Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris

Bestemmingsplan Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 2 juli 2020 6 weken lang het op 18 juni 2020 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Kanaleneiland zuid, partiële herziening actualiseringsplan diverse gebieden, Drommedaris, met identificatiecode NL.IMRO.0344 BPKANZUIDROMMEDARI.-VA01 en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied behoort tot de meubelboulevard tussen de Europalaan, de Drommedarislaan, de Kaap de Goede Hooplaan en de Hollantlaan.

Het doel van deze herziening van het bestemmingsplan is, om een omissie uit het geldende bestemmingsplan te herstellen door verduidelijking en correctie van de maximale bouwhoogten voor het plangebied.

Inzien

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage vanaf donderdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 12 augustus 2020 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Hulp en contact Bestemmingsplannen