Bestuur en organisatie Zorgprofessionals en coronavirus

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociale domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen. Gemeente Utrecht en de samenwerkingspartners volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Hebt u vanuit uw organisatie aanvullende informatie voor deze pagina? Geef die informatie dan door aan uw accounthouder bij gemeente Utrecht.

Blijf ook goed in gesprek met uw partnerorganisaties in de buurt en in de stad over de maatregelen, over benodigde ondersteuning in een huishouden /gezin en over wat dit betekent voor uw dienstverlening. Neem bij twijfel, vragen of mogelijke knelpunten contact op met uw accounthouder. Dan kunnen we samen zoeken naar een manier om het goede te blijven doen voor onze inwoners.

Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen hun uitkering op tijd. Het kan zijn dat wij een inwoner eerder gevraagd hebben om activiteiten te doen. En dat het nu niet lukt vanwege de maatregelen. Inwoners hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Dit heeft geen gevolgen voor de uitkering. Activiteiten die zij wel kunnen doen, blijven zij doen. Zoals gevraagde bewijsstukken opsturen en wijzigingen in hun situatie doorgeven. Dit kan online met de formulieren op www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen

Voor afspraken geldt dat wij vooraf contact opnemen. Het kan zijn dat de afspraak wordt verplaatst of niet doorgaat. Ook kan een afspraak omgezet worden naar een telefoongesprek. Bij vragen kunnen inwoners terecht bij hun werkmatcher of kijken op de contactpagina van Werk en Inkomen.

 

Alle buurteams zijn open. Je kunt ze bellen of mailen tijdens kantoortijden. Ook kan je cliënt persoonlijk langsgaan. De tijden daarvoor verschillen per buurtteam. Kijk voor meer informatie op de pagina van het buurtteam in uw wijk. Zie ook de website van buurtteams Utrecht

De aanbieders van dagondersteuning (algemene voorziening) en dagbegeleiding (maatwerkvoorziening) zijn weer open. Zij houden zich hierbij aan de 1,5 meter afstand en de andere door het RIVM voorgeschreven voorzorgsmaatregelen, zowel algemeen als afgestemd op de activiteiten en doelgroep. Dit kan betekenen dat er mogelijk minder personen (tegelijk) terecht kunnen op de dagondersteuning en cliënten (tijdelijk) minder dagdelen naar de dagbegeleiding kunnen gaan dan toegekend. Een aantal van de dagbegeleidingsaanbieders zit vol, maar anderen hebben wel ruimte voor nieuwe instroom. Het buurtteam onderhoudt contact met de aanbieders en heeft zicht op de mogelijkheden voor nieuwe instroom bij aanbieders.

De gemeente Utrecht heeft alle aanbieders Arbeidsmatige Activering en Sociale Prestatie gevraagd om weer zoveel als mogelijk open te zijn. Per locatie en aanbieder verschillen de mogelijkheden. Alle Utrechters met een zorgtoewijzing voor Arbeidsmatige Activering kunnen weer rekenen op activiteiten, al is dit soms aangepast. Alle aanbieders Sociale Prestatie bieden ook weer activiteiten aan, maar het verschilt per locatie of iedereen weer kan binnenlopen en meedoen. Informeer dus van te voren wat de werkwijze van de aanbieder is.

Bij huisbezoek of begeleidingsafspraak zoeken medewerkers telefonisch contact om te onderzoeken of er gezondheidsklachten zijn zoals benoemd door het RIVM. Als er gezondheidsklachten zijn kijken de medewerkers hoe zij op een andere manier begeleiding (telefonisch of via beeldbellen) of ondersteuning kunnen bieden. Medewerkers gaan niet naar binnen. Bewoners worden zoveel mogelijk thuisgehouden om het aantal reisbewegingen en grote aantallen mensen zoveel mogelijk te beperken.

Alle gecontracteerde partijen blijven zorg leveren. Wel treffen zij daarbij maatregelen om risico’s voor medewerkers en cliënten zoveel mogelijk te beperken. Maaltijdbezorgers vermijden fysiek contact en gaan niet bij mensen naar binnen. Hulp bij invullen van de bestellingen gebeurt waar mogelijk telefonisch.

Er is sprake van een grote afname van het aantal ritten (15 – 20% van normaal).  Aan klanten wordt gevraagd om bij griepverschijnselen geen ritten te boeken. Ook aan chauffeurs wordt gevraagd om bij griepverschijnselen thuis te blijven. Alle ritten die nu nog wel worden gereden, zijn individuele ritten en geen gecombineerde ritten meer.

Tijdelijke noodopvang

Vanaf dinsdag 1 september 2020 is de noodopvang voor dakloze personen die besmet zijn met het coronavirus verhuisd naar de Dinsele in Zeist, op het terrein van Altrecht. Lees meer over de tijdelijke noodopvang.

Daklozenopvang

Alle nachtopvang voor rechthebbenden is voor de duur van de Coronamaatregelen omgevormd tot 24-uursopvang. Dit geldt zowel voor de Sleep Inn als de NoiZ en de tijdelijke locatie de Stadsbrug. De Sleep Inn blijft ook na de Coronamaatregelen 24-uursopvang. De NoiZ zou 24-uursopvang worden op de verbouwde locatie in het najaar van 2020. De Stadsbrug is een tijdelijke locatie om de druk op de opvang te verlichten. Het is de bedoeling dat deze locatie sluit zodra wij toe kunnen met de reguliere capaciteit. De Stadsbrug wordt normaal gebruikt voor andere activiteiten, zoals Arbeidsmatige Activering en Sociale Prestatie. Het is nog onduidelijk of De Stadsbrug 24-uursopvang blijft als de Coronamaatregelen niet meer gelden.
Naast opvang voor rechthebbenden worden ook ongedocumenteerden 24 uur opgevangen bij de Weerdsingel en de Toevlucht. Daarnaast is er voor de duur van de Coronamaatregelen een 24-uursopvang geopend aan de Marco Pololaan. Hier worden ook niet rechthebbenden opgevangen, voornamelijk mensen uit Midden- en Oost-Europa. Met ingang van 1 juni worden in overeenstemming met de nieuwe richtlijn vanuit VWS geen nieuwe niet rechthebbenden opgevangen. De huidige niet rechthebbenden in de opvang zullen uiterlijk 1 juli niet meer opgevangen worden.
In alle locaties zijn de hygiënemaatregelen aangescherpt.

Dagopvang

De dagopvang bij Herstart is weer de hele dag open. Bezoekers mogen naar binnen voor toiletbezoek/douchen, eten/drinken, kledingruil, sociaal medische zorg, toeleiding naar opvang, noodzakelijke vragen en een beperkte sociale functie op 1,5 meter afstand. Er mogen maximaal 25 bezoekers tegelijkertijd binnen zijn. De hygiënemaatregelenzijn aangescherpt.

Stadsteam Herstel

Het Stadsteam Herstel zet de outreachende werkzaamheden met een aangepast rooster voort. Er zijn dagelijks tussen 11.00 en 17.00 uur trajectbegeleiders aanwezig bij Herstart aan de Nieuwegracht 92, er is een spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur en er blijven veldwerkers in de stad actief. Zover mogelijk worden mensen telefonisch ter woord gestaan. Meer informatie op Stadsteamherstel.nl

Sociaal medische zorg Volksgezondheid Gemeente Utrecht

Volksgezondheid probeert de sociaal medische spreekuren in Herstart op maandag, dinsdag en donderdag zoveel mogelijk aangepast door te laten gaan. Mensen met een eigen huisarts dienen bij klachten naar hun eigen huisarts te gaan. Indien nodig is Volksgezondheid bereikbaar op 030-2863535 (9.00-12.00 en 13.30-16.00). Buiten kantooruren kunnen mensen bij dringende medische problemen, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, contact opnemen met de huisartsenpost (088-1309670).

Maaltijdvoorziening

Het Smulhuis staakt voorlopig de maaltijdvoorziening. Daklozen kunnen maaltijden krijgen bij de 24-uurs opvang waar zij verblijven.

Overlast

De gemeentelijke toezichthouders gaan extra surveilleren in gebieden in de binnenstad waar overlast kan voorkomen. Dagelijks vindt overleg plaats met de toezichthouders, politie en de zorginstellingen over signalen van overlast. Waar nodig worden extra maatregelen ingezet.

Spreekuur Stichting GOUD

Stichting Goud heeft per 11 mei de normale dienstverlening weer hervat. Voor meer informatie kijk op www.stichtinggoud.nl

Aanbieders hebben crisisteams ingericht zodat zij snel en adequaat kunnen inspelen op de laatste ontwikkelingen. Hygiëne-instructies zijn geïntensiveerd en er zijn protocollen opgesteld. Er zijn weloverwegen keuzen gemaakt waar hulp op fysieke locaties in stand blijft, wanneer cliënten worden bezocht en waar cliënten op afstand, via beeldbellen of telefonisch worden begeleid.

De teams bezoeken alleen cliënten die dat echt nodig hebben. Elke dag wordt dit per team bekeken. De overige cliënten worden met beeldbellen of telefonisch begeleid.

De inzet is om de kern van de dienstverlening, het bieden van veiligheid en bescherming, maximaal door te laten gaan. De bezetting op de opvanglocaties, de bezetting van de Aware teams, en de bureaudiensten hebben prioriteit. Met ambulante cliënten is zo veel als mogelijk telefonisch contact. Alle groepsbijeenkomsten vanuit preventie zijn afgelast, evenals de multidisciplinaire overleggen met meerdere personen.

U kunt ook chatten met Moviera. Kijk hiervoor op www.moviera.nl

Vrijwilligers krijgen het advies om bij persoonlijk contact goede hygiëne maatregelen te nemen en de 1,5 meter afstand te houden. Bij twijfel of dat voldoende lukt deze te bespreken met een coördinator of professional. Klusjes kunnen zonder direct contact.

Buurtcentra, speeltuinen en jongerenhuiskamers

De gemeentelijke buurtcentra en jongerenhuiskamers zijn per 6 juli weer open voor alle activiteiten en vrije inloop. Ook de 21 beheerde speeltuinen zijn vanaf 6 juli weer volledig open. Kinderen kunnen weer gebruik maken van alle faciliteiten, zowel binnen als buiten. De buurtcentra en speeltuinen volgen een beheerprotocol met maatregelen om verspreiding van corona te voorkomen.

Bekijk het overzicht van beheerde speeltuinen

NIZU

Het NIZU, Netwerk Informele Zorg Utrecht, heeft samen met partners zoals DOCK Utrecht een website en telefoonnummer waar hulpverleners en Utrechters terecht kunnen voor aanbod aan informele ondersteuning. Denk aan boodschappenhulp en telefonisch contact. Op deze manier kan het aanbod van alle vrijwillige ondersteuning zo snel mogelijk bij hulpbehoevenden worden gebracht.

Telefoonnummer Infolijn Informele Zorg: 030-2361745. Website: www.nizu.nl/corona

Sociaal makelaars

De Sociaal makelaars van DOCK Utrecht ondersteunen bewoners en brengen buurtinitiatieven verder. Ook in deze tijd van coronamaatregelen adviseren zij bewoners met ideeën en koppelen hulpvraag aan aanbod. Sociaal makelaars en sociaal beheerders blijven in contact met inwoners die voorheen meededen aan sociale activiteiten in buurtcentra en speeltuinen. Contactgegevens van sociaal makelaars in jouw buurt vind je op: www.dock.nl/utrecht

Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg blijft bereikbaar per telefoon en mail. De medewerkers bieden een luisterend oor en zoeken naar manieren om mantelzorgers te ondersteunen. Ze schakelen bijvoorbeeld vrijwilligers in die boodschappen kunnen doen. Ook is aan het buurtteam gevraagd extra oog te hebben voor de mantelzorgers die zij in begeleiding hebben.

Alle informele taal en digitale activiteiten in groepsverband gaan voorlopig niet door. Verder wordt geprobeerd om zoveel mogelijk met iedereen contact te houden en op afstand (telefonisch) beschikbaar te zijn voor vragen of knelpunten.

Bij het formeel taalonderwijs (NLeducatie) zijn alle groepen overgeschakeld naar leren op afstand en volgen de cursisten lessen vanuit huis.

COA Haydnlaan

De activiteiten in het AZC en bij Plan Einstein zijn weer voorzichtig opgestart met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Nidos en vluchtelingenwerk

Nidos en vluchtelingenwerk hebben hun reguliere dienstverlening weer hervat en houden hierbij de richtlijnen van het RIVM in acht.

LVV

Alle opvang in kader van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening, inclusief de Toevlucht, is voorlopig nog steeds 24-uursopvang. Cliënten kunnen binnen blijven in huizen en andersoortige kleinschalige opvang. Zij krijgen voorlichting over maatregelen tegen het coronavirus. Villa Vrede is met in acht neming van de RIVM richtlijnen weer open, Ubuntuhuis is beperkt open. Ongedocumenteerden die mogelijk besmet zijn met het coronavirus kunnen terecht in een tijdelijke noodopvang aan de Maliebaan. Het aanmeldloket LVV werkt met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Ambulante hulpverlening gaat met (beeld)bellen en digitale afstemming en daar waar het kan ook middels persoonlijk contact op 1,5 meter afstand. Iedere organisatie heeft hygiëne maatregelen bij persoonlijk contact, vraag die op bij je leidinggevende. De school is en blijft voor ouders de centrale plek om extra ondersteuning of hulp te vragen. Die ondersteuning kan vervolgens geboden worden door de partners waarmee scholen samenwerken (denk ook aan Stichting leergeld of Taal doet Meer).

Informatie van het NJI

Bekijk ook de informatie van het Nederlands Jeugdinstituut voor kinder- en jeugdprofessionals over hoe te handelen bij zorgen over de veiligheid in een gezin.

Vanwege de landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden, gaat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) anders werken. De JGZ locaties in de stad zijn open.

Vaccinaties die doorgaan:

  • 22-wekenprik voor zwangere vrouwen
  • DKTP-Hib-HepB, Pneu, BMR en MenACWY voor kinderen tot en met 14 maanden
  • DKTP bij 4-jarigen
  • Alle vaccinaties voor nieuwkomers
  • Meningokokken (Men ACWY) voor jongeren

Alle overige vaccinaties gaan voorlopig niet door.

Informatie voor ouders

Overige afspraken met ouders worden zo veel mogelijk telefonisch uitgevoerd. In overleg met de ouder plannen we zo nodig een afspraak op een van onze locaties. Kijk op www.jeugdengezinutrecht.nl voor de meest recente informatie en vragen over opvoeden en opgroeien.

Informatie voor jongeren

Jongeren kunnen met vragen over hun gezondheid terecht bij een van onze medewerkers of www.jouwggd.nl.

De kantoren in Utrecht en omgeving zijn open. SVMN doet er alles aan om de dienstverlening aan cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan (waaronder ook de begeleide omgangen bij echtscheidingsproblematiek). Huisbezoeken worden afgelegd na telefonisch contact vooraf door de medewerker met het betreffende gezin over de situatie ter plekke. De crisisdienst van Veilig Thuis draait gewoon 24/7 door.

Onveiligheid in relaties/ gezinnen

Professionals in zowel basiszorg, aanvullende zorg als jeugdbescherming hebben extra aandacht voor een mogelijke toename van onveiligheid in de relationele en gezinssfeer. Zij leggen actief contact met de gezinnen waarvan zij inschatten dat dit risico zich voordoet en handelen waar dit nodig blijkt. Schakel met Veilig Thuis om advies in te winnen en/of een melding te doen conform de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

In de jongerenhuiskamers zijn weer groepsactiviteiten, dit is in kleinere groepjes dan voorheen en met in achtneming van de RIVM richtlijnen. De jongerenwerkers zijn op straat aanwezig om contact te leggen met jongeren en er is individuele begeleiding mogelijk om jongeren te helpen bij problemen. Het schooljongeren werk is weer actief op de VO scholen. Daarnaast kunnen jongeren ook aanhaken op online activiteiten, via de site van JoU is hier meer over te lezen.

De gebiedsmanagers veiligheid van de gemeente monitoren de situatie in hun wijken en hebben hierover dagelijks contact met de wijkpartners zoals politie, jongerenwerk, buurtteams, gebiedsteams, sociaal makelaars en toezichthouders. Als u signalen heeft over overlast, maatschappelijke onrust of veiligheidsproblemen in de wijk, dan kunt u dit melden bij de betreffende gebiedsmanager veiligheid. U kunt hen telefonisch bereiken via het algemene nummer 14 030 en via de mailadressen van de wijkbureaus.

Communicatiemiddelen over preventie en publieksvragen

Op de website van de Rijksoverheid staan communicatiemiddelen over preventie en publieksvragen. Organisaties kunnen deze middelen gebruiken om mensen te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En over het telefoonnummer en de website waar zij terecht kunnen voor vragen over het virus. Er zijn ook speciale middelen voor laaggeletterden en in andere talen.

Daarnaast biedt de website van de Rijksoverheid voor doven en slechthorenden informatie over het coronavirus aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Ook op de website van Pharos staat begrijpelijke en up-to-date informatie en vindt u communicatiemiddelen voor voorlichting over het coronavirus.

Op de website corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen die een stap-voor-stap-uitleg met veel beeld prettig vinden. Zoals mensen met een verstandelijke beperking.

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030