Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2019

Bekendmaking bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2019

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 12 december 2019 zes weken lang het op 21 november 2019 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Actualisering diverse gebieden 2019 met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPACTUALDIVGEB2019-VA01en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het bestemmingsplan bestaat uit de volgende locaties:
Achter Croeselaan 15, Biltsestraatweg 88, Nachtegaalstraat 1-29 en 60, Biltstraat 45, 47, 51, 63, 69 en 83, het Sportpark Zuilenselaan, een aantal locaties binnen de geluidszone van de hulpwarmtecentrale aan de Nicolaas Beetsstraat en een locatie nabij de Proostwetering 111.

Het doel van het bestemmingsplan is het aanpassen van de juridisch-planologische regeling, zodat die overeenkomt met de bestaande situatie.

Wijziging

De wijziging betreft de verbeelding. De belemmeringenstrook van de Gasunie is verbreed naar 4 meter.

Inzien

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage vanaf donderdag 12 december 2019 tot en met woensdag 22 januari 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening