Bestemmingsplannen Actualisering diverse gebieden 2019

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2019

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 19 april 2019 6 weken lang het ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2019, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2019-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plan bestaat uit de volgende locaties:
Achter Croeselaan 15, Biltsestraatweg 88, Nachtegaalstraat 1-29 en 60, Biltstraat 45,
47, 51, 63, 69 en 83, het Sportpark Zuilenselaan, een aantal locaties binnen de geluidszone van de hulpwarmtecentrale aan de Nicolaas Beetsstraat en een locatie nabij de Proostwetering 111.

Het doel van het bestemmingsplan is het aanpassen van de juridisch-planologische regeling, zodat die overeenkomt met de bestaande situatie.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met vrijdag
31 mei 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping. De inzagetermijn is in verband met Hemelvaartsdag met een dag verlengd.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2019.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening