Privacy Rechten van burgers

De gemeente Utrecht gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Hieronder wordt beschreven welke rechten u hebt.

Klacht indienen

Recht op inzage

Recht op correctie en verwijdering

Recht van verzet

Klacht indienen

Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kunt u online een klacht indienen. Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken af te handelen.

Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U ontvangt een overzicht met:

  • de categorieën van persoonsgegevens
  • de ontvangers van die gegevens
  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de herkomst van de gegevens.

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

Aanvraag indienen

De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP, dan kunt u dit inzien met uw DigiD.

Als u een algemeen verzoek om inzage wilt doen neemt u contact op met de gemeente via dit formulier.  Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren. Dit kunt u doen door gebruik te maken van DigiD of op afspraak met uw identiteitsbewijs langs te komen op het stadskantoor.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente u weigeren om inzage te verstrekken in uw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met:
a) de veiligheid van de staat
b) het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten
c) gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen
d) het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of
e) de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek.

Overzicht persoonsgegevens

Binnen 4 weken ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens.  Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt.
Als u het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of u meent dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen. Meer informatie over bezwaar maken.

Recht op correctie en verwijdering

Wanneer u onjuistheden hebt gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt. U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie en verwijdering als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met Burgerzaken.

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering indien wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Eventuele professionele indrukken, meningen of conclusies hoeven niet te worden aangepast. Wel moeten wij uw mening aan een dossier toevoegen als u daarom vraagt.

Verzoek indienen

Als u een verzoek om correctie of verwijdering wilt doen neemt u contact op met de gemeente. In uw verzoek geeft u aan welke correcties of aanvullingen u wenst of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie. Dit kan door met uw identiteitsbewijs op afspraak langs te komen op het stadskantoor.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek om correctie of verwijdering doen.

Wat mag ik van de gemeente verwachten bij een correctie- of verwijderingsverzoek?

De gemeente reageert binnen 4 weken op een correctie- of verwijderingsverzoek. Indien besloten wordt uw gegevens te corrigeren of te verwijderen, dan doet de gemeente dit zo spoedig mogelijk. In het geval de gemeente onjuiste gegevens aan andere organisaties heeft doorgegeven, worden deze organisaties zo spoedig mogelijk op de hoogte van de correctie of verwijdering.

Als de gemeente besluit om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om correctie of verwijdering, ontvangt u een bericht met een onderbouwing van het besluit.

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen. Meer informatie over bezwaar maken.

Recht van verzet

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van verzet. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.
U kunt geen gebruik maken van het recht van verzet als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met Burgerzaken.

Aanvraag

Als u gebruik wilt maken van uw recht van verzet neemt u contact op met de gemeente. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie. Dit kan door met uw identiteitsbewijs op afspraak langs te komen op het stadskantoor. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen.

Wat mag ik van de gemeente verwachten?

De gemeente beslist binnen 4 weken of het verzet gerechtvaardigd is. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen. Meer informatie over bezwaar maken.

Hulp en contact privacy

Telefoon

14 030

E-mail

websiteprivacy@utrecht.nl