Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Kop Beurskwartier met omgevingsvergunning

Bestemmingsplan Kop Beurskwartier met omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 16 juli 2020 6 weken lang ter inzage liggen:

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is globaal begrensd door de Jaarbeursboulevard aan de noordzijde, de Croeselaan aan de oostzijde, de aangrenzende bebouwing van de Veemarkt en Croeselaan en parkeerterrein P3 van het Jaarbeursterrein aan de zuidzijde en de bioscoop Kinepolis en Jaarbeurs aan de westzijde.

Het doel van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is de bouw van 2 multifunctionele gebouwen (Wonderwoods) met elk 1 toren. De torens hebben verschillende hoogten van 105 en 73 meter. In de torens is onder meer ruimte voor wonen, werken, culturele voorzieningen, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, sport en horeca. In de gebouwen komen maximaal 420 appartementen. De torens met gevel- en daktuinen en daklandschappen, stralen het gewenste duurzame, groene en gezonde stedelijke karakter uit.

Wijziging

De belangrijkste wijziging is:

  • dat artikel 3.8 is aangevuld met een instandhoudingsplicht voor groenvoorzieningen.

Coördinatie

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 tot en met 3.32 Wet ruimtelijke ordening). In dit geval worden het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning samen gepubliceerd.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit (inclusief vaststellingsrapport) en de omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf donderdag 16 juli 2020 tot en met woensdag 26 augustus 2020 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan. Op de gemeentelijke website staat ook de omgevingsvergunning.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u als belanghebbende in het beroepschrift alle beroepsgronden moet noemen en dat u na afloop van de terinzagetermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunt aanvoeren.

Hulp en contact Bestemmingsplannen