Vaststelling bestemmingsplan Helling 12 – 14

De gemeente Utrecht heeft het Chw bestemmingsplan Helling 12 - 14 op 6 juni 2024 vastgesteld. De digitale naam van dit bestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPCHWHELLING1214-VA01.

Plangebied

Het plangebied is het gebied waarover het bestemmingsplan gaat. Het plangebied ligt in de wijk Zuid in de buurt Rotsoord. Tegenover de Helling 12-14 ligt het Poppodium De Helling en hotel Moxy. Aan de andere kant ligt een brandweerkazerne en een politiekantoor. Om het plangebied heen liggen de straten Helling, Briljantlaan en Vondellaan.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van het bouwen van een appartementencomplex. Er worden in totaal 56 appartementen gerealiseerd, waarvan  dertien middenhuur appartementen, negen atelierwoningen (ook middenhuur) en 34 vrije sector huurappartementen. De negen atelierwoningen komen in de plint van het appartementengebouw. Deze atelierwoningen zijn bedoeld voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Ook worden onder andere een fietsenstalling, nieuwe openbare ruimte met groen en een wadi mogelijk gemaakt. 

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan niet gewijzigd.

Hogere waarden-besluit Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder vanwege de spoorlijn Utrecht–Arnhem/Den Bosch. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt op een beperkt aantal beoordelingspunten op het appartementencomplex overschreden (meerdere hoogtes, negen appartementen). De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 68 dB wordt daarbij niet overschreden.
Omdat er in de voorliggende situatie eigenlijk geen mogelijkheden zijn om deze overschrijding met bron- en overdrachtsmaatregelen te verminderen, heeft de gemeente voor de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit”. Aan de woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zullen (bouwkundige) maatregelen worden uitgevoerd om een geluidsluwe gevel te creëren. Hiermee wordt aangesloten bij de ontheffingscriteria en de voorwaarden uit het gemeentelijke beleid voor het verlenen van hogere waarden.

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit, het vaststellingsrapport en het hogere waarden-besluit (bij de toelichting van het bestemmingsplan als bijlage toegevoegd) bekijken vanaf vrijdag 21 juni 2024 tot en met donderdag 1 augustus 2024 op:

Beroep instellen bij de rechter

Hebt u zelf met dit bestemmingsplan of het besluit hogere waarden te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere waarden? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan of het besluit hogere waarden. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd. 
U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar: 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.
Zet al uw argumenten in het beroepschrift. Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.  

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan of het besluit hogere waarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep hebt ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.
Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening? Kijk dan op de website raadvanstate.nl.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig