Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning Kop Beurskwartier

RECTIFICATIE

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning Kop Beurskwartier


Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 17 januari 2020 zes weken lang ter inzage liggen:

Waarom een nieuw ontwerp?

Het ontwerpbestemmingsplan Kop Beurskwartier heeft al van 28 juni tot en met 8 augustus 2019 ter inzage gelegen. In september 2019 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De initiatiefnemer heeft gevraagd, onder andere omwille van de voortgang, de coördinatieregeling toe te passen op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders is op 3 december 2019 hiermee akkoord gegaan en heeft de eerder gestarte procedure stopgezet.

Het ontwerpbestemmingsplan is vernieuwd, een aantal onderzoeken is geactualiseerd en de regeling is op een paar ondergeschikte punten aangepast. Eerder ingediende zienswijzen zijn deels verwerkt in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan en voor het overige beantwoorden we deze in de nieuwe bestemmingsplanprocedure.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is globaal begrensd door de Jaarbeursboulevard aan de noordzijde, de Croeselaan aan de oostzijde, de aangrenzende bebouwing van de Veemarkt en Croeselaan en parkeerterrein P3 van het Jaarbeursterrein aan de zuidzijde en de bioscoop Kinepolis en Jaarbeurs aan de westzijde.

Het doel van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is de realisatie van twee multifunctionele gebouwen (Wonderwoods) met elk één toren. De torens hebben verschillende hoogten van 105 en 73 meter. In de torens is onder meer ruimte voor wonen, werken, culturele voorzieningen, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, sport en horeca. In de gebouwen komen maximaal 420 appartementen. De torens met gevel- en daktuinen en daklandschappen, stralen het gewenste duurzame, groene en gezonde stedelijke karakter uit.

Coördinatie

Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures tegelijk worden doorlopen. In dit geval worden het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning samen gepubliceerd.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf vrijdag 17 januari tot en met donderdag 27 februari 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Kop Beurskwartier. Alleen op de gemeentelijke website staat ook de ontwerpomgevingsvergunning.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan  of ontwerpomgevingsvergunning Kop Beurskwartier.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot drie werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

NB Deze rectificatie is het gevolg van een storing bij de Persgroep waardoor publicatie in Stadsblad Utrecht editie Stad en De Brug op 8 januari jl. niet heeft plaatsgevonden. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden daardoor een week later ter inzage gelegd.

Hulp en contact Bestemmingsplannen