Bestemmingsplannen Bartóklaan, Schönberglaan, Oog in Al

Bekendmaking bestemmingsplan Bartóklaan, Schönberglaan, Oog in Al met omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 29 maart 2018 zes weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in de buurt Welgelegen in de wijk Oog in Al en is in het noordwesten begrensd door bebouwing aan de Leidseweg, het zuidwesten door het Peter Schathof, het zuidoosten door de Schönberglaan en in het noordoosten door de Bartóklaan.

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 43 wooneenheden op de hoek Bartóklaan 5 en Schönberglaan 2 en die van 8 grondgebonden woningen ernaast op Schönberglaan 8.
De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is deze ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding, de regels en de toelichting.
De wijzigingen zijn:

  • op de verbeelding is een extra maximale bouwhoogte van 3,5 meter opgenomen voor de aanbouw van de grondgebonden woning met bouwnummer 49, die grenst aan de naastgelegen percelen  aan de Leidseweg;
  • in artikel 4.2.1, lid d , is de term ‘voorgevel’ vervangen door ‘voorgevelrooilijn’;
  • de regel aan-huis-verbonden-bedrijf onder artikel 4.4.1 is aangepast: artikel 4.4.1 lid d is verwijderd en in lid a is de vloeroppervlakte van 40 m2 gewijzigd in 60 m2;
  • in artikel 10 is de standaardregel algemene wijzigingsregels opgenomen. De artikelen 10 tot en met 12 in het ontwerp zijn nu terug te vinden in de artikelen 11 tot en met 13;
  • in de toelichting in paragraaf 2.2.9.1 is de tekst ‘Binnen het plangebied geldt betaald parkeren vervangen door: ‘Binnen het plangebied geldt geen betaald parkeren.’

Coördinatie

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 tot en met 3.32 Wet ruimtelijke ordening). In dit geval worden het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen samen gepubliceerd.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunningen liggen ter inzage vanaf donderdag 29 maart 2018 tot en met woensdag 10 mei 2018 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Op de gemeentelijke website staan ook de omgevingsvergunningen

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging.

Het beroep moet worden ingediend bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u als belanghebbende in het beroepschrift alle beroepsgronden moet noemen en dat u na afloop van de terinzagetermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunt aanvoeren.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl