Bestuur en organisatie Schietincident 24 Oktoberplein

Op woensdag 18 maart is er een samenkomst om de tramaanslag op het 24 Oktoberplein te herdenken. Dat is dan precies 1 jaar geleden. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Samenkomst 18 maart 2020

De aanslag veranderde de levens van direct getroffenen voorgoed. De impact op ooggetuigen en hulpverleners en op de stad en haar inwoners was groot. We vinden het belangrijk dat iedereen op 18 maart kan stilstaan bij deze gebeurtenissen. De samenkomst is op de herinneringsplek op het 24 Oktoberplein.

Programma
Tijd Activiteit
10.00 uur

U bent welkom op de herinneringsplek

10.30 uur

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Gedicht door dichter Ruben van Gogh van het Stadsdichtersgilde

Moment van stilte voor de slachtoffers

Op 18 maart hebt u de hele dag de gelegenheid om te herdenken. De herinneringsplek blijft, dus ook daarna hebt u altijd de gelegenheid om te herdenken.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Komt u met een groep? Dan horen wij dit vooraf graag via nafase18maart@utrecht.nl.

Herinneringsplek 24 Oktoberplein

De gebeurtenissen op 18 maart en het leed dat daarbij zoveel mensen is aangedaan, maakte op de Utrechters diepe indruk. Die kwam tot uiting in de overweldigende bloemenzee, de stille tocht en de vele kaarsjes die werden achtergelaten. Bewoners van de stad – en ook andere betrokkenen – spraken snel na 18 maart de wens uit dat er een blijvende herinneringsplek zou komen. Om op passende wijze medeleven te tonen en de slachtoffers te herdenken.

Op het 24 Oktoberplein werken we aan de aanleg van een blijvende herinneringsplek. Mensen kunnen daar stilstaan bij wat er op 18 maart 2019 is gebeurd. Een plek waar ruimte is voor verdriet en verbondenheid. Het ontwerp voor de herinneringsplek verbeeldt de golf van ongeloof en verdriet die door de stad Utrecht ging na het schietincident. De herinneringsplek is klaar op 18 maart 2020.

Evaluatie optreden crisisorganisatie

Vrijwel direct na het schietincident op 18 maart gaf de burgemeester samen met de crisispartners aan dat hij van het incident wilde leren. Om die reden heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een leerevaluatie gemaakt van het optreden van de crisisorganisatie. Die bestaat uit de politie Midden-Nederland, het Openbaar Ministerie, de gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht. Crisislab heeft een reflectie gemaakt van het optreden van de gemeentelijke crisisorganisatie (‘Bevolkingszorg’).

Leerpunten

Uit de evaluaties blijkt “dat de crisisorganisatie actief heeft gehandeld en begrijpelijke keuzes heeft gemaakt, gegeven de beschikbare informatie van dat moment, in een situatie die gepaard ging met dreiging, urgentie en onzekerheid”. Daarnaast zijn er leerpunten. De Utrechtse crisisorganisatie gaat hiermee aan de slag:

  • Het is belangrijk om bij een advies om binnen te blijven ook te vertellen hoe lang dit geldt en wat de noodzaak is.
  • De betekenis, rolverdeling en communicatie van het afkondigen van dreigingsniveau 5 kan beter.
  • Van enkele organisaties is de informatiebehoefte onvoldoende tijdig onderkend.
  • In crisissituaties blijft het lastig om gezamenlijk een eenduidig beeld van de situatie te krijgen.

Evaluaties

Naast de Utrechtse crisisorganisatie zijn ook de opschaling van de nationale crisisstructuur en het optreden van de Nationale Politie geëvalueerd.

Evaluatie nazorg

Het deelonderzoek naar de nazorg aan hulpverleners en professionals is klaar. Hierin staat de aanbeveling om aandacht te besteden aan de organisatie van nazorg aan betrokken professionals. Het onderzoek naar de effecten op de gezondheid van getroffenen en getuigen, is midden 2020 afgerond.

Waar kan ik terecht voor hulp na deze gebeurtenis?

U kunt voor ondersteuning en vragen terecht bij Slachtofferhulp Nederland: 0900 - 01 01.

De GGD Regio Utrecht heeft folders voor volwassenen en voor ouders:

Uw mening