Gemeenteraad Meepraten

Meepraten tijdens raadsinformatiebijeenkomsten

Wilt u als inwoner van Utrecht invloed uitoefenen op besluiten van de raad? Dan kunt u meepraten tijdens de raadsinformatiebijeenkomsten.

Meepraten? Zo gaat dat

Bij elke raadsinformatiebijeenkomst wordt een bijpassende werkvorm gekozen. Ter voorbereiding van uw bijdrage is het belangrijk om te weten welke werkvorm de raad toepast bij de bijeenkomst waarbij u komt meepraten. Met uitzondering van de technische bijeenkomst krijgt u bij alle andere werkvormen de gelegenheid schriftelijk of mondeling uw mening te geven over het onderwerp. Hieronder leest u meer over de werkvormen: reguliere bijeenkomst, twistgesprek, Lagerhuisdebat, vragen stellen, interview, ideeënuitwisseling, zeepkistmarkt en technische bijeenkomst.

Aanmelden als meeprater

  1. U meldt zich aan voor een  raadsinformatiebijeenkomst via het aanmeldformulier.  
  2. Afhankelijk van het aantal meepraters krijgt u 3 tot 5 minuten spreektijd. Bij sommige werkvormen krijgt u niet per definitie eigen spreektijd. Meer informatie over de spreektijden vindt u bij de beschrijving van de werkvormen.
  3. Uw spreektekst mailt u vooraf, zodat raadsleden zich kunnen inlezen. De griffie publiceert uw bijdrage (zonder adres/mail-gegevens) in de online vergadertool iBabsOnline.

Reguliere bijeenkomst

Een gespreksleider licht na opening eerst kort toe wat het doel is van de bijeenkomst. Daarna krijgen alle meepraters, afhankelijk van het aantal, enkele minuten de gelegenheid hun standpunt mondeling toe te lichten. Nadat alle sprekers het woord hebben gehad, is er gelegenheid voor raadsleden om vragen te stellen. Soms begint de bijeenkomst met een presentatie van een ambtenaar om de aanwezigen te informeren over de laatste stand van zaken rondom het onderwerp.   

Belangrijk voor meepraters:
Bij deze werkvorm is het wenselijk dat u uw spreektekst vooraf mailt, zodat raadsleden zich kunnen inlezen. Dit kan tot uiterlijk woensdagochtend 09.00 uur voor de raadsinformatiebijeenkomst. Wij bundelen de teksten van meepraters. Er wordt er geen verslag van de bijeenkomst gemaakt.

 

 

Twistgesprek

Na opening van de bijeenkomst door de gespreksleider krijgen eerst raadsleden van de agenderende partij(en) het woord om toe te lichten waarom zij dit onderwerp willen bespreken. Daarna laat de gespreksleider meepraters aan het woord die positief zijn over het onderwerp/voorstel en krijgen zij de kans om hun standpunt te beargumenteren. Vervolgens mogen meepraters die negatief zijn over het voorstel met tegenargumenten komen. Nadat de voor- en tegenstanders aan het woord zijn geweest, krijgen raadsleden de gelegenheid vragen te stellen aan de meepraters. Tot slot krijgen de agenderende raadsleden kort het woord en sluit de gespreksleider de bijeenkomst af.

Belangrijk voor meepraters:
In principe krijgt iedere meeprater de gelegenheid om in enkele minuten zijn/haar mening te geven. Als er veel meepraters zijn die dezelfde argumenten hebben, kan de gespreksleider ervoor kiezen de bijdrages te bundelen en niet iedere meeprater spreektijd te geven. Dit kan nodig zijn om te zorgen dat er tijd overblijft voor het stellen van vragen door raadsleden. Het is bij deze werkvorm noodzakelijk dat u op het aanmeldformulier voor meepraters aangeeft of u voor- of tegenstander bent en wat uw argumenten zijn. Dit kan tot uiterlijk woensdagochtend 9.00 uur voor de raadsinformatiebijeenkomst.

Lagerhuisdebat

Na opening van de bijeenkomst door de gespreksleider krijgen eerst raadsleden van de agenderende partij(en) het woord om toe te lichten waarom zij dit onderwerp willen bespreken. Daarna start de gespreksleider het debat. Meepraters gaan (via de gespreksleider) met elkaar in debat over de voor- en nadelen van het onderwerp. Raadsleden luisteren en mogen enkel verhelderende vragen stellen, niet mee debatteren.

Belangrijk voor meepraters:
Bijzonder aan deze werkvorm is dat meepraters niet de gelegenheid krijgen om hun eigen tekstbijdrage voor te dragen, maar dat zij met elkaar in debat gaan over het onderwerp. Als een meeprater argumenten noemt, dan mag u als mede-meeprater daarop reageren. Dit gebeurt echter via de gespreksleider. Door uw hand op te steken maakt u kenbaar dat u wilt reageren, maar u mag pas spreken als u van de gespreksleider het woord krijgt. Bij deze werkvorm is het een voorwaarde dat u als meeprater van tevoren uw tekstbijdrage aanlevert via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk woensdagochtend 9.00 uur in de week voorafgaand aan de raadsinformatiebijeenkomst.

Vragen stellen

Een gespreksleider licht na opening van de bijeenkomst eerst kort toe om welk voorstel het gaat. Raadsleden hebben de tekstbijdragen van de meepraters vooraf gelezen en stellen hierover direct vragen aan de meepraters. Zo is er veel tijd voor verdieping en discussie tussen raadsleden en meepraters.

Belangrijk voor meepraters:
Bij deze werkvorm is het een voorwaarde dat u als meeprater van tevoren uw tekstbijdrage aanlevert. Dit kan tot uiterlijk maandagmiddag 15.00 uur in de week voorafgaand aan de raadsinformatiebijeenkomst. Raadsleden kunnen zich dan inlezen en vragen voorbereiden. U krijgt tijdens de bijeenkomst niet de gelegenheid om uw tekstbijdrage voor te dragen.

Interview

De bijeenkomst wordt geleid door een (externe) gespreksleider/interviewer. De gespreksleider licht na opening van de bijeenkomst eerst kort toe om welk voorstel het gaat. Daarna gaat de gespreksleider meepraters interviewen. Ook stimuleert de gespreksleider discussies tussen meepraters over het onderwerp. Raadsleden luisteren en zijn niet actief betrokken bij de discussie. Ze kunnen eventueel wel vragen stellen.

Belangrijk voor meepraters:
Bij deze werkvorm is het een voorwaarde dat u als meeprater van tevoren uw tekstbijdrage aanlevert. Dit kan tot uiterlijk maandagmiddag 15.00 uur in de week van de raadsinformatiebijeenkomst. De interviewer kan dan vragen voorbereiden. U krijgt tijdens de bijeenkomst niet de gelegenheid om uw tekstbijdrage voor te dragen.

Ideeënuitwisseling

Het onderwerp van deze bijeenkomst roept reacties op die niet per se tegengesteld zijn. Meepraters brengen hun belang over het voetlicht en delen hun ervaringskennis met de raadsleden. Er vindt een dialoog plaats. Raadsleden krijgen zo meer zicht op de verschillende belangen, op de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Uit de ideeën kunnen zij de meest bruikbare selecteren.

Belangrijk voor meepraters:
In principe krijgt iedere meeprater de gelegenheid om in enkele minuten zijn/haar bijdrage mondeling toe te lichten. Het is bij deze werkvorm noodzakelijk dat u zich aanmeldt als meeprater via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk woensdagochtend 09.00 uur voor de raadsinformatiebijeenkomst. 

Zeepkistmarkt

Meepraters presenteren eerst en public kort de kern van hun verhaal (pitch) en nemen daarna plaats achter een tafeltje. Raadsleden krijgen de kans zich uitgebreider te informeren door bij de verschillende meepraters aan tafel te gaan zitten en vragen te stellen.

Belangrijk voor meepraters:
Bij deze werkvorm krijgt u als meeprater 1 minuut de tijd om en public de kern van uw verhaal te vertellen. Daarna neemt u plaats achter een (sta)tafel. U mag van alles meenemen om uw verhaal te ondersteunen. Het is bij deze werkvorm noodzakelijk dat u zich aanmeldt als meeprater via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk woensdagochtend 09.00 uur voor de raadsinformatiebijeenkomst.

Technische bijeenkomst

Het onderwerp van deze bijeenkomst is specialistisch van aard en de raadsleden worden voor het eerst geconfronteerd met de problematiek en de denkrichtingen voor oplossingen. Wethouders of ambtenaren lichten het onderwerp toe. Raadsleden kunnen vragen stellen.

Belangrijk voor meepraters:
Bij deze werkvorm kunt u niet meepraten. U bent wel welkom als toehoorder. U hoeft zich niet aan te melden.


Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht