Bestemmingsplannen Bekendmaking bestemmingsplan Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark

Bekendmaking bestemmingsplan Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 19 maart zes weken lang het op 20 februari 2020 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark met identificatiecode NL.IMR0.0344.BPHINDERHLINTMAXIM-VA01 en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de westkant van Utrecht. Het plangebied is aan westzijde begrensd door het Lint in Vleuten, aan de oostzijde door de watergang de Vleutense Wetering en de Haarrijnse Rading en aan de zuidzijde door de spoorbaan tussen de stations Vleuten en Utrecht centraal.
Het doel van het bestemmingsplan is om de wenselijke ontwikkelingen op het perceel toe te staan en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen met nadelige ruimtelijke effecten niet toe te staan. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de vorm van sport, creatieve bedrijvigheid, recreatieve-, culturele- en maatschappelijke voorzieningen planologisch-juridisch mogelijk.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de verbeelding en de regels.
De wijzigingen zijn:

  • Op de verbeelding is het bouwvlak van de bestemming “Gemengd” volgens de geldende beheersverordening verkleind.
  • De functies buitenschoolse opvang en praktijkruimte in artikel 3.1, lid 6 zijn komen te vervallen.
  • In artikel 3.1, lid 1is de horecacategorie C geschrapt en de horecacategorie D3 toegevoegd.
  • Artikel 3.4 ‘Vergunning onder voorwaarden’ is geschrapt.
  • In artikel 3.4 is een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor functiewijzigingen in de vorm van de horecacategorie C.
  • De bedrijvenlijst in bijlage 1 is verwijderd.

Daarnaast is een aantal onderzoeken toegevoegd: stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden, luchtkwaliteit , trillingshinder. en  de vormvrije m.e.r.-beoordeling. De toelichting is op verschillende plekken aangepast of verduidelijkt.

Inzien

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit (inclusief  vaststellingsrapport) liggen ter inzage vanaf donderdag 19 maart tot en met woensdag 29 april 2020  in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening