Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Heycop, Dichterswijk en bijbehorende omgevingsvergunning voor de bouw van 416 woningen

Bestemmingsplan Heycop, Dichterswijk en bijbehorende omgevingsvergunning voor de bouw van 416 woningen

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 25 juni 2020 6 weken lang ter inzage liggen:

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van het centraal station van Utrecht in de nieuwe wijk Parkhaven. Het plangebied is begrensd door de al gebouwde urban villa's aan het Eelderdiephof ten westen, de bestaande woningen langs de Croeselaan ten oosten, de voormalige Bo-rent locatie aan de Veilingstraat 2 in het noorden en de Heycopstraat in het zuiden.

De aanleg van Parkhaven in de Dichterswijk is deels uitgevoerd. Op de Heycopstraat staat nu nog de (droog)soepfabriek Intertaste. Op de locatie van de fabriek en de aangrenzende gronden is het plan om 416 woningen te bouwen. Hiermee wordt Parkhaven afgerond. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is om de ontwikkeling van de 416 woningen planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de verbeelding en de regels.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het in de bestemming ‘Groen’ door middel van een aanduiding vastleggen van de locatie van een eventuele jongeren ontmoetingsplek op de nieuw aan te leggen groene laan;
  • het in de bestemming ‘Groen’ mogelijk maken dat via deze bestemming nood-, hulp en onderhoudsdiensten het plangebied kunnen bereiken;
  • op de plankaart heeft een gebied tussen de nieuw te bouwen appartementen langs het Eelderdiephof de bestemming ‘Groen’ gekregen in plaats van de bestemming ‘Verkeer-  Verblijfsgebied’.

Voor het complete overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar het bij het vaststellingsbesluit behorende vaststellingsrapport.

Coördinatie

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 tot en met 3.32 Wet ruimtelijke ordening). In dit geval worden het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning samen gepubliceerd.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit, het vaststellingsrapport en de omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf donderdag 25 juni 2020 tot en met woensdag 5 augustus 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Op de gemeentelijke website staan ook de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden.

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u als belanghebbende in het beroepschrift alle beroepsgronden moet noemen en dat u na afloop van de terinzagetermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunt aanvoeren.

Vanwege de huidige coronacrisis verzoeken wij u om ook uw emailadres en telefoonnummer te vermelden, zodat verdere communicatie zoveel mogelijk digitaal kan plaatsvinden. Het bestemmingsplan kunt u digitaal inzien. Het is voor u wellicht niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om de papieren versie van het bestemmingsplan in te zien.

Mocht u het lastig vinden om het bestemmingsplan in te zien of hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing hiervoor.

Hulp en contact Bestemmingsplannen