Begroting en verantwoording Voorjaarsnota 2021

De voorjaarsnota maken we jaarlijks als voorbereiding op de programmabegroting. De Voorjaarnota 2021 staat in het teken van herstel na de coronacrisis.

Om Utrecht er na de coronacrisis zo snel mogelijk weer bovenop te helpen, blijven we volop investeren in een gezonde en leefbare stad voor iedereen. Tot 2025 wil het college 58 miljoen investeren in o.a. voorzieningen in de nieuwe wijk Merwedekanaalzone, een levendig Lombokplein, fijne speelplekken voor kinderen, herinrichting van de Kanaalstraat/Damstraat en de Amsterdamsestraatweg en meer wijkboa’s en wijkconciërges. Ook maakt het college geld vrij voor de uitwerking van de Ruimtelijke Strategie Utrecht waarbij openbaar vervoer, groen, sport, onderwijs en cultuur voor iedere Utrechter ‘binnen 10 minuten’ bereikbaar zijn.

We gaan verder met de herstelaanpak die vorig jaar is afgesproken in de begroting. We zorgen voor bestaanszekerheid voor inwoners die financieel getroffen zijn door de coronacrisis en begeleiden Utrechters die hun baan kwijtraken naar een nieuwe baan. Ook pakken we de leegstand in de binnenstad aan en nemen we maatregelen om te voorkomen dat mensen met financiële problemen het risico lopen in de criminaliteit terecht te komen.

Voor deze plannen is jaarlijks 20 miljoen extra nodig. Het is een grote uitdaging om de begroting structureel sluitend te krijgen. Dit komt onder andere omdat we minder geld krijgen van het rijk en omdat we te maken hebben met extra kosten zoals bijv. kosten in verband met corona. Het college wil blijven investeren in de kwaliteit en leefbaarheid van de stad. Bezuinigingen zouden voorzieningen stuk maken. We zetten hiervoor onze eigen buffers in, rekenen op compensatie van het rijk en vragen een evenwichtige bijdrage van inwoners via de belastingen.

De Voorjaarsnota is een voorstel van het college aan de raad. De gemeenteraad neemt hierover voor de zomer een besluit. Bent u benieuwd naar de financiële plannen van de gemeente? Dan kunt u deze hieronder downloaden.

Visuele samenvatting Voorjaarsnota 2021

Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de inwoners en ondernemers en voor de ontwikkeling van de stad. De Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona heeft de impact van corona voor Utrecht in kaart gebracht. Met daarbij een advies over wat er nodig is om Utrecht er na de coronacrisis zo snel mogelijk bovenop te helpen. Het advies gaat over veel terreinen: onderwijs, zorg, welzijn, arbeidsmarkt, economische ontwikkeling, stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en veiligheid. Het rapport van de Taskforce geeft mede richting aan de koers die in de Voorjaarsnota wordt voorgesteld.

Samenwerken aan een veerkrachtige stad

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de Voorjaarsnota 2021 en de meelopende raadsvoorstellen Meerjarenprogramma Ruimte 2021 (MPR) en het Meerjarenprogramma Utrechts Vastgoed 2021 (MPUV) op:

  • Commissievergadering Mens en Samenleving woensdag 23 juni 2021
  • Commissievergadering Stad en Ruimte donderdag 24 juni 2021
  • Raadsbehandeling donderdag 8 juli 2021

Meer lezen

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl