Gemeenteraad Handboek Raadsleden

foto RIB in Trouwzaal

Inhoud Handboek Raadsleden


In het Handboek Raadsleden staat de belangrijkste informatie die raadsleden nodig hebben om te kunnen functioneren; zoals verordeningen, spelregels en een instrumentenoverzicht.

1.    Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
       raad van de gemeente Utrecht (Gemeenteblad van Utrecht 2018 nr. 1) 521 kb

2.    Instrumentenoverzicht gemeenteraad Utrecht

3.    Spelregels ter uitvoering van het Reglement van Orde

3.1.  Amendement: modelformulier

3.2  Aanbeveling ‘opstellen amendement – financieel onderdeel’

3.3  Initiatiefvoorstel: procedure behandeling in commissie en raad

3.4  Initiatiefvoorstel: toetsing presidium

3.5  Initiatiefvoorstel: procedure intrekking

3.6  Vervallen

3.7  Interpellatieverzoek: modelformulier

3.8  Actuele motie: procedure moties niet-geagendeerde onderwerpen

3.9  Motie: modelformulier

3.10  Raadsagenda: indeling in A- en B-stukken

3.11  Spreektijdenregeling

3.12  Mondelinge vragen en actuele moties

3.13  Privaatrechtelijke overeenkomsten met ingrijpende gevolgen

3.14  Besloten raads- en commissievergaderingen

4.   Verordening op de Raadscommissies (Gemeenteblad van Utrecht 2018 nr. 3)

5. Verordening subcommissie Controle en Financiën van de commissie Mens en
Samenleving
 (Gemeenteblad van Utrecht 2010 nr. 125)

6. Overige commissies van de raad
6.1  Referendumcommissie
6.2  Bezwaarschriftencommissie

7. Overige verordeningen
7.1  Reglement op de fractiemedewerkers (Gemeenteblad van Utrecht 2004 nr. 61)      

7.2  Verordening op de ambtelijke bijstand (Gemeenteblad van Utrecht 2009 nr. 45)

7.3  Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
      (Gemeenteblad van Utrecht 2018 nr. 5)

7.4  Verordening financiële bijdrage fracties (Gemeenteblad van Utrecht 2018 nr. 4)

7.4.1 Spelregel: Handreiking bij verantwoording

7.5  Verordening Rekenkamer Utrecht  (Gemeenteblad van Utrecht 2018 nr. 6)

7.5.1 Overzicht overige regelingen

7.5.2 Spelregel: Behandeling Rekenkamerrapporten

7.6  Verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht
       (Gemeenteblad van Utrecht 2017 nr. 97334)

7.7  Verordening over het recht van onderzoek (Gemeenteblad van Utrecht 2002 nr. 29)      

7.8  Verordening Burgerinitiatief  (Gemeenteblad van Utrecht 2016 nr.1)

7.9  Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften
      (Gemeenteblad van Utrecht 1994 nr. 14)      

7.10 Instructie voor de Griffier van de gemeente Utrecht
        (Gemeenteblad van Utrecht 2016 nr. 16)

7.11  Verordening op de Commissie Personeelszorg Raadsfunctionarissen
       (Gemeenteblad van Utrecht 2018 nr. 2)

7.12  Gedragscode voor leden van de gemeenteraad
        (Gemeenteblad van Utrecht 2016 nr. 8)

7.13 Gedragscode voor burgemeester en wethouders
        (Gemeenteblad van Utrecht 2010 nr. 71)

7.14  Protocol Agressie tegen college- en raadsleden gemeente Utrecht
        (Raadsbesluit 2013-55, 30 mei 2013)

7.15  Regeling tijdelijke vervanging bij zwangerschap, bevalling en ziekte

7.16  Werkwijze raad in de wijk

 


Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Uw mening