Bestemmingsplannen 2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 1

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan 2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 1 en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 19 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage liggen: 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt ten noordwesten van het centrum van Utrecht, in de 2e Daalsebuurt. Het gebied betreft het eerste deel van de herontwikkeling van het bedrijventerrein 2e Daalsedijk (Wisselspoor, deelgebied 1). Het plangebied wordt begrensd door in het noorden de achtertuinen van de woningen aan de Chrysantstraat, in het westen de spoorverbinding Amsterdam-Utrecht, in het oosten de (straat) 2e Daalsedijk en in het zuiden het overige deel van het bedrijventerrein 2e Daalsedijk.

Wijziging

Er is een wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangebracht bij de vaststelling. Om in overeenstemming te zijn met het provinciale beleid is de hoeveelheid ondergeschikte kantoorruimte gemaximaliseerd in de planregels in artikel 3.4.

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde wordt vanwege railverkeerslawaai overschreden.

Inzien

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden (Wet geluidhinder) liggen ter inzage van donderdag 19 oktober 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 29 november 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staan ook het besluit hogere waarde.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het  besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening  zijn griffierechten verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl