te voorzien. Instellingen voor AA zijn ook veelal gesloten of zeer kleinschalig open. Horeca is sowieso dicht. Aanbieders houden contact met de cliënt, ook nu deze thuis zit.

Bij huisbezoek of begeleidingsafspraak zoeken medewerkers telefonisch contact om te onderzoeken of er gezondheidsklachten zijn zoals benoemd door het RIVM. Als er gezondheidsklachten zijn kijken de medewerkers hoe zij op een andere manier begeleiding (telefonisch of via beeldbellen) of ondersteuning kunnen bieden. Medewerkers gaan niet naar binnen. Bewoners worden zoveel mogelijk thuisgehouden om het aantal reisbewegingen en grote aantallen mensen zoveel mogelijk te beperken.

Alle gecontracteerde partijen blijven zorg leveren. Wel treffen zij daarbij maatregelen om risico’s voor medewerkers en cliënten zoveel mogelijk te beperken. Maaltijdbezorgers vermijden fysiek contact en gaan niet bij mensen naar binnen. Hulp bij invullen van de bestellingen gebeurt waar mogelijk telefonisch.

Er is sprake van een grote afname van het aantal ritten (15 – 20% van normaal).  Aan klanten wordt gevraagd om bij griepverschijnselen geen ritten te boeken. Ook aan chauffeurs wordt gevraagd om bij griepverschijnselen thuis te blijven. Alle ritten die nu nog wel worden gereden, zijn individuele ritten en geen gecombineerde ritten meer.

Tijdelijke noodopvang

Aan Maliebaan 59-61 komt een tijdelijke noodopvang voor daklozen uit Utrecht die in isolatie moeten omdat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Lees meer over de tijdelijke noodopvang

Nachtopvang

De nachtopvang blijft open.

Dagopvang

De dagopvang is beperkt open voor noodzakelijke, kortdurende zaken. Bezoekers mogen naar binnen voor toiletbezoek/douchen, eten/drinken, kledingruil, sociaal medische zorg, toeleiding naar opvang en noodzakelijke vragen. Er mogen maximaal 25 bezoekers tegelijkertijd binnen zijn. De hygiënemaatregelen op de verschillende opvanglocaties zijn aangescherpt.

Stadsteam Herstel

Het Stadsteam Herstel zet de outreachende werkzaamheden met een aangepast rooster voort. Er zijn dagelijks tussen 11.00 en 17.00 uur trajectbegeleiders aanwezig bij Herstart aan de Nieuwegracht 92, er is een spreekuur van 11-12 uur en er blijven veldwerkers in de stad actief. Zover mogelijk worden mensen telefonisch ter woord gestaan. Meer informatie op Stadsteamherstel.nl

Sociaal medische zorg Volksgezondheid Gemeente Utrecht

Volksgezondheid probeert de sociaal medische spreekuren in Herstart op maandag, dinsdag en donderdag zoveel mogelijk aangepast door te laten gaan. Mensen met een eigen huisarts dienen bij klachten naar hun eigen huisarts te gaan. Indien nodig is Volksgezondheid bereikbaar op 030-2863535 (9.00-12.00 en 13.30-16.00). Buiten kantooruren kunnen mensen bij dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag contact opnemen met de huisartsenpost (088-1309670).

Maaltijdvoorziening

Het Smulhuis staakt voorlopig de maaltijdvoorziening. Mensen die in de Sleep Inn verblijven, krijgen kant- en klaarmaaltijden. Daarnaast verzorgt Villa Vrede de maaltijdvoorziening voor ongedocumenteerden.

Overlast

De gemeentelijke toezichthouders gaan extra surveilleren in gebieden in de binnenstad waar overlast kan voorkomen, omdat meer daklozen nu op straat zijn. Dagelijks vindt overleg plaats met de toezichthouders, politie en de zorginstellingen over signalen van overlast en worden extra maatregelen ingezet waar nodig.

Spreekuur Stichting GOUD

De inlooplocatie is tot en met in ieder geval 28 april gesloten. Maandag tot en met donderdag is Stichting Goud bereikbaar op 06-10637343 of per e-mail: mail@stichtinggoud.nl

Aanbieders hebben crisisteams ingericht zodat zij snel en adequaat kunnen inspelen op de laatste ontwikkelingen. Hygiëne-instructies zijn geïntensiveerd en er zijn protocollen opgesteld. Er zijn weloverwegen keuzen gemaakt waar hulp op fysieke locaties in stand blijft, wanneer cliënten worden bezocht en waar cliënten op afstand, via beeldbellen of telefonisch worden begeleid.

De teams bezoeken alleen cliënten die dat echt nodig hebben. Elke dag wordt dit per team bekeken. De overige cliënten worden met beeldbellen of telefonisch begeleid.

De inzet is om de kern van de dienstverlening, het bieden van veiligheid en bescherming, maximaal door te laten gaan. De bezetting op de opvanglocaties, de bezetting van de Aware teams, en de bureaudiensten hebben prioriteit. Met ambulante cliënten is zo veel als mogelijk telefonisch contact. Alle groepsbijeenkomsten vanuit preventie zijn afgelast, evenals de multidisciplinaire overleggen met meerdere personen.

Vrijwilligers krijgen het advies om geen bezoek af te leggen, maar wel contact te houden met de mensen via telefoon, skype, et cetera. En eventueel een klusje te doen zonder direct contact.

Buurtcentra, speeltuinen, jongerenhuiskamers

De gemeentelijke buurtcentra, beheerde speeltuinen en jongerenhuiskamers zijn tot en met 28 april 2020 gesloten. Met uitzondering van de volgende activiteiten: buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/VVE, buurtteam en voedselbank. De gemeente vraagt buurtcentra en speeltuinen die beheerd worden door een zelfstandige stichting dit besluit over te nemen.

Er ontstaan mooie nieuwe initiatieven om elkaar te ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld vanuit buurthuis de Nieuwe Jutter een informeel burennetwerk gestart voor ouderen.  

NIZU

Het NIZU, Netwerk Informele Zorg Utrecht, heeft samen met partners zoals DOCK Utrecht een website en telefoonnummer waar hulpverleners en Utrechters terecht kunnen voor aanbod aan informele ondersteuning. Denk aan boodschappenhulp en telefonisch contact. Op deze manier kan het aanbod van alle vrijwillige ondersteuning zo snel mogelijk bij hulpbehoevenden worden gebracht.

Telefoonnummer Infolijn Informele Zorg: 030-2361745. Website: www.nizu.nl/corona

Sociaal makelaars

De Sociaal makelaars van Dock blijven, zolang dit mogelijk is, op straat en leggen contact met mensen, door het raam, of op minimaal anderhalve meter afstand. Ook adviseren zij kwetsbare bewoners hoe ze via Facetime toch contact kunnen maken en stimuleren ze bestaande appgroepen om elkaar te helpen. Via de communicatiekanalen van verschillende speeltuinen geven ze ouders elke dag een creatieve tip om met hun kinderen aan de slag te gaan.

Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg blijft bereikbaar per telefoon en mail. De medewerkers bieden een luisterend oor en zoeken naar manieren om mantelzorgers te ondersteunen. Ze schakelen bijvoorbeeld vrijwilligers in die boodschappen kunnen doen. Ook is aan het buurtteam gevraagd extra oog te hebben voor de mantelzorgers die zij in begeleiding hebben.

Alle informele taal en digitale activiteiten in groepsverband gaan voorlopig niet door. Verder wordt geprobeerd om zoveel mogelijk met iedereen contact te houden en op afstand (telefonisch) beschikbaar te zijn voor vragen of knelpunten.

Bij het formeel taalonderwijs (NLeducatie) zijn alle groepen overgeschakeld naar leren op afstand en volgen de cursisten lessen vanuit huis.

COA Haydnlaan

Het COA heeft alle activiteiten, inclusief NT2, voor minimaal 3 weken stopgezet. De meldplicht op donderdag is gestopt (te massaal). Het gezondheidscentrum is alleen nog telefonisch te bereiken. Geplande afspraken vinden wel plaats, maar er is geen fysiek spreekuur meer. Bezoek wordt niet meer toegelaten. Personeel houdt zoveel mogelijk afstand bij het geven van voorlichting en advies. Bewoners krijgen continu voorlichting. Denk aan voorlichting (en materiaal) over hygiëne.

COA Kleinschalige woonvoorziening

Er zijn op dit moment geen bezettingsproblemen. Het COA houdt de jongeren zo veel mogelijk binnen. Er is veel aandacht voor het bijbrengen van het besef van urgentie. Het ISK heeft een digitale leeromgeving en het COA stimuleert jongeren om die te gebruiken.

Nidos /NEO

Nidos heeft 7 opvanglocaties met 23 (met name) jongvolwassenen. De jongeren krijgen van hen ambulante begeleiding (begeleiding waar nodig en meegaan naar afspraken). Zij kampen met veel ziek personeel op een klein team (3 op de 8 medewerkers). De jongeren krijgen informatie over de maatregelen die zij moeten nemen met betrekking tot hygiëne en afstand tot anderen. Nidos kijkt naar manieren waarop contact met jongeren onderhouden kan worden. Denk aan roulerend langs de huizen gaan en intensiever WhatsApp- en telefonisch contact met de jongeren. Aandachtspunt is de dagbesteding voor de jongeren.

LVV

Alle opvang, ook Toevlucht, is of wordt 24-uursopvang. Dan kunnen mensen ook binnen blijven. De doelgroep is voorgelicht. Dagopvang Villa Vrede en Ubuntu blijven voor beperkte aantallen open.
Het Aanmeldloket LVV is digitaal/telefonisch bereikbaar, maar bereikt daarbij niet voor 100% van de nieuwe aanloop. Hier vinden nog gesprekken over plaats.

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk zet de activiteiten op het gebied van maatschappelijke en juridische begeleiding, en vanuit het exAMA team, zoveel mogelijk digitaal en telefonisch voort.

Ambulante hulpverlening gaat met (beeld)bellen en digitale afstemming zoveel mogelijk door. Zoals bij KOOS Utrecht, Spoor030 en de buurtteams. Daarnaast zijn er waar nodig mogelijkheden voor persoonlijk contact. Voorzieningen voor groepen kinderen zoals dagbehandeling zijn meestal tijdelijk gesloten. Er is aandacht voor opvangknelpunten van ouders met een cruciaal beroep. Opvang voor kinderen uit gezinnen waar veiligheidsissues spelen, wordt met maatwerk opgepakt. De gemeente is met organisaties in gesprek om (waar nodig) stedelijke afspraken hierover te maken. De verschillende crisisdiensten zijn bereikbaar en zullen handelen zoals crisisdienst JGGZ, SAVE en VT. Binnen de verblijfsvoorzieningen is de continuïteit van zorg geborgd.

Informatie van het NJI

Bekijk ook de informatie van het Nederlands Jeugdinstituut voor kinder- en jeugdprofessionals over hoe te handelen bij zorgen over de veiligheid in een gezin.

Laptops voor thuisonderwijs

Sommige kinderen hebben thuis geen mogelijkheden om te leren, door het ontbreken van bijvoorbeeld een laptop of goede wifi-verbinding. Verwijs deze ouders naar de mogelijkheden die scholen hebben om mee te denken en helpen. Bijvoorbeeld een leenlaptop, of het aansluiten op gratis wifi-verbinding (wordt geboden door onder andere KPN). Als ouders niet kunnen of durven aankloppen bij hun school, kunnen zij contact opnemen met Stichting Leergeld Utrecht. Stichting Leergeld probeert gezinnen extra snel te helpen, zodat kinderen zo snel mogelijk een laptop krijgen.

Vanwege de landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden, gaat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) anders werken. De JGZ locaties in de stad zijn open.

Vaccinaties voor zwangere vrouwen, kinderen tot en met 14 maanden en nieuwkomers gaan door. Alle overige vaccinaties gaan voorlopig niet door.

Informatie voor ouders

Overige afspraken met betrekking tot uw kind worden telefonisch uitgevoerd als dat mogelijk is. Kijk op www.jeugdengezinutrecht.nl voor de meest recente informatie en vragen over opvoeden en opgroeien.

Informatie voor jongeren

Jongeren kunnen met vragen over hun gezondheid terecht bij www.jouwggd.nl.

De kantoren in Utrecht, Almere, Amersfoort, Nieuwegein en Veenendaal blijven wel open, maar met de minimaal noodzakelijke bezetting. SVMN doet er alles aan om de dienstverlening aan cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan (waaronder ook de begeleide omgangen bij echtscheidingsproblematiek), maar niet direct aan de zorg en begeleiding gekoppelde activiteiten, zoals klachtgesprekken, worden waar mogelijk uitgesteld. Huisbezoeken worden alleen afgelegd na telefonisch contact vooraf door de medewerker met het betreffende gezin over de situatie ter plekke. De crisisdienst van Veilig Thuis draait gewoon 24/7 door. Bekijk actuele informatie

Onveiligheid in relaties/ gezinnen

Aanbieders in zowel basiszorg, aanvullende zorg als jeugdbescherming hebben extra aandacht voor een mogelijke toename van onveiligheid in de relationele en gezinssfeer. Aanbieders leggen actief contact met de gezinnen waarvan zij inschatten dat dit risico zich voordoet en handelen waar dit nodig blijkt. Waar nodig schakelen zij met Veilig Thuis om advies in te winnen en/of een melding te doen conform de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente stemt op dit moment met de buurteams, Veilig Thuis en Save af over de mogelijkheden voor extra inzet voor kwetsbare gezinnen.

De locaties van het jongerenwerk zijn gesloten en groepsactiviteiten gaan niet door. Met de scholen is afgesproken dat de school jongerenwerkers steun kunnen bieden voor leerlingen die in deze weken extra aandacht nodig hebben. Jongerenwerkers leggen zowel online als op straat contact met jongeren. Jongerenwerkers spreken jongeren aan om te horen hoe het gaat, hen te wijzen op risico’s, en waar nodig, te vragen om hun gedrag aan te passen.

De gebiedsmanagers veiligheid van de gemeente monitoren de situatie in hun wijken en hebben hierover dagelijks contact met de wijkpartners zoals politie, jongerenwerk, buurtteams, gebiedsteams, sociaal makelaars en toezichthouders. Als u signalen heeft over overlast, maatschappelijke onrust of veiligheidsproblemen in de wijk, dan kunt u dit melden bij de betreffende gebiedsmanager veiligheid. U kunt hen telefonisch bereiken via het algemene nummer 14 030 en via de mailadressen van de wijkbureaus.

Communicatiemiddelen over preventie en publieksvragen

Op de website van de Rijksoverheid staan communicatiemiddelen over preventie en publieksvragen. Organisaties kunnen deze middelen gebruiken om mensen te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En over het telefoonnummer en de website waar zij terecht kunnen voor vragen over het virus. Er zijn ook speciale middelen voor laaggeletterden en in andere talen.

Daarnaast biedt de website van de Rijksoverheid voor doven en slechthorenden informatie over het coronavirus aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Ook op de website van Pharos staat begrijpelijke en up-to-date informatie en vindt u communicatiemiddelen voor voorlichting over het coronavirus.

Dienstverlening gemeente Utrecht algemeen

Onze dienstverlening blijft beperkt beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Het stadskantoor en het wijkservicecentrum Vleuten-De Meern zijn open. Wel maken we vanwege het coronavirus aanpassingen.

Bekijk alle vragen en antwoorden

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Uw mening