Internationale zaken Europa

Vlaggen van Europa

Europa ver weg? Helemaal niet! Als gemeente werken we nauw samen met verschillende instanties in Europa. Het college van burgemeester en wethouders stelde de Europastrategie voor Utrecht 2014-2020 (pdf, 258 kB) vast. Utrecht is een van de meest competitieve regio’s van Europa. Dat is een mooi uitgangspunt om Utrecht op de kaart te zetten want dit laat de kracht van onze regio zien.

Actief in Brussel

Steeds meer Europese regelgeving heeft directe invloed op projecten in de stad. Utrecht heeft daarom met de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het G-4 kantoor in Brussel. Bekijk wat de G4 in Brussel doet.

Vanuit de gemeente werkt er een vertegenwoordiger in Brussel die Europese ontwikkelingen volgt die voor Utrecht van belang zijn, subsidiemogelijkheden (en partners) zoekt, netwerken opbouwt en onderhoudt, en Utrecht profileert als stad van kennis en cultuur. De Utrechtse werkplek in Brussel staat ook open voor andere samenwerkingspartners uit Utrecht.

Eurocities

Utrecht is lid van EUROCITIES, een belangenorganisatie van 180 Europese steden. Bestuurders en ambtenaren nemen actief deel aan verschillende fora en profileren Utrecht als interessante en innovatieve stad in Europa. Eurocities biedt kansen om best practices en innovatieve kennis te delen. Het actieve lidmaatschap levert contacten op die ook binnen het Connected Cities Network (zie hieronder) tot samenwerkingsprojecten leiden en tot Europese subsidiepartnerschappen.

EUROCITIES biedt Utrecht een platform voor:

 • beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging (lobbyclub in de nabijheid van Europees Parlement): door te reageren op concept-EU-richtlijnen en aan te sluiten bij consultatie en rondetafelgesprekken in het Europees Parlement, in contact met Utrechtse EU-parlementariërs;
 • uitwisseling van kennis en ervaringen: zowel best practices als interactie bij vraagstukken in collega-steden;
 • netwerkontwikkeling ten behoeve van Europese partnerschappen en subsidieprojecten: steden kennen elkaar en vinden elkaar in consortia.

Sinds 2015 treedt Lot van Hooijdonk, wethouder Duurzaamheid, Milieu en Mobiliteit, gedurende twee jaar op als voorzitter van het Environment Forum. Deze positie biedt verschillende mogelijkheden voor internationale profilering van Utrecht en lobbyactiviteiten in Brussel.

Connected Cities Network

Utrecht Connected Cities Network (CCN) is een dynamisch en informeel netwerk van internationale steden waarmee Utrecht zich in wisselende intensiteit verbindt, gestuurd door Utrechtse actuele thema’s - Groen, Gezond en Slim - en Europese subsidiekansen. Het doel is versterken van de Utrechtse internationale profilering en het genereren van EU-subsidiepartnerschappen; Utrecht kiest voor steden waarin zij die kansen herkent en neemt daartoe initiatief. Een belangrijk ontwikkelpunt is de verkregen kennis en contacten in te zetten voor de uitvoering van de Internationaal-Economische Agenda. Met die verbreding bedient het Connected Cities Network zowel beleidsmakers als (internationale en lokale) stakeholders.  

De basis van Utrecht Connected Cities Network wordt gevormd door actief lidmaatschap van Eurocities, waar Utrecht steden ontmoet die een vergelijkbare ontwikkeling doormaken, koplopers zijn en strategisch interessant. Vakspecialisten die actief zijn binnen Eurocities en de adviseurs van Internationale Zaken en Subsidiestrategie werken nauw samen en ondernemen initiatieven voor verdieping van het netwerk. Dit leidt tot een dynamisch stedenpotentieel voor het delen van innovatieve kennis, profilering en contacten. Die verbondenheid kan wisselen in intensiteit, maar is altijd kansrijk voor Utrecht, doordat de samenwerking leidt tot betere beleidskwaliteit, zichtbaarheid en EU-subsidiepartnerschappen.  

EU-subsidies

De gemeente Utrecht helpt bij het signaleren van Europese kansen en het ontwikkelen van Europese projecten en subsidieaanvragen. Er is kennis en ervaring aanwezig over diverse Europese subsidies zoals Interreg NWE en Europe, Urbact, FP7 (Horizon2020), IEE.

Daarnaast beschikt de gemeente over een ruim (internationaal) netwerk van steden en andere organisaties. Het ontwikkelen van Europese projecten gebeurt in nauwe samenwerking met de relevante beleidsafdelingen of andere organisaties in de stad.

Europese impuls voor lokaal beleid

De gemeente Utrecht werkt continu aan het ontwikkelen en uitvoeren van Europese projecten in de stad waarbij de prioriteiten op de volgende gebieden liggen:

 • Jobs, growth and investment
 • Climate Action, Environment and Resource Efficiency
 • Secure, clean and efficient energy
 • Healthy Urban Living
 • Green and integrated transport
 • Inclusive, innovative and reflective cities
 • Protecting freedom and security for citizens

Deze prioriteiten vormen de focus van ons werk en vinden hun plek onder het overkoepelende thema Healthy Urban Living. Wanneer er op andere beleidsterreinen kansen zijn, pakken we deze ook op.

Samenwerking

Op het gebied van EU-subsidies werkt de gemeente samen met diverse partners in de stad. Soms door samen deel te nemen aan projecten, maar ook door kennis uit te wisselen of te adviseren over mogelijkheden. De gemeente stelt haar netwerken beschikbaar aan partners in de stad voor het ontwikkelen van projecten.

Een aantal partners in de stad heeft een eigen ondersteunende functie en strategie voor Europese en internationale projecten en samenwerking. Met hen onderhouden we structurele werkrelaties om elkaars kennis te versterken en samenwerking in projecten te bevorderen. De belangrijkste partners in dit opzicht zijn: provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten en Economic Board Utrecht.

Voor de Economic Board Utrecht ontwikkelt de gemeente een strategische Europa aanpak op de thema’s groen, gezond en slim. Met behulp van Europese subsidie en lobby streeft de Economic Board Utrecht er naar om de Europese mogelijkheden voor de stad optimaal te benutten voor het versterken van het internationale profiel van de stad. Naast overheden en kennisinstellingen in de regio Utrecht is hiermee ook het bedrijfsleven in de regio onderdeel van het Europese netwerk.

Projecten

De gemeente Utrecht heeft deelgenomen of neemt deel aan verschillende Europese projecten. Dit zijn onder andere:

 • CityLogo:  Binnen het Europese programma URBACT bestaat CityLogo: een Europees project over city branding en –marketing van moderne steden, met de focus op een betere positionering van steden en het versterken van de gemeentelijke communicatie.
 • PORTICO (2009-2014): is een internationaal project waarin de gemeente Utrecht en Initiatief Domplein samenwerkten met drie Europese steden: Keulen, Gent en Chester. Het project streeft er naar de bescherming en beleving van cultureel erfgoed en archeologie samen te laten gaan met economische ontwikkeling.
 • CIVITAS MIMOSA: staat voor “Making Innovation in Mobility and Sustainable Actions” en is een innovatief mobiliteitsproject waar de steden Bologna, Funchal, Gdansk, Talinn en Utrecht In Europees verband aan werken.
 • SEGMENT: is een drie jaar durend Europees project waarin marktsegmentatie wordt getest als methode om mensen te overtuigen hun mobiliteitsgedrag te veranderen en over te stappen op energie-efficiënte vormen van vervoer.
 • FosterREG: richt zich op het versterken van kennis op lokaal, regionaal, en nationaal niveau om een duurzaam geïntegreerd stedelijke vernieuwingsaanpak te ontwikkelen, financieren en uit te voeren. Met name gericht op verduurzaming van energie.
 • JamToday: is het eerste pan-Europese netwerk gericht op de ontwikkeling van toegepaste games. Het brengt verschillende partijen (zoals creatieve clusters, game-industrie, onderwijs- en kennisinstellingen, publieke organisaties en gemeenten) samen om game jams te organiseren op verschillende plekken in Europa.
 • Kansen voor West: is een samenwerkingsprogramma van de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland gericht op regionale ontwikkeling. Het programma steunt initiatieven binnen drie programmaprioriteiten: Innovatie bij het MKB, koolstofarme economie en geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling (verbetering vestigingsklimaat en ontwikkeling arbeidspotentieel

Hulp en contact Europese en internationale Zaken