Bestemmingsplannen Bestemmingsplan 2e Daalsedijk, deelgebied 2 tot en met 4 vastgesteld

Vaststelling bestemmingsplan 2e Daalsedijk, deelgebied 2 tot en met 4

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BP2EDAALSEDEEL2TM4-VA01) vastgesteld voor 2e Daalsedijk, deelgebied 2 tot en met 4. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1215) op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied is aan de noordzijde begrensd door de plangrens van het bestemmingsplan 2e Daalsedijk Wisselspoor deelgebied 1, in het westen door de spoorverbinding Utrecht-Amsterdam, in het oosten door de 2e Daalsedijk en in het zuiden door de spoorverbinding Utrecht-Amersfoort.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is de transformatie mogelijk maken van het in onbruik geraakte industriële bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk gebied. Binnen het gebied worden maximaal 1.050 woningen toegestaan en diverse voorzieningen, zoals culturele, maatschappelijke, sport en detailhandel.

Besluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om o.a. bij nieuwe woningen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan twee geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, vanwege railverkeer. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit" (pdf 223 kB).

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden bekijken

U kunt het bestemmingsplan, het vaststellingsrapport en het besluit hogere waarden (wet Geluidhinder) bekijken van donderdag 11 maart 2021 tot en met woensdag 21 april 2021, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl (hierop is het besluit hogere waarden niet te bekijken);
  • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan 2e Daalsedijk, deelgebied 2 tot en met 4;
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Beroep instellen bij de rechter

Heeft u zelf met dit bestemmingsplan te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, als belanghebbende, binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling en of het bijbehorende besluit hogere waarden. De termijn van zes weken gaat in op de dag na deze publicatie.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift. Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.   

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)