Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Cartesiusweg e.o., 1e herziening

Bestemmingsplan Cartesiusweg e.o., 1e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 23 juli 2020 6 weken lang het op 18 juni 2020 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Cartesiusweg e.o., 1e herziening met identificatiecode NL.IMRO.0344.HZCARTESIUS1EHERZ-VA01 en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied komt overeen met het nog geldende plangebied van het bestemmingsplan Cartesiusweg e.o. Het plangebied ligt aan de westkant van Utrecht en omvat naast het bedrijventerrein Cartesiusweg ook het terrein van Douwe Egberts, Cartesiusdriehoek en de woonwijken Schepenbuurt, Spinozaplantsoen en Thomas à Kempisplantsoen.

Het doel van deze herziening van het bestemmingsplan is, om het bedrijfsmatig exploiteren van parkeervoorzieningen, juridisch-planologisch onmogelijk te maken, in navolging van het voorbereidingsbesluit Cartesiusweg e.o.

Wijziging

In de regels (artikel 4.1) is een uitzondering opgenomen, op het verbod om bedrijfsmatig parkeervoorzieningen te exploiteren.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsrapport en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage vanaf donderdag 23 juli 2020 tot en met woensdag 2 september 2020 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen