Bestemmingsplannen Bekendmaking wijzigingsplan Hotel Leidsche Rijn Centrum

Bekendmaking wijzigingsplan Hotel Leidsche Rijn Centrum

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 30 januari 2020 zes weken lang het op 14 januari 2020 door het college vastgestelde Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid, Wijzigingsplan Hotel, met identificatiecode NL.IMRO.0344.WPLEIDRIJCENHOTEL-VA01 en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen. Bij de vaststelling heeft het college het wijzigingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in Leidsche Rijn Centrum. De projectlocatie ligt aan de Centrumboulevard en het Brusselplein. Het plangebied is globaal begrensd door station Utrecht Leidsche Rijn in het noorden en in het oosten door de Stadsbaantunnel van de A2. Bovenop de Stadsbaantunnel ligt het busstation. In het zuidwesten is het winkelgebied.

Het doel van het wijzigingsplan is om het hotel met vergaderfaciliteiten juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Wijziging

De wijziging heeft betrekking op de regels. Het aantal hotelkamers is opgehoogd van 224 naar 244 hotelkamers.

Inzien

Het Wijzigingsplan Hotel Leidsche Rijn Centrum, het bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid (moederplan), waarin de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage vanaf donderdag 30 januari 2020 tot en met woensdag 11 maart 2020 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het wijzigingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening