Uw initiatief Leefstraten

Bewoners in verschillende straten

De straat tijdelijk anders gebruiken. Even minder ruimte voor verkeer, meer ruimte voor ontmoeten. Dat is het idee van leefstraten. In de zomer van 2019 zijn 4 Utrechtse straten een leefstraat.

Bewoners richten de volgende straten deze zomer in als leefstraat:

 • Grasstraat op het deel dat nu al een woonerf is van 22 juli tot 30 augustus
 • Concordiastraat op het middendeel van 19 juli tot 12 augustus (vanwege het buurtfeest in de Concordiastraat is de startdatum aangepast)
 • Noordeindestraat op het middendeel van 3 augustus tot 26 augustus
 • Malakkastraat op het westelijk deel van 22 juli tot 30 augustus

Wat is een leefstraat?

In een leefstraat richten bewoners tijdelijk hun straat op een creatieve en leefbare manier in. Ook is een leefstraat autovrij. Zo komt er ruimte vrij voor bewoners om elkaar te ontmoeten en kinderen rustig op straat te laten spelen. Leefstraten vinden plaats in een rustige periode, namelijk de zomervakantie. De parkeerdruk ligt in die periode veel lager en heeft het verkeer er niet te veel last van. Doorgaande wegen kunnen daarom geen leefstraat worden.

10 randvoorwaarden voor een leefstraat

De aanvraag voor een leefstraat hebben wij getoetst aan deze 10 punten:

 1. De straat is een 30 km-straat en mag geen ontsluitingsweg zijn of hoofdzakelijk bestemd zijn als doorgaande route.
 2. De initiatiefnemers hebben een concreet plan over hoe ze met mobiliteit (parkeren, fietsen enzovoorts) omgaan.
 3. De buurt moet goed bereikbaar blijven met de fiets en met de auto voor bestemmingsverkeer.
 4. Parkeren moet mogelijk blijven voor omwonenden van de leefstraat in de omgeving.
 5. De hele buurt moet toegankelijk blijven voor nood- en hulpdiensten.
 6. Leefstraten moeten plaatsvinden in de zomervakantie. Het is een tijdelijk project met een duidelijke begin- en einddatum.
 7. De initiatiefnemers zorgen in en rondom de straat voor heldere communicatie en draagvlak en zoeken naar oplossingen voor bezwaren.
 8. In (het gedeelte van) de straat die ingericht wordt als leefstraat, moet in principe iedereen voor zijn. Voor het gedeelte van de straat dat niet afgesloten wordt, geldt dat een ruime meerderheid voor moet zijn en dat bezwaren zoveel mogelijk moeten worden ondervangen.
 9. De initiatiefnemers hebben een plan over hoe zij het gesprek aangaan en omgaan met vragen van buren en buurtgenoten in de periode van de leefstraat.
 10. Er is ruimte voor maximaal 10 leefstraten in de hele stad en maximaal 3 leefstraten per wijk.

Waar is een initiatiefnemer verantwoordelijk voor?

 • Draagvlak regelen voor het plan in de straat en het informeren van omliggende straten.
 • Het indienen van de aanvraag met een plan, het aantonen van draagvlak en het bijvoegen van een duidelijke situatie kaart.
 • Het doen van een melding als de activiteiten die u wilt organiseren meldingsplichtig zijn, zoals bij een straat- of buurtfeest.
 • Het uitvoeren van het idee en het in en rondom de straat informeren over het plan.
 • Tijdens en voorafgaand aan de periode van de leefstraat het gesprek aangaan met buren en buurtgenoten en bereikbaar zijn voor vragen.
 • Wanneer gewenst een aanvraag doen bij het Initiatievenfonds voor inrichtingselementen of activiteiten.

Waar is de gemeente verantwoordelijk voor?

 • Het beoordelen van het plan en het toetsen van de aanvraag aan randvoorwaarden.
 • Het nemen van een besluit of de leefstraat wel of niet kan doorgaan.
 • Het verzorgen van tijdelijke verkeersborden  en een eventuele wegafsluiting.
 • Het verspreiden van een wijkbericht in de buurt om te informeren over een tijdelijke wegafsluiting tijdens de leefstraat periode.
 • Via het Initiatievenfonds mee kunnen helpen met een bijdrage. 

Waarom een leefstraat?

Door samen na te denken over een andere inrichting van de straat, leren buren elkaar (beter) kennen. De ervaring leert dat een straat zonder, of met minder auto’s, ook uitnodigt tot andere gezamenlijke activiteiten. Een leefstraat geeft dus een impuls aan de sociale cohesie. Een leefstraat draagt op deze manier ook bij aan een stad die we samen maken én aan de bewustwording van vraagstukken rondom mobiliteit en leefbaarheid in relatie tot de beperkte beschikbare openbare ruimte. Ook in 2019 maken inwoners gebruik van de mogelijkheid om hun straat in te richten als leefstraat. In de raadsbrief van 30 april staat hier meer over beschreven.

Hulp en contact Leefstraten

Telefoon

14 030 (vraag naar uw wijkbureau)

E-mail

leefstraten@utrecht.nl

Uw mening