Onderscheidingen Stadsmedaille

Voor de Stadsmedaille in Zilver komen personen in aanmerking die zich langdurig (minimaal 12 jaar) in bestuurlijke functies op breed maatschappelijk terrein voor de stad verdienstelijk hebben gemaakt. In principe komen alleen scheidend voorzitters in aanmerking. Alleen bij zeer uitzonderlijke verdiensten wordt de Stadsmedaille in Goud toegekend.

In het verleden werden in Utrecht bij gedenkwaardige gebeurtenissen herinneringspenningen geslagen, waarvan vele exemplaren in het Centraal Museum berusten. Een penning voor diverse gebeurtenissen bestond voor 1861 niet. Uit de notulen van een vergadering van Burgemeester en wethouders in 1861 blijkt voor het eerst dat werd besloten tot het doen slaan van een medaille die zal kunnen worden uitgereikt bij “tentoonstellingen en anderszins”. De archieven vermelden echter niet, wanneer deze medaille voor de eerste maal werd uitgereikt. Ter gelegenheid van een concours van de “Nederlandsche Weerbaarheidsbond” gehouden in De Bilt in 1869, werd besloten voor een nieuwe penning te kiezen.

Nieuwe stempel
Op 27 juli 1869 werd door Burgemeester en wethouders aan het Munt-Collegie van Utrecht opdracht gegeven een medaille te doen vervaardigen, voerende aan de voorzijde het wapen der Gemeente Utrecht en aan de keerzijde een lauwerkrans, voorzien van een inscriptie. Uit een rapport van Wethouder Wals d.d. 16 juni 1870 blijkt dat voor deze door ‘s Rijksmunt geslagen medaille een nieuw stempel werd gemaakt, “welke stempel in het vervolg ook van voortdurende dienst zal kunnen zijn en tot dat eind voor de Stad aan ‘s Rijksmunt bewaard wordt”.

Tijdens het concours verbleef Koning Willem III van 16 tot 21 augustus 1869 “binnen Utrecht” en hem werd door de Burgemeester namens de Raad een etui aangeboden, bevattende drie exemplaren van de nieuwe medaille, één in goud, één in zilver en één in brons. De medaille werd aanvankelijk slechts beschikbaar gesteld aan verenigingen als prijs bij tentoonstellingen en later ook bij sportwedstrijden.

Toekenning aan burgers
Pas in 1914 is men ertoe overgegaan ook aan verdienstelijke burgers deze penning toe te kennen. Oorspronkelijk werden besluiten tot uitreiking door de gemeenteraad genomen; in latere jaren werd hiertoe besloten in een vergadering van Burgemeester en wethouders. Aan de voorzijde toont de medaille het gekroonde wapen van de Gemeente Utrecht, gehouden door twee leeuwen en aan de keerzijde twee lauwertakken, gebonden door een lint en een veld bestemd voor het aanbrengen van een inscriptie.

Hulp en contact Onderscheidingen

Telefoon adviseur onderscheidingen

030 - 286 15 91

Ook voor vragen over het Predicaat Koninklijk of Hofleverancier, de Koninklijke Erepenning en het Carnegie Heldenfonds.