Begroting 2023

Utrecht investeert ruim 1,7 miljard euro in een leefbare en levendige stad voor iedereen waarbij gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat centraal staan.

Utrecht beweegt: we leven, werken en recreëren volop en bouwen verder aan onze stad. Het gaat goed met veel inwoners, maar er zijn steeds meer Utrechters die moeite hebben mee te komen in de maatschappij. Het college investeert in 2023 fors in een gezonde groei van de stad, gelijke kansen voor iedereen, betaalbare woonruimte en het tegengaan van de klimaatcrisis. Utrecht moet een levendige en leefbare stad zijn en blijven voor iedereen. Hiervoor is het nodig de gemeentelijke organisatie sterker te maken.

Begroting

Het college presenteert een sluitende begroting, maar verwacht vanaf 2027 flinke financiële uitdagingen. Het Rijk geeft tot en met 2025 incidenteel extra middelen. Maar vanaf 2026 zijn de bijdragen van het Rijk niet zeker.

Toch willen we kunnen blijven investeren in een leefbare en groeiende stad. Daarom kiest het college - zoals afgesproken in het coalitieakkoord - voor het verhogen van een aantal lasten. Voor eigenaren van woningen en ander onroerend goed verhogen we de onroerendezaakbelasting (OZB) met 21% (18% plus 3,5% indexatie). Verder stijgen de parkeertarieven en de toeristenbelasting gaat van 6 naar 7%.

Inkomsten 2023: 1,718 miljard euro

 • 1,152 miljard euro komt van rijk, provincies en andere overheden
 • 231 miljoen euro komt van overige inkomsten, zoals: dividend en rente, grondexploitaties, huren, reserves en overige (investerings)bijdragen
 • 335 miljoen euro komt van lokale heffingen, zoals: onroerendezaakbelasting, rioolbelasting, parkeerbelasting, toeristenbelasting

 

Uitgaven 2023: 1,718 miljard euro

 • 728 miljoen euro aan bijstandsuitkeringen, activering, andere uitkeringen, armoedebestrijding en onderwijs.
 • 288 miljoen euro aan Initiatieven en participatie van bewoners, onze wijken, betrouwbare publieksdienstverlening, meegroeiende bedrijfsvoering van de gemeente
 • 247 miljoen euro aan gezonde samenleving, welzijn en sport, aantrekkelijke economie, toegankelijke cultuur en vergroten van de veiligheid
 • 455 miljoen euro aan ruimtelijke ontwikkeling en wonen, duurzame energie, circulaire economie, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en mobiliteit, vergroening van de stad

Groei in balans

Het college pakt de woningnood voortvarend aan. Maar terwijl we extra huizen bouwen, moet de stad ook leefbaar blijven. Het college investeert daarom in 2023 een bedrag van 46 miljoen euro extra in parken, sportplekken, fietsroutes en fietsenstallingen, schoolgebouwen en meer groen in de stad.

Het college investeert 46 miljoen euro extra in

 • 25,7 miljoen euro voor openbare ruimte en groen
 • 10,5 miljoen euro voor bereikbaarheid
 • 10,0 miljoen euro voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed

Deze extra investeringen betalen we uit de verhoging van de parkeertarieven en de extra inkomsten die we ontvangen van het Rijk door de groei van de stad.

Dit pakken we onder andere aan in 2023

 • We bouwen versneld 1.000 extra tijdelijke sociale huurwoningen samen met het Rijk en de Provincie Utrecht. Daarnaast komen er naar verwachting 3.000 woningen bij in 2023 die al gepland waren.
 • Aardgasvrij maken van 500 woningen in Overvecht-Noord en aanleggen zonnepark op de geluidswal A12.
 • Actief ondersteunen van inwoners die te maken hebben met armoede en schulden.
 • Verbreden van de wijkaanpak naar andere wijken en buurten waar het niet goed (genoeg) gaat. En beter contact houden met bewoners via de wijkbureaus en wijkspreekuren.
 • Met bewoners, ondernemers en organisaties gebiedsakkoorden maken en uitvoeren voor Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn.
 • Vervangen van ongeveer 7 kilometer aan riolering. Zo scheiden we afval- en hemelwater. En we zorgen dat we zo veel mogelijk hemelwater vasthouden en laten doordringen in de bodem.
 • Investeren in voldoende, duurzame en toegankelijke buurtcentra, speeltuinen en sportaccommodaties.
 • Opstellen van een breed gedragen Utrechtse Nachtvisie, samen met de betrokken partijen. Dat gaat onder andere over de cultuur 's nachts in de stad.
 • Sterker maken van de gemeentelijke organisatie op dienstverlening, vergunningen, toezicht & handhaving, en openbare orde en veiligheid.

 

Naar de begroting 2023

 

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl