Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Smakkelaarsveld, 1e herziening

Bekendmaking bestemmingsplan Smakkelaarsveld, 1e herziening

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 12 maart 2020 zes weken lang het op 20 februari 2020 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Smakkelaarsveld, 1e herziening met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPSMAKKELAARS1EHER-VA01 en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is globaal begrensd door de Smakkelaarsburgt, de Catharijnesingel, het winkelcentrum Hoog Catharijne, Stationsplein Oost en het spoor.

Het doel van het bestemmingsplan is extra programma mogelijk maken op het Smakkelaarsveld in de vorm van horeca, kantoren en leisure (waaronder sport en cultuur valt).

Wijziging

De wijziging gaat over artikel 3.1. sub b kantoren. In plaats van 3.400m2 bruto vloeroppervlak is maximaal 4.500 m2 bruto vloeroppervlak kantoren toegelaten.

Inzien

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit (waaronder het vaststellingsrapport) liggen ter inzage vanaf donderdag 12 maart 2020 tot en met woensdag 22 april 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Crisis- en herstelwet

Als lokaal project met nationale betekenis als bedoeld in artikel 2.18 Chw juncto artikel 2.19 Chw is het Stationsgebied Utrecht in artikel 9, onder c van het Besluit uitvoering Chw aangewezen. Op dit besluit is daarom de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u als belanghebbende in het beroepschrift alle beroepsgronden moet noemen en dat u na afloop van de terinzagetermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunt aanvoeren.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening