Bestemmingsplannen Beheersverordening Algemene regels actualiseren

Bekendmaking Beheersverordening Algemene regels actualiseren

De raad heeft op 30 november 2017 de beheersverordening Algemene regels actualiseren vastgesteld, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344BVALGEMEREGACTU-VA01.gml.

Verordeningsgebied en doelstelling

Deze beheersverordening ligt als een paraplu over alle gebieden waar een beheersverordening geldt. Dit betekent dat de verordening de algemene regels van deze beheersverordeningen aanvult door middel van algemene regels over bouwen en gebruik. Hierin zijn ook de regelingen Woningvormen en omzetting  en Parkeren opgenomen.
De hoofddoelstelling van de beheersverordening (artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening) is het bieden van een actueel planologisch kader, waarbij het bestaande gebruik en de bestaande bouwwerken het uitgangspunt zijn.
Deze beheersverordening Algemene regels actualiseren zorgt samen  met het bestemmingsplan Chw Algemene regels over bouwen en gebruik voor gelijke algemene regels over bouwen en gebruik voor de gehele gemeente.

De beheersverordening wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet gepubliceerd in het gemeenteblad.
De digitale beheersverordening wordt daarnaast, via een landelijke website, ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd.

De digitale beheersverordening op de landelijke website is authentiek. Als deze digitale beheersverordening en de versie op papier niet tot dezelfde uitleg leiden, is de inhoud van de digitale beheersverordening beslissend.
De gemeente Utrecht biedt de beheersverordening ook aan via de gemeentelijke website, utrecht.nl/bestemmingsplannen.nl waar men kan doorklikken naar de desbetreffende beheersverordening.

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van het raadsbesluit.
Ingevolge artikel 8:3, lid 1 onder a van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening Algemene regels actualiseren geen beroep mogelijk.Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl