Bestemmingsplannen Bartóklaan, Schönberglaan, Oog in Al

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Bartóklaan, Schönberglaan, Oog in Al en bijbehorende ontwerpbesluiten

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 29 september 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in de buurt Welgelegen in de wijk Oog in Al. De ontwikkeling wordt begrensd in het noordwesten door bebouwing aan de Leidseweg, het zuidwesten door het Peter Schathof, het zuidoosten door de Schönberglaan en in het noordoosten door de Bartóklaan.

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is deze ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager wordt de voorbereiding en bekendmaking van de  ontwerpbesluiten tegelijk behandeld.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen liggen ter inzage
van vrijdag 29 september 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 9 november 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staan ook de ontwerp-omgevingsvergunningen.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp-omgevingsvergunningen indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
t.a.v. team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerp-omgevingsvergunning(en)

  • HZ_WABO-14-30174 voor de bouw van 43 appartementen en het kappen van 1 boom
  • HZ_WABO-16-35921 voor het bouwen van 3 patiowoningen
  • HZ_WABO-16-37178 voor het bouwen van 5 woningen.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch op nummer 030 - 286 02 26  of 030 - 286 02 29 een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl