Bestemmingsplannen Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o. 1e herziening

Bekendmaking bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o. 1e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 1 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 18 mei 2017 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o. 1e herziening dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPACTUALIDGLR1HERZ-VA01.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft de volgende gebieden in Leidsche Rijn:
1. Winkelcentrum Terwijde;
2. Van Lawick van Pabstlaan 1A (Veldhuizen);
3. twee kavels aan de Haarlerberg, gelegen naast Haarlerberg 52 (Veldhuizen);
4. Voorn, gelegen rondom de Strijlandweg, inclusief de woningen gelegen aan
Strijlandweg 1/1A en Park Voorn 3;
5. Rijksstraatweg e.o., betreffende de lintbebouwing aan Rijksstraatweg nummers 6
t/m 34, en het achterliggend bedrijventerrein grenzend aan de noordzijde van de Strijkviertelplas (deel Rijnvliet en deel Oudenrijn);
6. Strijkviertel/Rijnvliet, betreffende het Sportpark Rijnvliet en ten zuiden hiervan het
gebied Strijkviertel tot aan de grens met de A12, en de Strijkviertelplas;
7. lintbebouwing langs de smalle Themaat en Thematerweg en achterliggende
natuurgebied;
8. gebied gelegen nabij het verkeersplein Hooggelegen.

Het doel van het bestemmingsplan is om de algemene parkeerregeling aan te passen zodat het voldoet aan het geldende parkeerbeleid.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling het plan gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de toelichting en de regels. De wijzigingen zijn:
• in de regels is het hoofdstuk Inleidende regels toegevoegd;
• in de regels is de titel van artikel 2 aangepast;
• in de regels is een deel van artikel 2 onder a komen te vervallen;
• in de toelichting is een deel van de tekst in paragraaf 3.3 komen te vervallen.

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 1 juni 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 12 juli 2017 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend of door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per
e-mail beroep in te stellen.

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. 

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl