Bestemmingsplannen Amsterdamsestraatweg, 1e Herziening

Bekendmaking bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg, 1e Herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 2 november 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het op 14 september 2017 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg, 1e Herziening, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPAMSTERDAMSESTR1H-VA01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied bevat die bouwpercelen uit het bestemmingsplan 'Amsterdamsestraatweg' waar bouwvlakken zijn aangepast dan wel maximale bouwhoogtes zijn toegevoegd. Het betreft diverse bouwpercelen aan het zuidelijk deel van de Amsterdamsestraatweg, dat grofweg van de noordelijke grens van de binnenstad tot aan de Marnixlaan loopt, door de wijken Pijlsweerd en Ondiep.

De doelstelling van het bestemmingsplan is te voorkomen dat binnenterreinen van percelen binnen het plangebied van het bestemmingsplan 'Amsterdamsestraatweg' worden volgebouwd. Bestaande bebouwing op het achtererfgebied mag worden gehandhaafd of vernieuwd.

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 2 november 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 13 december 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl