Initiatief en invloed Waar werken we aan in Leidsche Rijn

De gemeente vraagt bewoners zoveel mogelijk wat zij willen met hun wijk. Bijvoorbeeld over projecten en activiteiten. Samen met bewoners bepalen we wat we willen in de wijk. Dit staat in de de Wijkambities Leidsche Rijn (2014-2018) . Ieder jaar werken we de wijkambities uit in een wijkactieprogramma. Hierin staat wat we gaan doen, bijvoorbeeld kunst in de wijk of de aanleg van een fietsroute. 

De plannen voor Leidsche Rijn 2014-2018

Bewoners en organisaties kozen voor de periode 2014 - 2018 samen de belangrijkste verbeterpunten voor de wijk. Er zijn 3 soorten. In 2017 werken we aan:

  1. voorzieningen en activiteiten: bijvoorbeeld nieuwe speelplekken en een kinderdagverblijf in Hoge Weide
  2. sociale samenhang en leefbaarheid: bijvoorbeeld het aanmoedigen van buurtontmoetingen of projecten voor jongeren
  3. bereikbaarheid, verkeer en parkeren, bijvoorbeeld de aanleg van fiets- en wandelroutes langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

1. Voorzieningen en activiteiten in de wijk

In Leidsche Rijn willen we meer voorzieningen en activiteiten. Daarbij is het belangrijk om op een goede manier informatie te geven over wat er te doen is of wat er gebeurt in de wijk. Ook willen we bijvoorbeeld meer verschillende winkels en meer ruimte voor cultuur en sport. Het komende jaar werken we aan:

De grote belangstelling voor de in 2016 gestarte nieuwe hockeyclub HC Rijnvliet maakt de aanleg van het 3e wenselijk.

Midden in de nieuwbouwwijk Hoge Weide staat een monumentale boerderij. De gemeente is met Boei, de protestantste kerk, een BSO, een zorginstelling en een uitvaartondernemer bezig met een plan voor maatschappelijke voorzieningen in de wijk. Naast de genoemde partijen is het plan ook gericht op bijeenkomsten voor organisaties in de wijk en op de grote speeltuin die naast de boerderij komt.

In deze nieuwe buurt komen twaalf speelplekken en een grote speeltuin. Buurtbewoners hebben in 2016 hun wensen voor de inrichting van deze speelplekken gegeven op bijeenkomsten en vervolgens is er digitaal gestemd over inrichtingsvarianten. De aanleg van alle deze plekken vindt plaats in 2016 en in 2017. De grote speeltuin bij Boerderij de Hoef komt in 2017.

 

Aan de zuidzijde van Hoge Weide wordt gebouwd aan een kinderdagverblijf in een gebouw met huurappartementen.

De bouw van het kernwinkelgebied met daarin diverse maatschappelijke voorzieningen - zoals de bibliotheek en het wijkbureau Leidsche Rijn – gaat geheel 2017 nog door en begin 2018 gaat bijna alles tegelijk open.

 

In het zuidelijke deel van dit centrum komt een kinderdagverblijf. De selectieprocedure voor de ontwikkelaar is in 2016 gestart.

 

Besloten is om het proces voor de tijdelijke invulling van de kavels die bij oplevering van het centrum nog niet zijn ingericht een vervolg te geven.

 

Eind 2017 verwacht de Foodmarket aan het Brusselplein open te gaan. Waarschijnlijk voor oplevering van het gehele kernwinkelgebied.

 

Gemeente en schoolbesturen onderzoeken de gewenste schoolvorm en grootte en op welke locatie de school kan komen.

 

Voor de huidige school Mavo10 (in tijdelijke gebouw) en voor de nieuwe Voortgezet onderwijsschool zoekt de gemeente samen met de schoolbesturen naar geschikte locaties in de wijk.

2.Sociale samenhang en leefbaarheid

Een goede band en begrip tussen bewoners is belangrijk voor een goede sfeer in de wijk. We gaan dit op verschillende manier versterken, bijvoorbeeld door meer culturele activiteiten of ontmoetingsplekken voor jongeren. Ook is het belangrijk dat de wijk er mooi en goed uitziet, door bijvoorbeeld meer groen. Het komende jaar werken we aan:

Informele bijeenkomsten in de nieuwbouwbuurten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en informatie krijgen over diverse voorzieningen en organisaties in hun nieuwe wijk. Dock organiseert de bijeenkomst waarbij vele organisaties zijn betrokken.

 

Het buurtteam ondersteunt mensen met hun hulpvragen onder andere door hen te begeleiden (indien wenselijk) hun netwerk in hun buurt te versterken. Kan een buurvrouw of ouder van een school de hulpvrager ondersteunen?

 

De ontwikkelaars hebben samen met de gemeente plannen bedacht om de biodiversiteit en stadsecologie in Terwijde te versterken. Het zijn bouwkundige oplossingen en andere beplanting. In 2016 en in 2017 worden deze plannen uitgevoerd in de spoorzone Terwijde en in Scherf 11b.
 

 

De cultureel programmeur/intendant, aangesteld door gemeente, draagt zorg voor een cultureel programma voor 2017 en 2018.Belangrijke basis daarvoor is de gezamenlijke evaluatie met verschillende partijen (waaronder Het Glazen Circus) van het cultureel zomerprogramma 2016 op en rondom het Berlijnplein. De organisaties Mobile Arts (o.a. de Parade), Sharing Arts Society (o.a. de St Maartensparade) en kinderkunstlocatie de Vrijstaat hebben onder de gezamenlijke noemer ‘Het Glazen Circus’ het programma verzorgd. Daarnaast organiseren Zimihc (o.a. Lazy Sunday Afternoon) en enkele bewoners (de winnaars van de prijsvraag ‘je eigen festijn op het Berlijnplein’) activiteiten op het Berlijnplein.

 

De cultureel programmeur/intendant van de gemeente maakt voorstellen voor een passende gebouwde voorziening. Daarnaast wordt uitgewerkt het concept CityHall, een flexibel gebouw voor culturele programmering en evenementen. Hierbij zal nauw worden samengewerkt met de gemeente, de wijkraad en partners en betrokkenen uit de stad.

 

De gemeente start een onderzoek naar de financiële en programmatische haalbaarheid van een maatschappelijke voorziening in Leidsche Rijn Centrum. Betrokken partijen en bewoners worden betrokken bij de invulling van deze voorziening.

 

Enkele omwonenden en de partners van de Metaalkathedraal hebben een plan om de openbare ruimte in Rijnvliet in te richten met zoveel mogelijk groen dat mens en dier kunnen eten; een ‘eetbare woonwijk’. Volgens de principes van ‘een voedselbos’. De gemeente is positief over het plan en onderzoekt samen met de initiatiefnemers de haalbaarheid van het plan.

 

In de openbare ruimte van dit nieuwe centrum gaat een kunstwerk komen. Het programma van eisen en keuze kunstenaar en ontwerp komen in samenwerking met de bewoners tot stand.

 

De toename van jongeren komende jaren vraagt om meer jongerenontmoetingsplekken in de openbare ruimte. Jongeren en hun ouders of andere mensen kunnen zelf met voorstellen komen en daarvoor een Initiatievenfonds aanvraag doen bij gemeente. De gemeente stimuleert de komst van goede plekken en neemt indien wenselijk zelf initiatieven voor de aanleg van dergelijke plekken.

 

Er is een wijkwerkgroep van (mede)opvoeders (bewoners uit de wijk) met elkaar in gesprek over onder andere scheidingen. Deze groep is actiegericht; ze bedenken hoe dit thema breder in de wijk te bespreken en ze voeren dit plan ook uit. Dock begeleidt de groep en is de trekker van de denktank scheidingen voor de wijk Leidsche Rijn en Vleuten/De Meern. Het project is onderdeel van het samenwerkingsnetwerk Gezonde wijk. De vele gezondheid- en welzijnsprofessionals werken hierin samen met als doel de gezondheid en het welbevinden van wijkbewoners te behouden en verbeteren.

 

Diverse actieve bewoners organiseren allerlei activiteiten - op gebied van bewegen/sporten, cultuur en gezamenlijk groenbeheer - die onder meer tot doel hebben dat mensen elkaar in deze nieuwbouw wijk leren kennen, maar vaak ook de wijk een stukje mooier maken. Het Initiatievenfonds van de gemeente stimuleert deze initiatieven en kan een financiële bijdrage geven aan dergelijke projecten. Het wijkbureau ondersteunt de initiatiefnemers hierbij.

 

De 3 Multi Functionele Accommodaties (MFA’s); Voorn, Waterwin en t Zand met daarin onder andere basisscholen en welzijnsruimten worden bouwtechnisch en functioneel geoptimaliseerd.

 

Door de gehele wijk zijn er vele initiatieven (grote en kleine) van bewoners(groepen) die een klein of groter stuk van de groene openbare ruimte zelf beheren. Grotere initiatieven in 2016; De Kersenboomgaard; Willem-AlexanderPark; Mea-Vota Buurttuin en Johanniterveld.

 

In de wijk komt steeds meer zwerfvuil. De volgende plekken vragen extra aandacht omdat ze snel vervuilen: langs doorgaande wegen/ fietspaden, de routes tussen middelbare scholen en winkelcentra en ‘hangplekken’. Stadsbedrijven zoekt samen met diverse gemeentelijke diensten de haalbaarheid van een bewustwordingsactie voor middelbare scholieren. Bij voorkeur in samenwerking met de scholen.

Betere ketensamenwerking tussen diverse partners voor kinderen boven een gezond gewicht. Aandacht voor voeding, bewegen en opvoeding. Het netwerk draagt bij aan kennisvergroting en kennisdelen en aan het vergroten van bewustwording bij ouders en wijkpartijen.

Om buurtontmoetingsruimten , die geen eigendom zijn van gemeente, van bijvoorbeeld woon/zorg complexen, sportkantines aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor bewonersactiviteiten komt er een subsidie voor kleine fysieke aanpassingen.

 

Op basis van in 2016 geformuleerde analyse en aanpakken concrete projecten vaststellen en uitvoeren die aansluiten bij de behoeften van de sterke groeiende groep jongeren (12 t/m 23 jaar ) in de wijk. Het Jongerenbudget voor culturele- en vrijetijdsactiviteiten (peildatum 2016 50.000 euro) blijven inzetten voor Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.
Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, wijkbureau Leidsche Rijn, wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Veiligheid

3. Bereikbaarheid, verkeer en parkeren

Voor bewoners is het belangrijk dat de wijk goed bereikbaar is en dat zij makkelijk kunnen parkeren. Maar het moet ook veilig zijn en parkeeroverlast willen we tegengaan. Daarom willen we ook goed openbaar vervoer en goede fietspaden. Het komende jaar werken we aan:

Het fietspad langs het kanaal, J.C. Verthorenpad in Leeuwesteyn en Leidsche Rijn Centrum Oost krijgt een nieuwe inrichting met een voetpad en meubilair.

 

In 2017 maakt de gemeente de fietsboulevards beter herkenbaar en veiliger. Niet iedereen herkent de brede zwarte asfaltpaden als fietspad en rijden er ook auto’s op. In de zomer zijn hiervoor in nauw overleg met bewoners plannen gemaakt.

 

De Jazzsingel wordt voor auto’s (niet voor stadsbussen) afgekoppeld van de Terwijdesingel. Dit gebeurt begin 2017 gelijk met de opening van het nieuwe deel van de Vleutensebaan. Terwijde-Oost is dan alleen bereikbaar vanaf de Vleutensebaan, via de onderdoorgangen Musicallaan en Belcampostraat.

 

Het Fred Raymondpad is een belangrijke schoolroute voor langzaam verkeer. De verkeersveiligheid van deze route wordt verbeterd met name op de kruising met de Franz Leharsingel en in minder mate met de Walter Kollolaan.

 

De nieuwe hoofdinfrastructuur in en rondom het Leidsche Rijn centrum wordt afgerond. Onderdeel hiervan zijn een openbare parkeergarage en een park & ride aan het Berlijnplein.

 

Aandacht voor vermindering van risicovol verkeersgedrag zoals:

  • ervaringscursussen voor scooters op de rijbaan
  • tegengaan van smartphone-gebruik in het verkeer
  • gebruik van fietsverlichting
  • tegengaan van door rood licht rijden
  • aandacht voor te hard rijden
Uw mening