Initiatief en invloed Leefstraten

Bewoners in verschillende straten

De straat tijdelijk anders gebruiken. Even minder ruimte voor verkeer, meer ruimte voor ontmoeten. Dat is het idee van leefstraten. Van 22 juli tot en met 30 augustus is het mogelijk om een straat in te richten als leefstraat.

Wat is een leefstraat?

In een leefstraat richten bewoners tijdelijk hun straat op een creatieve en leefbare manier in. Ook is een leefstraat autovrij. Zo komt er ruimte vrij voor bewoners om elkaar te ontmoeten en kinderen rustig op straat te laten spelen. Leefstraten vinden plaats in een rustige periode, namelijk de zomervakantie. De parkeerdruk ligt in die periode veel lager en heeft het verkeer er niet te veel last van. Doorgaande wegen kunnen daarom geen leefstraat worden.

Waar moet ik op letten bij het organiseren van een leefstraat?

Goede informatievoorziening en overeenstemming tussen straat- en buurtbewoners is belangrijk bij een leefstraat.

 • U informeert uw buren en buurt over de plannen en gaat met hen in gesprek. U kunt een informatiebijeenkomst organiseren voor uw buren en de buurt, het zogenoemde invloedgebied
 • U verzamelt handtekeningen om te laten zien dat uw initiatief gesteund wordt. In (het gedeelte van) de straat die ingericht wordt als leefstraat, moet in principe iedereen voor zijn. In het gedeelte van de straat dat niet afgesloten wordt, geldt dat een ruime meerderheid voor moet zijn en dat bezwaren zoveel mogelijk moeten worden ondervangen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak en de communicatie met de straat en de buurt. Dit sluit aan bij de werkwijze van het initiatievenfonds.

Wat wordt bedoeld met invloedgebied?

Het invloedgebied is het gebied waar men gevolgen ondervindt van de leefstraat op het gebied van de bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer en de verkeerscirculatie. Dat kan een aanliggende straat of aanliggende straten zijn of een gedeelte van een straat zijn. Verspreid een brief in de omliggende straten over het plan. Geef hierin aan op welke manier en aan wie vragen kunnen worden gesteld en nodig mensen uit voor bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst. De gemeente beoordeelt of voldoende inspanning is geleverd en of de buurt goed bereikbaar blijft.

Aanvraag leefstraat

U kunt tot en met 16 juni een aanvraag doen om uw straat in te richten als leefstraat. Bekijk de randvoorwaarden voor het aanvragen van een leefstraat.

Mail uw aanvraag naar leefstraten@utrecht.nl en stuur mee:

 • het ingevulde aanvraagformulier (pdf, 97 kB)
 • handtekeningen om aan te tonen dat u voldoende steun heeft voor de leefstraat. Maak zelf een formulier met de handtekeningen, gebruik ter inspiratie deze voorbeelden (pdf, 17 kB).
 • een duidelijke situatiekaart met het af te sluiten gedeelte van de straat en de inrichting. Gebruik bijvoorbeeld Google Maps als basis of dit voorbeeld (pdf, 43 kB).

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

We beoordelen uw plan met de handtekeningen en de situatiekaart. Daarnaast toetsen we het plan aan de hand van de randvoorwaarden.

Op 5 juli informeren wij u of uw aanvraag voor een leefstraat is goedgekeurd of niet.

10 randvoorwaarden voor een leefstraat

De aanvraag voor een leefstraat toetsen wij aan deze 10 punten:

 1. De straat is een 30 km-straat en mag geen ontsluitingsweg zijn of hoofdzakelijk bestemd zijn als doorgaande route.
 2. De initiatiefnemers hebben een concreet plan over hoe ze met mobiliteit (parkeren, fietsen enzovoorts) omgaan.
 3. De buurt moet goed bereikbaar blijven met de fiets en met de auto voor bestemmingsverkeer.
 4. Parkeren moet mogelijk blijven voor omwonenden van de leefstraat in de omgeving.
 5. De hele buurt moet toegankelijk blijven voor nood- en hulpdiensten.
 6. Leefstraten moeten plaatsvinden in de zomervakantie. Het is een tijdelijk project met een duidelijke begin- en einddatum.
 7. De initiatiefnemers zorgen in en rondom de straat voor heldere communicatie en draagvlak en zoeken naar oplossingen voor bezwaren.
 8. In (het gedeelte van) de straat die ingericht wordt als leefstraat, moet in principe iedereen voor zijn. Voor het gedeelte van de straat dat niet afgesloten wordt, geldt dat een ruime meerderheid voor moet zijn en dat bezwaren zoveel mogelijk moeten worden ondervangen.
 9. De initiatiefnemers hebben een plan over hoe zij het gesprek aangaan en omgaan met vragen van buren en buurtgenoten in de periode van de leefstraat.
 10. Er is ruimte voor maximaal 10 leefstraten in de hele stad en maximaal 3 leefstraten per wijk.

Waar is een initiatiefnemer verantwoordelijk voor?

 • Draagvlak regelen voor het plan in de straat en het informeren van omliggende straten.
 • Het indienen van de aanvraag met een plan, het aantonen van draagvlak en het bijvoegen van een duidelijke situatie kaart.
 • Het doen van een melding als de activiteiten die u wilt organiseren meldingsplichtig zijn, zoals bij een straat- of buurtfeest.
 • Het uitvoeren van het idee en het in en rondom de straat informeren over het plan.
 • Tijdens en voorafgaand aan de periode van de leefstraat het gesprek aangaan met buren en buurtgenoten en bereikbaar zijn voor vragen.
 • Indien gewenst een aanvraag doen bij het Initiatievenfonds voor inrichtingselementen of activiteiten.

Waar is de gemeente verantwoordelijk voor?

 • Het beoordelen van het plan en het toetsen van de aanvraag aan randvoorwaarden.
 • Het nemen van een besluit of de leefstraat wel of niet kan doorgaan.
 • Het verzorgen van tijdelijke verkeersborden  en een eventuele wegafsluiting.
 • Het verspreiden van een wijkbericht in de buurt om te informeren over een tijdelijke wegafsluiting tijdens de leefstraat periode.
 • Via het Initiatievenfonds mee kunnen helpen met een bijdrage. 

Waarom een leefstraat?

Door samen na te denken over een andere inrichting van de straat, leren buren elkaar (beter) kennen. De ervaring leert dat een straat zonder, of met minder auto’s, ook uitnodigt tot andere gezamenlijke activiteiten. Een leefstraat geeft dus een impuls aan de sociale cohesie. Een leefstraat draagt op deze manier ook bij aan een stad die we samen maken én aan de bewustwording van vraagstukken rondom mobiliteit en leefbaarheid in relatie tot de beperkte beschikbare openbare ruimte. Ook in 2019 willen we het inwoners mogelijk maken hun straat in te richten als leefstraat. In de raadsbrief van 30 april staat hier meer over beschreven.

Hulp en contact Leefstraten

Telefoon

14 030 (vraag naar uw wijkbureau)

E-mail

leefstraten@utrecht.nl